Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.02.2012.

Кж2 По1 58/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 58/12
Дана 20.02.2012. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Слободана Рашића, председника већа и судија Наде Зец и Драгољуба Ђорђевића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Стојаном Петровићем, записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА и др., због кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 Кривичног законика, у вези чл. 33 Кривичног законика, одлучујући о жалби окривљеног ББ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.60/11 – Кв-По1.бр.38/12 од 24.01.2012. године, у седници већа одржаној дана 20. фебруара 2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена, жалба окривљеног ББ, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.60/11 – Кв-По1.бр.38/12 од 24.01.2012. године.


О б р а з л о ж е њ е

  Решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.60/11 – Кв-По1.бр.38/12 од 24.01.2012. године, одбијени су као неосновани предлози окривљеног ББ од 17.01.2012. године и његовог браниоца адвоката БА, од 18.01.2012. године, о укидању притвора према окривљеном ББ, који му је одређен решењем истражног судије Посебног одељења, Вишег суда у Београду, Ки-По1.бр.14/11 од 18.03.2011. године, а који му се рачуна од 16.03.2011. године, када је лишен слободе.

Против наведеног решења, благовремено је жалбу изјавио окривљени ББ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због погрешне примене материјалног права, због повреде начела законитости поступка из чл. 2 Законика о кривичном поступку, забране дискриминације из члана 21 Устава Републике Србије, права на једнаку заштиту права из члана 36 Устава Републике Србије, као и члана 6 став 1 Закона о заштити људских права и основних слобода, због повреде права на имовину из члана 58 Устава Републике Србије и члана 1 Протокола уз Конвенцију измењену у складу са Протоколом број 1 од 1952. године и због повреде права на правично суђење из члана 32 Устава Републике Србије, као и члана 6 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, са предлогом да Апелациони суд у Београду, побијано решење преиначи и према окривљеном укине притвор, или исти евентуално замењујући неком блажом мером за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка, или укине и врати првостепеном суду на поновно одлучивање, са јасним инструкцијама и примедбама у погледу даљег поступања.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом окривљеног ББ, па је по оцени жалбених навода и предлога нашао:

Жалба је недозвољена.

Како је одредбом члана 216 став 4 Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС" број 72 од 28.09.2011. године) између осталог прописано да против решења о одређивању, продужењу или укидању притвора странке и бранилац могу изјавити жалбу, а јавни тужилац може изјавити жалбу и против решења којим је одбијен предлог за одређивање притвора, а одредбом члана 465 став 2 истог Законика је прописано да против решења већа донесеног у истрази и у поступку оптужења жалба није дозвољена осим ако овим законом другачије није одређено, то је по налажењу Апелационог суда у Београду, Посебног одељења жалба окривљеног ББ изјављена против наведеног решења недозвољена, будући да одредбе новог Законика изричито не прописују да је против решења којим је одбијен предлог окривљеног или браниоца за укидање притвора жалба дозвољена.

Приликом одлучивања Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је имао у виду и чињеницу да је првостепени суд у побијаном решењу дао поуку о правном леку, али како из напред наведених разлога жалба није дозвољена то се није упуштао у оцену њених навода.

Са изнетих разлога, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је у смислу члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку (“Службеник гласник РС” број 72 од 28.09.2011. године), одлучио као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Стојан Петровић, с.р.      Слободан Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)