Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

PRISTUP OSOBAMA SA INVALIDITETOM ZGRADI APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

Apelacioni sud u Beogradi se nalazi u zgradi u Nemanjinoj 9, zajedno sa Vrhovnim kasacionim sudom, Upravnim sudom i Privrednim apelacionim sudom. Za potrebe ovih sudova zgrada je u potpunosti rekonstruisana čime je, između ostalog, omogućen pristup osobama sa invaliditetom sudovima koji se nalaze u ovoj zgradi.

Prilikom ulaska u zgradu suda osobe koje se otežano kreću mogu koristiti poseban lift (slika 1). Lift se nalazi neposredno do stepeništa glavnog ulaza u zgradu. Pored lifta nalazi se interfon (slika 2) kojim se poziva radnik obezbeđenja koji će pružiti svu potrebnu pomoć prilikom ulaska u sud.

 
(slika 1)   (slika 2)


Lift vodi do prizemlja zgrade gde se nalazi šalter sala kao i sve pisarnice Apelacionog suda u Beogradu (slika 3 i 4). Za dolazak do sudnica ovog suda, koje se nalaze u mezaninu, na prvom i drugom spratu, mogu se koristiti četiri lifta koji se nalaze u neposrednoj blizini lifta za osobe sa invaliditetom.

 
(slika 3)   (slika 4)


Službeni ulaz nalazi se sa zadnje strane zgrade, u nivou zemlje, tako da za zaposlene koji su osobe sa invaliditetom nisu potrebna nikakva pomagala za ulazak u zgradu. Za potrebe zaposlenih postoje dva lifta neposredno do službenog ulaza tako da je omogućeno lako kretanje zaposlenih osoba sa invaliditetom između spratova.

U neposrednoj blizini zgrade suda u Nemanjinoj ulici postoji parking mesto koje je rezervisano za osobe sa invaliditetom (parking mesto se nalazi u blizini raskrsnica Ulica hajduk Veljkov venac i Ulice Nemanjina).

Na ovaj način u zgradi najviših sudskih instanci stvoreni su uslovi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM U POSTUPCIMA PRED APELACIONIM SUDOM

Apelacioni sud je nadležan da odlučuje o žalbama. U žalbenom postupku se po pravilu odluka donosi bez rasprave. Zakonom o parničnom postupku i Zakonikom o krivičnom postupku predviđeni su izuzeci kada će se i pred apelacionim sudom, kao drugostepenim, održati rasprava, i tada treba imati u vidu zakonske odredbe koje posebno regulišu položaj osoba sa invaliditetom u sudskom postupku.


Saslušanje osoba sa invaliditetom

Zakon o parničnom postupku i Zakonik o krivičnom postupku predviđaju dodatna pravila za saslušanje stranke, okrivljenog, oštećenog i svedoka koji je osoba sa oštećenim sluhom ili osoba koja otežano govori, što treba imati u vidu ukoliko se pred drugostepenim sudom održi rasprava ili pretres.

Kada je reč o osobi oštećenog sluha pitanja će mu se postaviti pismeno, a ukoliko ima otežan govor na pitanja će pismeno odgovarati. Ako se saslušanje ne može izvršiti na ovakav način, pozvaće se kao tumač lice koje se sa svedokom može sporazumeti.


Obavezna odbrana

Zakonikom o krivičnom postupku predviđena je posebna zaštita osoba sa invaliditetom propisivanjem obaveznog prisustva branioca prilikom prvog saslušanja okrivljenog koji zbog hendikepa nije u mogućnosti da se uspešno brani.


Zakletva

U okviru krivičnog postupka predviđena su posebna pravila za zaklinjanje svedoka. Osobe koje se saslušavaju kao svedoci a imaju oštećeni sluh potpisuju tekst zakletve, dok osobe oštećenog sluha koje ne znaju da čitaju i pišu zaklinju se uz pomoć tumača.

Kada je reč o osobama sa oštećenim vidom predsednik veća čita tekst zakletve koju zatim ponavlja svedok.

ZAKON O SPREČAVANjU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom primenjuje se od 1. januara 2007 godine.

Zakon, pre svega, definiše ko su „osobe sa invaliditetom“, šta se smatra pod pojmom „diskriminacije“, a šta je „diskriminatorsko ponašanje“. Takođe, zakon definiše „organe javne vlasti“ i koje su sve njihove obaveze u pogledu zabrane diskriminacije.

Propisana je opšta diskriminacija, kao i posebni slučajevi diskriminacije. Radi zaštite od diskriminacije zbog invalidnosti  predviđena su i posebna pravila parničnog postupka.

Zakon uvodi i prekršajnu odgovornost za pravna i odgovorna fizička lica koja postupe suprotno odredbama ovog zakona koje zabranjuju diskriminaciju zbog invalidnosti. Predviđeno je i niz mera za podsticanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom.
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje