Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.09.2014.

Р4 р 502/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 р 502/14
Дана 30.09.2014. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, по судији Боривоју Живковићу у поступку предлагача АА решавајући по захтеву предлагача за исплату накнаде због повреде права на суђење у разумном року у поступку по предмету Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 донео је дана 30.09.2014. године


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев предлагача АА поднет у предмету Апелационог суда у Београду Р4р 502/2014.


О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је поднео захтев да се обавеже Република Србија да предлагачу накнади износ од 650.000,00 динара на име накнада због повреде права на суђење у разумном року у поступку по предмету Првог основног суда у Београду 3П1. бр. 4180/12.

У прилог поднетог захтева је навео да се у поступку по назначеном предмету радило о једноставном предмету да није било извођења доказа вештачењем а одржано је 23 рочишта на којима није расправљано ни о чему.

Поступајући по захтеву предлагача а у смислу одредбе члана 8а и 8б Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“ број 116/2008, .... 101/2013) Апелациони суд у Београду је извршио увид у предмет Првог основног суда у Београду П1. бр. 4180/2012 па је увидом у његов садржај утврдио:

-да је тужилац у том предмету овде предлагач поднео тужбу 31.01.2012. године у предмету Првог основног суда у Београду П1. 4180/12 против тужене Републике Србије Комисије за стамбена питања ради утврђивања решења и одлука тужене;
-да је тужба била насловљена на Управни суд;
-да је Управни суд решењем 14У. 1397/12 од 20.09.2012. године огласио се стварно ненадлежним за решавање ове правне ствари и предмет уступио на надлежност Првом основном суду;
-да је ово решење достављено 30.11.2012. године тужиоцу;
-да је тужена поднела одговор на тужбу сада Првом основном суду у Београду по предмету 3П1.4180/2012 којим је оспорила тужбени захтев;
-да је према садржају записника са рочишта за главну расправу од 03.06.2013. године одржано пред Основним судом у Београду у предмету 3П1. 4180/12 утврђено да на том рочишту нису приступиле странке и да је првостепени суд утврдио да се тужба сматра повученом у смислу члана 304 ЗПП;
-да је решењем Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 од 03.06.2013. године утврђено да се тужба сматра повученом са разлога што на рочишту нису приступиле странке;
-да је решењем Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 од 14.10.2013.године одбијен предлог за враћање у пређашње стање од 10.06.2013.г одине;
-да је решењем Вишег суда у Београду Гж1. 72/2014 од 09.04.2014. године: одбијена жалба тужиоца као неоснована и потврђено решење Првог основног суда у Београду П1. бр. 1480/12 од 03.06.2013. године и одбијена жалба тужиоца као неоснована и потврђено решење Првог основног суда у Београду П1. бр. 4180/12 од 14.10.2013. године;
-да је ово решење достављено тужиоцу 21.05.2014.године а истог датума је достављено и заступнику туженог.

Код оваквог стања ствари захтев (у процесном смислу) је недозвољен.

Наиме, према одредби члана 8а став 1,2 и 3 Закона о уређењу судова странка у судском поступку која сматра да је повређено право на суђење у разумном року може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року.

Захтевом из става један може се тражити накнада за повреду права на суђење у разумном року.

Ако се захтев односи на поступак који је у току пред привредним апелационим судом, прекршајним апелационим судом или управним судом о захтеву одлучује Врховни касациони суд.

Поштујући ове правне норме захтев за утврђење повреде права на суђење у разумном року и с тиме у вези захтев за накнаду може се поднети само у односу на поступак који је у току. Пошто та процесна претпоставка овде није испуњена јер је овај поступак окончан правноснажним решењем Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 од 03.06.2013. године које је потврђено решењем Вишег суда у Београду Гж1. 72/2014 од 09.04.2014. године што значи све пре подношења захтева предлагача за заштиту права на суђење у разумном року следи да је захтев у процесном смислу недозвољен јер се не односи на поступак у току.

Са изложеног одлучено је као у изреци овог решења.

Судија
Боривоје Живковић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити
жалба у року од 15 дана од дана његовог
достављања. Жалба се подноси овом суду
за Врховни касациони суд.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)