Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.01.2013.

Кж2 По1 44/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 44/13
Дана 29.01.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Слободана Рашића, председника већа, Наде Зец и Милимира Лукића, чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић, записничара, у кривичном поступку против оптуженог АА, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 Кривичног законика и др, одлучујући о жалбама оптуженог АА, пуномоћника трећег лица АА1, адвоката АБ1, пуномоћника трећег лица АА2, адвоката АБ2, пуномоћника АА3 и браниоца оптуженог АА, адвоката АБ, изјављеним против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења, Пои-По1 бр.23/12 од 20.12.2012. године, у седници већа одржаној дана 29.01.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе оптуженог АА, његовог браниоца, адвоката АБ, пуномоћника трећег лица АА1, адвоката АБ1, пуномоћника трећег лица АА2, адвоката АБ2 и пуномоћника трећег лица АА3, адвоката АБ, изјављене против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења, Пои-По1 бр.23/12 од 20.12.2012. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења, Пои-По1 бр.23/12 од 20.12.2012. године, усвојен је захтев Тужилаштва за организовани криминал Оик.18/12 од 13.11.2012. године, за привремено одузимање имовине, па је имовина за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршеног од стране оптуженог АА привремено одузета и то од трећег лица – АА2, ЈМБГ _, са пребивалиштем у _, држављанина Републике Србије, по занимању директор Привредног друштва "АА" – удео од 100% укупног капитала у Друштву са ограниченом одговорношћу "АА1"; трећег лица АА3, ЈМБГ :, са пријављеним пребивалиштем _, држављанина Републике Македоније – удео од 100% укупног капитала у Друштву са ограниченом одговорношћу "АА2", МБ _; и трећег лица АА1, ЈМБГ _, са пријављеним пребивалиштем у _, држављанина Републике Србије – удео од 100% укупног капитала у Друштву са ограниченом одговорношћу "АА3", МБ _. Одлучено је да привремено одузимање обухвата и забрану располагања на свим правима отуђења и располагања, а која забрана се има уписати у регистар Агенције за привредне регистре, те да привремено одузимање траје до доношења одлуке по захтеву за трајно одузимање имовине, а да ће имовином сходно одредбама члана 37 Закона управљати Дирекција за управљање одузетом имовином, до доношења одлуке по захтеву за трајно одузимање имовине.

Против наведеног решења жалбе су изјавили:

- оптужени АА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и неправилне одлуке о кривичној санкцији и другим основима из члана 441 став 1 ЗКП, са предлогом да другостепени суд донесе правилну одлуку;

- пуномоћник трећег лица АА1, адвокат АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са предлогом да другостепени суд преиначи ожалбено решење тако што ће одбити захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК 18/12 за привремено одузимање имовине у односу на треће лице АА1 или да ожалбено решење укине, а списе предмета врати првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање;

- пуномоћник трећег лица АА2, адвокат АБ2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене кривичног закона, са предлогом да другостепени суд преиначи ожалбено решење тако што ће одбити захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК 18/12 за привремено одузимање имовине у односу на треће лице АА2 или ће ожалбено решење да укине, а списе предмета врати првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање;

- пуномоћник трећег лица АА3 и браниоца оптуженог АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене кривичног закона, са предлогом да другостепени суд преиначи ожалбено решење тако што ће одбити поднети захтев Тужилаштва или да ожалбено решење укине, а предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање;

- бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд преиначи ожалбено решење, те одбије поднети захтев или да ожалбено решење укине, а списе предмета врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и то у оквиру основа дела и правца побијања истакнутим у жалбама, у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, па је, имајући у виду наведено, нашао:

Жалбе су неосноване.

По налажењу овог суда, правилно је првостепени суд усвојио захтев Тужилаштва за организовани криминал, те имовину за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршеног од стране оптуженог АА привремено одузео од трећих лица и то АА2, АА3 и АА1, истовремено одлучивши да ће привремено одузимање трајати до доношења одлуке по захтеву за трајно одузимање имовине.

Правилно је првостепени суд, а сходно одредбама члана 21 и 24 став 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, претходно упустио у утврђивање ко су власници имовине која је предмет захтева Тужилаштва, те да ли постоји основана сумња да је имовина проистекла из кривичног дела и да ли постоји опасност да би касније одузимање те имовине било отежано или онемогућено. Апелациони суд у Београду налази да је првостепени суд након увида у постојеће писане доказе, који су приложени уз поднети захтев Тужилаштва, а које је суд на странама 4, 5 и 6 побројао, извео правилан закључак да су у конкретном случају испуњени услови за привремено одузимање имовине која је наведена у изреци ожалбеног решења. Наиме, након извођења доказа првостепени суд је правилно утврдио да вредности имовине чије се привремено одузимање тражи јесте имовина коју је заправо стекао оптужени АА, а иста је, управо имајући у виду новчана средства која су утрошена за куповину привредних друштава, у очигледној несразмери са законито стеченим приходима, како оптуженог, тако и трећих лица. Првостепени суд је у току поступка утврдио да су трећа лица АА2, АА3 и АА1 и када су имали пријављене приходе остваривали зараде једва изнад просека у Републици Србији, а средства која су употребљена за куповину привредних друштава, а која се одузимају, су значајна и управо одговарају финансијским могућностима оних лица чија су примања далеко изнад просека не само у Републици Србији, него у већини добро развијених европских земаља.

Истовремено, правилно је првостепени суд ценио да је вредност имовине, тачније сваког појединачног привредног друштва, чије се одузимање тражи у тренутку стицања, управо прешао тражени износ од 1.500.000,оо динара, као и околност да ни трећа лица, нити чланови њихових породица нису остваривали значајне приходе у радном односу, нити ван њега, а да, по оцени Апелационог суда у Београду, првостепеном суду нису пружени докази да су средства која су употребљена за исплату купопродајних цена стечена законитим путем, то је правилно првостепени суд наведену имовину привремено одузео.

Чињеница да постоји опасност да би касније одузимање наведене имовине било отежано или онемогућено, првостепени суд правилно образлаже на страни 8 ожалбеног решења, наводећи да сама чињеница да постоји оправдана сумња да је оптужени АА извршио тешка кривична дела, од којих и кривично дело које се односи на продају опојне дроге кокаин, а да се АА3 и даље налази у бекству, те да се и организатори криминалне групе још увек налазе у бекству, које околности указују на то да би касније одузимање те имовине било знатно отежано или чак сасвим онемогућено.

Апелациони суд у Београду је имао у виду жалбене наводе како оптуженог АА, његовог браниоца, тако и пуномоћника трећих лица, али их је оценио као неосноване, тим пре што је управо спорне наводе, имао у виду и првостепени суд, с обзиром да су се наведена лица изјашњавала на одржаном рочишту дана 23.11.2012. године. С тим у вези, правилно првостепени суд наводе да су новчана средства на која се пуномоћници трећих лица управо и позивају, како у жалби, тако и на рочишту, извор законитих прихода од којих су наводно купљена привредна друштва, није прихватио. Истовремено, првостепени суд је правилно закључио да документација која је суду приложена не пружа податке о законито стеченим приходима оптуженог АА, али ни трећих лица, нити чланова њихових породица, на основу којих би лица од којих се привремено одузимање тражи могла постати власници описане имовине, из ког разлога другостепени суд налази да у овом тренутку стечена имовина трећих лица нема покрића у њиховим законитим примањима.

Такође, Апелациони у Београду је имао у виду жалбене наводе којима се спори правилност изреке решења у смислу погрешног датума захтева Тужилаштва за организовани криминал, али је такве наводе ценио без утицаја на доношење другачије одлуке у овој кривично-правној ствари, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о очигледној омашци у куцању, тим пре што је јавно рочиште одржано 23.11.2012. године, дакле, након подношења захтева Тужилаштва.

Следствено наведеном, Апелациони суд у Београду налази да је ожалбено решење правилно и на закону засновано, те да жалбеним наводима није доведено у сумњу, те у овој фази поступка и у конкретном случају није било места другачијем одлучивању, првостепени суд ће приликом доношења евентуалне одлуке о трајном одузимању имовине поново размотрити све наводе како браниоца оптуженог, тако и пуномоћника трећих лица, као и могуће додатне доказе уколико буду презентирани.

Имајући у виду одредбу члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је донео одлуку као у изреци решења.


ЗАПИСНИЧАР    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Мирјана Новић, ср    Слободан Рашић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)