Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.02.2011.

КЖ2 ПО1 29/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
КЖ2 ПО1 29/11
Дана 02.02.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Верољуба Цветковића и Савке Гогић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, записничарем, у поступку привременог одузимања имовине проистекле из кривичног дела, од АА, бивше супруге опт. ББ, против кога се води кривични поступак пред Вишим судом у Београду, Посебним одељењем К.По1 121/10, због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби Тужиоца за организовани криминал, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, ПОИ-По1 45/10 – К.По1. 121/10 од 03.12.2010. године, у седници већа одржаној дана 02.02.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВА СЕ жалба Тужиоца за организовани криминал, па се УКИДА решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење, ПОИ-По1 45/10 – К.По1. 121/10 од 03.12.2010. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење, ПОИ-По1 45/10 – К. По1. 121/10 од 03.12.2010. године одбијен је као неоснован захтев Тужиоца за организовани криминал ОИК.бр. 12/10 од 30.08.2010. године, да се од власника АА, бивше супруге опт. ББ, против кога се води поступак пред Вишим судом у Београду, Посебно одељење, К.По1 121/10, због кривичног дела злочиначко удруживање из чл. 346 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ и продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 и 4 КЗ у вези чл. 33 и 61 КЗ, привремено одузме имовина: пословни простор у аа, стан у аа1, стан у аа2 и стан аа3.

Против наведеног решења жалбу је изјавио Тужилац за организовани криминал због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијано решење и предмет упути првостепеном суду на поновно одлучивање.

Тужилац за организовани криминал је у поднеску КТЖ. бр. 33/11 од 26.01.2011. године предложио да се жалба Тужиоца за организовани криминал усвоји и укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писаног изјашњења тужиоца за организовани криминал датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

Првостепено решење донето је на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због чега се за сада не може прихватити дати закључак првостепеног суда да је захтев Тужиоца за организовани криминал да се од власника АА, бивше супруге опт. ББ, против кога се води поступак пред судом К.По1 121/10, због кривичног дела злочиначко удруживање из чл. 346 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ и др., привремено одузме имовина.

Наиме, првостепени суд налази да опасност да би касније одузимање имовине од власника било отежано или онемогућено, мора бити конкретизована околностима на које је тужилац и указао и у том смислу суд налази да је само могућност власника да располаже имовином у недостатку неке судске или друге забране не представља разлоге који оправдавају потребу за привременим одузимањем имовине. Даље, оцењујући опасност да би касније одузимање имовине проистекло из кривичног дела било отежано или онемогућено као услов sine qua non, суд налази да даље поступање суда у смислу утврђивања несразмере између вредности непокретности и законито стечених прихода, ради оцене да ли постоји основана сумња да имовина проистиче из кривичног дела није потребна, јер непостојање једног од услова – опасност да би касније одузимање имовине било отежано или онемогућено, захтев за привремено одузимање имовине чини неоснованим.

Међутим, основано се у жалби Тужиоца за организовани криминал истиче да се за сада не може прихватити закључак првостепеног суда да не треба да се бави утврђивањем несразмере између вредности непокретности и законито стечених прихода. Наиме, првостепеном суду је решењем Апелационог суда у Београду Кж2 По1 275/10 од 08.11.2010. године било наложено да преиспита вредност непокретности, и у истом је било наведено да првостепени суд није у довољној мери ценио чињеницу да је цена квадрата купљених станова у Београду далеко већа у односу на цену квадрата продатих непокретности на Косову, као и да нису у довољној мери цењени други законити приходи опт. ББ и његове бивше супруге, АА. Имајући у виду наведено, дакле, првостепени суд није поступио по налозима који су му дати напред наведеним решењем Апелационог суда у Београду. Такође, основано се у жалби истиче да првостепени суд није дао разлоге за закључак да не постоје околности које би указивале да постоји опасност да ће касније одузимање имовине бити отежано или онемогућено, већ само наводи да би таква опасност морала бити конкретизована околностима.

При томе, првостепени суд не наводи којим то околностима таква опасност мора бити конкретизована, већ само налази да сама могућност власника да располаже имовином у недостатку неке судске или друге забране не представља разлоге који оправдавају потребу за привременим одузимањем имовине, а на које разлоге је указало тужилаштво.

Такође, не може се прихватити дати закључак првостепеног суда да даље поступање суда у смислу одређивања несразмере између вредности непокретности законито стечених прихода, ради оцене да ли постоји основана сумња да имовина проистиче из кривичног дела није потребно, јер непостојање једног услова – опасности да би касније одузимање имовине било отежано или онемогућено, захтев за привремено одузимање имовине чини неоснованим, будући да је за одлучивање о привременом одузимању имовине проистекла из кривичног дела неопходно да буду испуњени формални и материјални услови и то формални услови – да је поднет захтев за привремено одузимање имовине проистекло из кривичног дела од стране овлашћеног тужиоца и материјални – да постоји основана сумња да се ради о имовини проистеклој из кривичног дела и да постоји опасност да ће касније одузимање такве имовине бити отежано или онемогућено, па се дакле ради о кумулативним условима, те исти морају бити цењени приликом доношења одлуке поводом захтева за привремено одузимање имовине.

Стога је овај суд уважио жалбу Тужиоца за организовани криминал, укинуо побијано решење и предмет вратио првостепеном суду на поново одлучивање, како би поступио у смислу члана 394 став 3 ЗКП-а.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама на које му је указано овим решењем, па ће након поновне оцене свих наведених околности, бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће изнети јасне и логичне разлоге.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а, донета је одлука као у изреци решења.


Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. Слободан Рашић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)