Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.01.2012.

Кж2 По1 359/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 359/2011
Дана 13.01.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Слободана Рашића, председника већа, Надежде Мијатовић и Драгољуба Ђорђевића, чланова већа, са самосталним саветником Драганом Лужњанин, као записничарем, у поступку за привремено одузимање имовине према окривљеној АА, одлучујући о жалби Тужиоца за организовани криминал ОИК 28/11 од 15.12.2011. године, изјављеној против решења Вишег суда у Београду – Посебно одељење ПОИ-ПО1 бр. 49/11 од 30.11.2011. године, у седници већа одржаној 13.01.2012. године, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ, као неоснована, жалба Тужиоца за организовани криминал, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-ПО1 бр. 49/11 од 30.11.2011. године.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ – ПО1 бр. 49/11 од 30.11.2011. године одбијен је захтев Тужилаштва за организовани криминал за привремено одузимање имовине и то путничког моторног возила марке „Смарт“ наведеног броја шасије и мотора – за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела које се на терет ставља окривљеној АА и то удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 Кривичног законика и неовлашћена производња, стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика.

Против тог решења жалбу је изјавио Тужилац за организовани криминал због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење преиначи тако што ће усвојити захтев за привремено одузимање имовине у односу на путничко моторно возило марке „_“ чији је власник окривљена АА или пак да побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Тужилац за организовани криминал у писменом изјашњењу Ктж.бр. 391/11 од 23.12.2011. године предложио је да се жалба Тужиоца за организовани криминал уважи као основана јер у односу на окривљену АА стоје чињенице које оправдавају привремено одузимање имовине од ње.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, у седници већа размотрио је списе предмета заједно са побијаним решењем и по оцени жалбених навода и предлога, става Тужилаштва за организовани криминал датог у напред наведеном поднеску, је нашао:

Жалба је неоснована.

Из списа предмета се утврђује да се пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду води кривични поступак против окривљене АА, због постојања основане сумње да је заједно са више других лица учинила кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела и из чл. 346 ст. 5 Кривичног законика и кривичног дела неовлашћене производње, стављања у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 4 у вези ст. 1 Кривичног законика.

Након спроведене финансијске истраге, Тужилац за организовани криминал на основу чл. 21 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела – поднео је захтев суду за привремено одузимање имовине, путничког возила марке “_”, наведеног типа, броја шасије и броја мотора, произведеног 2005. године, снаге мотора 55 KV, запремине 1124 CCM, као имовине која је у очигледној несразмери са законитим приходима окривљене АА, због чега према овом захтеву постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела, али да постоји опасност да би окривљена до коначне одлуке суда овом имовином могла располагати на прикривени начин и тако отежати или онемогућити њено касније одузимање.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење налази да је првостепени суд одлучујући о захтеву Тужилаштва за организовани криминал за привремено одузимање имовине, правилно утврдио да у конкретном случају нису испуњени законом предвиђени услови за усвајање поменутог захтева, јер нити се ради о имовини знатне вредности, нити је вредност ове имовине у несразмери са законитим приходима власника.

Изведеним доказима на рочишту за привремено одузимање имовине, несумњиво је утврђено да вредност путничког моторног возила које је предмет захтева тужилаштва – није већа од 5 000 евра динарске противвредности. То произилази и из изјаве продавца АА3, родитеља окривљене, АА2 и АА1, фактуре за наведено возило, као и података на сајту о продаји половних моторних возила.

Наводе окривљене АА да је предметно возило добила од својих родитеља, односно да су они за ово возило исплатили купопродајну цену, потврђују изјаве АА2 и АА1, али и изјава продавца овог возила, АА3, а из достављене писмене документације, произилази да је окривљена АА ово возило од момента купопродаје – октобра 2008. године па надаље, до последње регистрације 26.11.2011. године користила и уредно га пријавила приликом испитивања пред судом као своју покретну имовину.

Из приложених доказа – потврда о примањима АА2 и АА1, родитеља окривљене са којима живи у заједничком домаћинству, потврде фирме “Еуро-петрол” о примањима окривљене АА, затим извода из Агенције за привредне регистре за "АА", решења Скупштине општине Врање, Одељења за имовинско-правне, стамбене и послове борачко-инвалидске заштите, решења Министарства финансија, Пореске управе, Филијале у Врању о утврђивању пореза на доходак грађана за АА2, првостепени суд је несумњиво утврдио висину законито стечених прихода породице окривљене и правилно нашао да је предметно возило купљено од средстава који су родитељи окривљене остварили на законити начин, те да у конкретном случају не постоји очигледна несразмера између имовине која је предмет захтева Тужилаштва за организовани криминал и законито стечених прихода, како родитеља окривљене, тако и ње саме, односно да нема доказа који би указивали на постојање основане сумње да се до те и толике имовине – поменутог моторног возила, могло доћи само извршењем кривичног дела.

Будући да жалбеним наводима Тужиоца за организовани криминал изнети закључци првостепеног суда у побијаном решењу нису доведени у питање јер и сам тужилац наводи да су приходи родитеља окривљене неспорно довољно високи да се ово возило купи, то је жалба оцењена неоснованом и на основу члана 401 став 3 Законика о кривичном поступку, одлучено је као у изреци овог решења.

Записничар       Председник већа-судија
Драгана Лужњанин, с.р.     Слободан Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)