Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.07.2019.

Кж По2 Кре 2/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж По2 Кре 2/19
03.07.2019. године
Београд


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Одељење за ратне злочине, у већу састављеном од судија Синише Важића, председника већа, Омера Хаџиомеровића, др Миодрага Мајића, Наде Хаџи-Перић и Растка Поповића, чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић и записничара Сање Булатовић, у кривичном поступку против осуђеног АА, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништа из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, одлучујући о жалби браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине Кре.По2.бр. 4/18 од 08.05.2019. године, у седници већа одржаној у присуству заменика Тужиоца за ратне злочине Василија Сератлића, дана 03.07.2019. године, донео је


П Р Е С У Д А
 
ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, па се пресуда Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине Кре.По2.бр. 4/2018 од 08.05.2019. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

  Побијаном пресудом на основу одредбе члана 62 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима усвојена је замолница Окружног суда у Бања Луци број 110К022619 18 К од 05.11.2018. године и призната је пресуда Окружног суда у Бања Луци број 11 0 К 022619 18 К од 24.04.2018. године, правноснажна дана 28.10.2018. године, којом је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дјела ратни злочин против цивилног становништа из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 Кривичног закона СФРЈ, па је Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине окривљеног АА на основу члана 62 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима у вези са чланом 61 истог закона, а у вези са чланом 9 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, којим је прописана надлежност Вишег суда у Београду којим је происана надлежност Вишег суда у Београду за кривично дело ратни злочин против цивилног становништва кажњиво по члану 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ, те применом одредбе члана 2 став 1 тачка 3 Закона о ратификацији Уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима у вези са чланом 13 истог Уговора закљученим дана 24.02.2005. године, те чланом 2 став 1 Уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима, осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године. Окривљени је на основу одредбе члана 264 ЗКП ослобођен од дужности плаћања трошкова кривичног поступка, а на основу одредбе члана 258 ЗКП оштећени ОО1 до ОО8 су упућени на парницу ради остваривања имовинско-правног захтева.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- бранилац осуђеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

  Тужилаац за ратне злочине у поднеску Ктж.бр.5/19 од 24.06.2019. године је предложио да другостепени суд жалбу браниоца одбије као неосновану, а првостепену пресуду потврди.

Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине је одржао седницу већа – рочиште на основу одредбе члана 29 Закона о међународној правној помоћи у кривичним ствари, у присуству заменика Тужиоца за ратне злочине Василија Сератлића, на којем је размотрио списе предмета, испитао пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП, па је имајући у виду жалбене наводе и предлоге, нашао:

Жалба је неоснована.

Бранилац је у поднетој жалби навео да је незадовољан оспореном пресудом, те да жалбу изјављује због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са наводима да ће образложење жалбе доставити у законском року. Одредбом члана 451 став 1 ЗКП је прописано да је другостепени суд дужан да испитује пресуду у оквиру основа, дела и правда побијања који су истакнути у жалби, а одредбом члана 451 став 2 тачка 2 ЗКП је прописано да ће другостепени суд поводом жалбе изјављене у корист оптуженог испитати по службеној дужности одлуку о кривичној санкцији уколико жалба не садржи елементе из члана 435 тачка 2 и 3 овог закона. С обзиром на наведене одредбе члана, те да поднета жалба не садржи обавезан елемент – образложење у смислу одредбе члана 435 тачка 3 ЗКП, то Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине првостепену пресуду испитао само у погледу одлуке о кривичној санкцији.

По налажењу Апелационог суда у Београду, Одељење за ратне злочине правилно је првостепени суд приликом одмеравања кривичне санкције ценио све релевантне околности из члана 41 КЗ СРЈ, како олакшавајуће, тако и отежавајуће. Одредбом члана 62 став 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима је прописано да ће суд, ако усвоји замолницу песудом о признању стране кривичне пресуде изрећи кривичну санкцију према кривичном законодавству Републике Србије, у ком смислу је и првостепени суд применио одредбу члана 142 став 1 КЗ СРЈ, који закон је у складу са чланом 5 Кривичног законика најповољнији за осуђеног. Полазећи од чињенице да је као најмања мера прописана казна затвора у трајању од 5 (пет) година, а при томе ценећи и правилно примењујући одредбе члана 42 и 43 КЗ СРЈ које се односе на ублажавање казне испод законом прописаног минимума, провостепени суд је нашао да ће се казном затвора у трајању од 1 (једне) године у потпуности остварити сврха кажњавања из члана 33 КЗ СРЈ у оквиру опште сврхе изрицања кривичних санкција прописаних одредбама КЗ СРЈ. Другостепени суд је имао у виду чињеницу да је одредбом члана 142 став 1 КЗ СРЈ као минимална казна прописана казна затвора у трајању од најмање 5 година, али како је одредбом члана 62 став 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима прописано и то да кривична санкција не може бити строжа од санкције изречене у страној кривичној пресуди, то је првостепени суд применом одредбе члана 9 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, те члана 4 став 2 и чланова 5, 33, 38, 41, 42 и 43 КЗ СРЈ донео одлуку као у изреци пресуде, коју прихвата и овај суд.

Следствено наведеном, те имајући у виду одредбу члана 457 ЗКП, Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар        Председник већа-судија
Мирјана Новић,с.р.       Синиша Важић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)