Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
31.01.2013.

Кж2 По1 31/2012

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 31/2012
Дана 31.01.2012. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Александре Златић и Мирјане Поповић, чланова већа са самосталним саветником Драганом Лужњанин као записничарем, у кривичном предмету окривљених АА и др., због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и у вези члана 33 Кривичног законика, одлучујући о жалбама окривљене АА лично, браниоца окривљеног АА1, адв. АБ и браниоца окривљеног АА2, адв. АБ1, изјављеним против решења Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кр-По1 бр. 30/11 од 29.12.2011. године, у седници већа одржаној дана 31.01.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе окривљене АА лично и бранилаца окривљених АА1 и АА2, изјављене против решења Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кр-По1 бр. 30/11 од 29.12.2011. године.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Апелационог суда у Београду Кр-По1 бр. 30/11 од 29.12.2011. године према окривљенима АА, АА1 и АА2, који се у притвору налазе по решењу истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки-По1 бр. 42/11 од 22.09.2011. године, а који им се рачуна од 19.09.2011. године када су слободе лишени, продужен је притвор за још три месеца из разлога предвиђених чланом 142 став 1 тачка 2 и тачка 5 Законика о кривичном поступку, тако да по побијаном решењу може трајати најдуже до 19.03.2012. године.

Против решења о продужењу притвора жалбе су изјавили:

-Окривљена АА лично због битне повреде одредаба кривичног поступка са предлогом који произилази из образложења жалбе, да се побијано решење преиначи и према њој укине притвор,

-бранилац окривљеног АА1, адв. АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права са предлогом да Апелациони суд у Београду укине притвор окривљеном АА1 и одмах га пусти на слободу и

-бранилац окривљеног АА2, адв. АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење преиначи, према окривљеном АА2 укине притвор и одмах га пусти на слободу или пак да меру притвора замени блажом мером – забраном напуштања стана или места боравишта уз обавезу повременог јављања полицији.

Тужилац за организовани криминал у писменом изјашњењу Ктж.бр.26/12 од 25.01.2012. године изнео је мишљење да је побијано решење правилно те да жалбе окривљене АА – лично и бранилаца окривљених АА1 и окривљеног АА2, треба одбити као неосноване.

У седници већа Апелациони суд у Београду размотрио је списе предмета заједно са изнетим ставом Апелационог јавног тужиоца у Београду, па је оценивши наводе изјављених жалби, нашао:

Жалба окривљене АА – лично и бранилаца окривљених АА1 и АА2, су неосноване.

Из списа предмета се утврђује да се против окривљених АА, АА1 и АА2 спроводи истрага због постојања основане сумње да су извршили кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 Кривичног законика – која из објективних разлога није окончана, нису спроведене све истражне радње и у својству сведока испитани СС1 до СС6 и то на околности утврђивања количине вакцина против новог грипа за потребе становништва Републике Србије и да ли вакцина “focetria” произвођача Novartis испуњава услове тражене у конкурсној документацији, те да ли је могла бити коришћена и за категорије становништва опредељене чл. 43 и чл. 44 Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, али и да ли су у току спровођења поступака јавне набавке наведене вакцине консултовани везано за испуњавање услова и примењивање вакцине “focetria” за имунизацију становништва против грипа “A H1-N1”. У даљем току поступка такође је у својству сведока потребно испитати и секретарицу окривљене АА и то на околности слања позива од стране РЗЗО од 03.11.2009. године, путем факса са броја 011-25-53-884 представништву “Novartis farm” и добијања обавештења путем maila који је послао СС7, директор представништва “Novartis farm” којим он обавештава РЗЗО да не може да да било какав одговор – јер се представништво у Београду не бави вакцинама, већ упућује РЗЗО на особу из Базела из сектора вакцина као и коме је овај mail као секретарица проследила.

Ове околности, као особите указују да би окривљени АА, АА1 и АА2 пуштањем на слободу, могли утицати на несаслушана лица као сведоке и тиме ометати даљи ток поступка, због чега је њихово даље задржавање у притвору из разлога предвиђених чл. 142 ст. 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку неопходно, да би се у смислу поднетих предлога, обавиле неопходне истражне радње и на тај начин окончала истрага у овом предмету.

Против окривљених АА, АА1 и АА2 спроводи се истрага због основане сумње да су извршили кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 и у вези чл. 33 Кривичног законика, за које кривично дело је законом прописана и може се изрећи казна затвора у трајању од преко 10 година, а окривљени су основано сумњиви да су кривично дело извршили под посебно тешким околностима, у поступку јавне набавке вакцина против грипа “А Х1-Н1” намењених вакцинисању становништва Републике Србије у време пандемије грипа када је постојао повећан страх код грађана Републике Србије од обољења и на начин описан захтевом за спровођење истраге, прибавили противправну имовинску корист у износу од око 119.638.876,00 динара предузећима “Југохемија фармација” и “Детап”, а на штету буџета Републике Србије. Радило се о општем интересу грађана Републике Србије да заштите своје здравље и животе, а у којим околностима су окривљени основано сумњиви да су деловали у циљу прибављања велике противправне имовинске користи, па је даље задржавање окривљених АА, АА1 и АА2 у притвору на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП нужно и због посебно тешких околности извршења дела за које су основано сумњиви да су га на начин описан захтевом за спровођење истраге, извршили.

Према наводима изјављених жалби, нема ниједног разлога за даље трајање притвора према окривљенима, јер су они поступали на основу закона и у складу са налозима претпостављених – окривљена АА на основу одлука Владе Републике Србије, окривљени АА1 није могао без сагласности генералног директора да мења цене и склапа финансијске ни правне аранжмане, а предузеће “Детап” поступало је у потпуности у складу са позитивним законским прописима у вези наплате заступничке провизије, која у конкретном случају није ни наплаћена, због чега је према наводима жалбе браниоца окривљеног АА2 закључак суда да је овај окривљени основано сумњив да је деловао у циљу прибављања велике противправне имовинске користи, потпуно нетачан.

Изнете жалбене наводе, међутим, овај суд оцењује неоснованим, јер из до сада прикупљених података и доказа произилази основана сумња да су окривљени деловали на начин како им је то захтевом за спровођење истраге, на терет стављено. Сврха истраге јесте да се прикупе докази и подаци који су потребни да би се могло одлучити да ли ће се подићи оптужница или обуставити поступак, докази за које постоји опасност да се неће моћи поновити на главном претресу или би њихово извођење било отежано ...па у овој фази поступка, наводима жалби окривљене АА лично и бранилаца окривљених АА1 и АА2 да они нису извршили дело које им је на терет стављено, посебно не на начин како се то захтевом за спровођење истраге тврди, правилност и законитост побијаног решења не доводи се у сумњу.

Са наведених разлога Апелациони суд у Београду, Посебно одељење одлучио је као у изреци овог решења, а у смислу одредбе члана 467 у вези члана 603 Законика о кривичном поступку.

Записничар       Председник већа-судија
Драгана Лужњанин, с.р.      Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)