Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.12.2012.

Кж2 По2 56/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По2 56/12
Дана 12.12.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Одељење за ратне злочине, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Соње Манојловић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном поступку против окр. АА и др., због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СФРЈ у саизвршилаштву, одлучујући о жалбама браниоца окр. ББ адв. БА и окр. ВВ, изјављеним против решења Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К.По2.42/2010 од 22.11.2012.године, у седници већа одржаној дана 12.12.2012.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе бранилаца окр. ББ адв. БА и окр. ВВ, изјављене против решења Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К.По2.42/2010 од 22.11.2012.године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К.По2.42/2010 од 22.11.2012.године, издвојени су из списа предмета записници о испитивању сведока СС и АА1 од 14.07.2011.године, те ће се по правноснажности решења издвојени записници ставити у посебан омот и чуваће се код судије за претходни поступак одвојено од осталих списа и не могу се разгледати нити користити у поступку, а по правноснажности окончања поступка издвојени записници ће се уништити и о томе ће бити састављен посебан записник.

Против напред наведеног решења благовремено су жалбе изјавили:

-бранилац окр. ББ, адв. БА, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да се првостепено решење укине,

-окр. ВВ, због битних повреда одредаба кривичног поступка и повреде кривичног закона, са предлогом да се његова жалба уважи.

Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу одредбе члана 467 ЗКП, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је, по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалбе су неосноване.

Правилно је поступио првостепени суд када је издвојио из списа предмета записнике о испитивању сведока СС и АА1 од 14.07.2011.године, јер се исти не могу користи као доказ у кривичном поступку, дајући за свој закључак довољне, јасне и аргументоване разлоге које у свему као правилне прихвата и веће овога суда.

Наиме, сведоци АА1 и СС дале су своје исказе дана 14.07.2011.године, у истрази против окривљених ВВ и ББ, а након подизања оптужнице против ових окривљених, тај кривични поступак је спојен са кривичним поступком у предмету К.По2.бр.42/2010 где су као окривљени, између осталих и АА, супруг сведока АА1 и СС1, ванбрачни супруг сведока СС, чиме су ови сведоци постали привилеговани сведоци, јер на основу одредбе члана 94 став 1 тачка 1 ЗКП, су ослобођени дужности сведочења, које законско право су и искористиле изјавивши на главном претресу одржаном дана 30.11.2011.године да неће да сведоче.

Првостепени суд је поступио по примедбама из решења Апелационог суда у Београду Кж2.По2.бр.48/12 од 21.11.2012.године, те је у образложењу своје одлуке да напред наведене записнике сведока АА1 и СС2 издвоји из списа предмета, изнео разлоге у смислу одредбе члана 94 став 4 ЗКП, да се ови искази не могу по природи ствари само ограничити на окривљене ОО, ОО1 и ОО2, ВВ и ББ, а да се при томе не односе на окр. АА и окр. СС1, у односу на које су сведокиње ослобођене дужности сведочења, с обзиром на постојање оправдане сумње да су сви окривљени поступали као саизвршиоци, односно, да је између осталог нечовечно поступање окривљених према оштећенима резултат њиховог заједничког деловања, због чега се према правилном закључку првостепеног суда искази сведока АА1 и СС од 14.07.2011.године не могу ограничити само на остале окривљене.

Имајући у виду све напред наведено, супротни жалбени наводи браниоца окр. ВВ да је првостепено решење супротно одредби члана 94 ЗКП, као и окр. ВВ којима се оспорава закључак првостепеног суда о потреби издвајања из списа предмета записника о саслушању сведока АА1 и СС као незаконитих доказа, оцењени су као неосновани, с обзиром да се истима не доводи у сумњу, а према оцени Апелационог суда у Београду, Одељење за ратне злочине, законитост и правилност првостепене одлуке.

Из изнетих разлога, Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине,на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић    Синиша Важић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)