Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.01.2013.

Кж2 По1 3/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 3/13
Дана 09.01.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића, председника већа, Драгољуба Ђорђевића и Милене Рашић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА и др, због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 Кривичног законика и др, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 244/10, Кв.По1.бр. 883/12 од 18.12.2012. године, у седници већа одржаној дана 09. јануара 2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 244/10, Кв.По1.бр. 883/12 од 18.12.2012. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 244/10, Кв.По1.бр. 883/12 од 18.12.2012. године окривљеном АА је на основу одредбе члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а одређен притвор који му по овом решењу може трајати до упућивања на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној одлуци Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 244/10 од 03.12.2012. године, с тим што се окривљеном има урачунати и време које је провео у притвору од 14.03.2009. године па до 03.12.2012. године, као и од дана лишења слободе па надаље.

Против означеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се побијано решење преиначи и окривљеном укине притвор уз одређивање мере забране напуштања боравишта.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, па је имајући у виду наводе изјављене жалбе, нашао:

Жалба је неоснована.

  Правилни су разлози које је дао првостепени суд приликом доношења решења К.По1.бр. 244/10, Кв.По1.бр. 883/12 од 18.12.2012. године којим је на основу одредбе члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а одредио притвор окривљеном АА и који му по овом решењу може трајати до упућивања на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној одлуци Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 244/10 од 03.12.2012. године, с тим што се окривљеном има урачунати и време које је провео у притвору од 14.03.2009. године па до 03.12.2012. године, као и од дана лишења слободе па надаље, због чега су и супротни жалбени наводи браниоца окривљеног оцењени као неосновани.

Наиме и по налажењу Апелационог суда у Београду, Посебно одељење у односу на окривљеног АА стоји разлог за притвор прописан одредбом члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а. Ово стога што из списа предмета произилази да је окривљени АА првостепеном пресудом која је неправноснажна, оглашен кривим због извршења кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 2 у вези става 1 Кривичног законика („Службени гласник РС„ број 85/05), те да је осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) година, јер је организовао криминалну групу чија је делатност планирана у дужем временском периоду и у међународним размерама, на територији Републике Србије и Републике Црне Горе, а ради стицања противправне имовинске користи, вршењем кривичних дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, коју опојну дрогу је поменути окривљени неовлашћено набављао од НН АА1 из Албаније. Првостепени суд је овом приликом такође правилно ценио и околност да је окривљени АА страни држављанин и то држављанин Републике Црне Горе, са пријављеним пребивалиштем у Подгорици, као и то да је против овог окривљеног поднет захтев за екстрадицију у циљу вођења кривичног поступка у Републици Црној Гори, поводом ког захтева је на основу правноснажног решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење Кре.По1.бр. 7/10 од 19.10.2010. године утврђено да су испуњене законске претпоставке за изручење окривљеног АА правосудним органима Републике Црне Горе и одобрено је његово изручење. Имајући у виду све напред наведене околности, као и висину казне затвора на коју је окривљени осуђен поменутом неправноснажном пресудом, по правилном налажењу првостепеног суда наведене околности указују да ће се окривљени боравком на слободи дати у бекство, због чега и овај суд налази да у односу на овог окривљеног стоји основ за притвор прописан одредбом члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а.

Имајући у виду напред наведено жалбени наводи браниоца окривљеног којима се првостепено решење побија у суштини због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, уз истицање да у односу на окривљеног не стоји разлог за продужење притвора прописан одредбом члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а су оцењени као неосновани и овај суд налази да управо разлози који су наведени у побијаном решењу указују да је опасност од бекства окривљеног извесна и реална, те да самим тим постоји основ за одређивање притвора прописан одредбом члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а.

Са свега напред изнетог Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одлучио као у изреци на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП-а.

Записничар,      Председник већа-судија,
Александар Багаш     Верољуб Цветковић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)