Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.07.2012.

Кж2 По1 286/12

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 286/12
Дана 02.07.2012. године
Б Е О Г Р А Д, ул. Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, председника већа, Драгољуба Ђорђевића и Душка Миленковића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА и др., због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 242 став 1 КЗ РС и др., одлучујући о жалби браниоца окривљене ББ, адвоката БА, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.63/10, Кв-По1.бр.372/12 од 31.05.2012. године, у седници већа одржаној дана 02. јула 2012. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљене ББ, адвоката БА, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.63/10, Кв-По1.бр.372/12 од 31.05.2012. године и списи предмета се враћају првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.63/10, Кв-По1.бр.372/12 од 31.05.2012. године, одбачен је предлог браниоца окривљене ББ, адвоката БА за обуставу кривичног поступка због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења према окривљеној ББ за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези са ставом 1 КЗ.

Против означеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљене ББ, адвокат БА из свих законских разлога са предлогом да Апелациони суд преиначи побијано решење и обустави кривични поступак против окривљене ББ за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 КЗ услед наступања застарелости кривичног гоњења.

Апелациони суд у Београду, одржао је седницу већа и у смислу члана 467 став 2 ЗКП није обавештавао странке јер је нашао да њихово присуство не би допринело бољем разјашњењу ствари, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом браниоца окривљене, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалба је основана.

Дајући разлоге за свој закључак првостепени суд у образложењу побијаног решења наводи да нису испуњени услови за поступање кривичног већа из члана 21 став 4 ЗКП у смислу одредбе члана 338 ЗКП имајући у виду да је у конкретном случају оптужница ступила на правну снагу те да је кривични поступак у фази у којој се изводе докази као и да је заказан следећи главни претрес због чега првостепени суд сматра да у конкретном случају следећи и једино могући корак по питању застарелости, је подношење предлога на главном претресу или доношење пресуде којом би се евентуално ако су испуњени услови оптужба одбила због чега је и одлучио као у изреци решења.

Међутим, овакав став првостепеног суда није прихватљив и за Апелациони суд у Београду и поводом изнетог Апелациони суд указује на следеће:

Чланом 608 Законика о кривичном поступку (“Службени гласник РС” бр.72 од 28. септембра 2011. године), прописано је да се овај закон примењује од 15. јануара 2012. године у поступцима за кривична дела организованог криминала или ратних злочина који се воде пред Посебним одељењем.

Имајући у виду да се предметни поступак налази у фази главног претреса странке и бранилац имају овлашћења да подносе предлоге поред осталих и по питању застарелости кривичног гоњења за кривично дело које је предмет и овог поступка.

Дакле, имајући у виду фазу у којој се овај кривични поступак налази, поступање првостепеног суда је регулисано главом XVIII наведеног законика где је у члану 352 регулисан институт обуставе поступка поред осталог и због застарелости кривичног гоњења и којим чланом је и прописано да ће председник већа решењем обуставити кривични поступак ако установи да је оптужени актом амнестије или помиловања ослобођен од гоњења или се кривично гоњење не може предузети због застарелости или неке друге околности која га трајно искључује.

Сходно напред наведеном Апелациони суд у Београду, Посебно одељење налази да се став да је председник већа овлашћен да услед застарелости кривичног гоњења обустави кривични поступак решењем, не доводи у сумњу чињеницом да је члан 352 у делу главе XVIII ЗКП који регулише питање припремног рочишта (1. главни претрес, а-припрема за главни претрес, припремно рочиште) ово из разлога што у смислу члана 346 став 3 Законика о кривичном поступку одржавање припремног рочишта код кривичних дела за која је прописана казна затвора до 12 година није обавезно, ако председник већа сматра да с обзиром на прикупљене доказе, спорна чињенична и правна питања или сложеност предметног одржавања припремног рочишта није потребно већ ће наредбом одредити главни претрес.

Дакле, имајући у виду напред наведено Апелациони суд у Београду указује да након правноснажности решења о потврђивању оптужнице, а пре закључења главног претреса поступак се због застарелости кривичног гоњења може завршити решењем које доноси председник већа пре отпочињања главног претреса између рочишта за главни претрес а у процесним ситуацијама примењују се одредбе члана 352 Законика о кривичном поступку и против тог решења надлежни тужилац има право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП.

С обзиром да председник већа није поступио по члану 352 ЗКП а како се то основано истиче у жалби браниоца окривљене то је уважавањем исте у смислу одредбе члана 467 став 4 ЗКП побијано решење укинуто.

Коначно, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење првостепеном суду указује и на следеће:

Уколико се против више окривљених води јединствени поступак или против истог окривљеног води поступак за више кривичних дела у односу на неког од окривљених или у односу на неко дело је наступила застарелост кривичног гоњења, а поступак се налази у фази главног претреса онда првостепени суд, претресно веће може али и не мора да примени члан 31 Законика о кривичном поступку и донесе решење о раздвајању поступка против ког решења није дозвољена жалба али у сваком случају се мора по предлогу странке или браниоца од стране председника већа применити члан 352 Законика о кривичном поступку.

Апелациони суд у Београду, посебно одељење указује да је институт застарелости кривичног гоњења регулисан чл. 103 КЗ, којим је прописано да протек одређеног времена од извршења кривичног дела има за последицу немогућност кривичног гоњења, те да самим тим даље егзистирање оптужбе и вођење поступка према окривљеном због кривичног дела чије је гоњење застарело представља кршење права грађана и противно је и Европској конвенцији о људским правима из 1950 године те протоколу број 7 из 1984 године, који Протокол је ратификовала и наша земља, а који акти у смислу чл. 16 ст. 2 Устава Републике Србије чине саставни део нашег правног поретка.

Приликом поновног одлучивања првостепени суд ће имати у виду примедбе на које му је овим решењем указано те ће након што отклони исте одлучујући о предлогу за обуставу поступка против окривљене ББ због застарелости кривичног гоњења бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и непротивречне разлоге који ће у свему бити прихватљиви и за овај суд.

Записничар       Председник већа – судија
Александар Багаш      Верољуб Цветковић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)