Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.04.2011.

Кж2 По1 92/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 92/11
Дана: 21.4.2011.године
Б е о г р а дАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Зорана Савића, председника већа, Александре Златић и Душка Миленковића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном предмету окр. АА и др. због кривичног дела из члана 346 став 5 у вези става 2 КЗ и др. а у поступку за привремено одузимање имовине према окривљеном АА и другим лицима, одлучујући о жалбама браниоца окривљеног АА, адвоката АБ и пуномоћника трећег лица, "ББ", адвоката БА изјављеним против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои-По1.бр.7/11 од 22.3.2011.године, у седници већа одржаној дана 21.4.2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ и пуномоћника трећег лица, "ББ", адвоката БА УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои-По1.бр.7/11 од 22.3.2011.године и списи предмета враћају првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои-По1.бр.7/11 (К.По1 299/10) од 22.3.2011.године усвојен је захтев Тужиоца за организовани криминал ОИК.бр.8/10 од 28.3.2011. године за привремено одузимање имовине па је од трећег лица - компаније "ББ" из _, привремено одузета имовина и то право својине на путничком моторном возилу марке BMW, тип X6, беле боје, регистарске ознаке _, броја шасије _, које је по потврди о привремено одузетим предметима, заједно са оригиналном документацијом и овлашћењем за управљање овим возилом на име оптуженог АА и његове супруге АА1 која су издата од стране наведене компаније на енглеском језику, те је одређено да ће привремено одузимање имовине трајати од доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине, а управљање привремено одузетом имовином поверено је Дирекцији за управљање одузетом имовином.

Против наведеног решења жалбе су изјавили:
 бранилац окривљеног АА адв. АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешне примене материјалног права и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, предлажући да Апелациони суд преиначи побијано решење или исто укине и предмет врати на поновни поступак;
 пуномоћник трећег лица – компаније "ББ" адв. БА због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, уз предлог да Апелациони суд укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на даље поступање или исто преиначи и одбије захтев за привремено одузимање имовине трећем лицу као неоснован.

Тужилац за организовани криминал је у свом поднеску Ктж.бр.107/11 од 13.4.2011. године предложио да Апелациони суд у Београду жалбе браниоца окривљеног и пуномоћника трећег лица, одбије као неосноване.

Разматрајући списе предмета и побијано решење, а по оцени навода изнетих у жалбама браниоца окривљеног и пуномоћника трећег лица као и мишљења Тужиоца за организовани криминал, Апелациони суд у Београду је нашао:

жалбе су основане.

Наиме, према одредби члана 3 тачке 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела имовином проистеклом из кривичног дела сматра се имовина окривљеног, сведока сарадника или оставиоца која је у очигледној несразмери са његовим законито стеченим приходима укључујући ту имовину пренету на треће лице као власника (члана 3 тачка 6). Према цитираној одредби Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела јасно произлази да имовина која се одузима, са једне стране, мора потицати из кривичног дела, а са друге стране, да је треће лице у смислу одредбе члана 3 тачка 6 Закона, оно лице на које је предметна имовина пренета. Међутим, према доказима наведеним у образложењу првостепеног суда једино се може закључити да је у ствари компанија "ББ" та која је пренела одређена права на ствари (возилу) на окривљеног, а не обратно, као што се основано указује у жалби пуномоћника трећег лица.

Првостепени суд своју одлуку заснива на следећим разлозима:
 предметно возило је, са оригиналном документацијом, одузето од окривљеног, а неспорно је да је окривљени имао овлашћење за располагање возилом;
 нема доказа о пословној сарадњи окривљеног односно његове супруге са компанијом "ББ";
 нема доказа о пословној сарадњи између ВВ (који је навео да је он фактички власник возила) и компаније "ББ";
 у „време стицања луксузног путничког моторног возила“ окривљени АА и његова супруга нису има законите приходе;

Као што се основано указује у изјављеним жалбама, према напред изнетим разлозима не може се прихватити закључак првостепеног суда да је окривљени „фактички власник“ предметног возила, а сами разлози су, по налажењу овог суда нејасни и контрадикторни, будући да окривљени није могао да „стекне“ право својине на предметном возилу издавањем пуномоћја за располагање од стране власника нити је првостепени суд јасно определио кога уопште сматра „фактичким“ а кога „формалним“ власником поменутог возила, јер се, према образложењу побијаног решења у тим својствима појављују четири лица: окривљени АА, његова супруга, ВВ и компанија "ББ".

С обзиром на напред наведено, првостепено решење је морало бити укинуто.

Приликом поновног одлучивања о захтеву ТОК-а, првостепени суд ће, поступајући по примедбама из овог решења, најпре утврдити чињенице које имају карактер одлучних у конкретном случају, а наиме, извршити оцену предложених доказа на околност да је предметно возило прибављено из имовине (средстава) која је проистекла из било ког кривичног дела, те на околност да је окривљени пренео право имовину која је у очигледној несразмери са његовим законито стеченим приходима, на треће лице - компанија "ББ", након чега ће бити у могућности да донесе закониту и правилну одлуку за коју ће дати јасне и убедљиве разлоге.

Имајући у виду напред наведено, а на основу одредбе чл. 401. став 3. ЗКП-а Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир с.р. Зоран Савић с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)