Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.11.2010.

Кж2 По1 282/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 282/2010
Дана 29.11.2010. године
Б Е О Г Р А Д
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Милимира Лукића и Александре Златић, чланова већа, са сарадником Драганом Лужњанин као записничарем, у поступку за привремено одузимање имовине према окривљеном АА, одлучујући о жалбама Тужиоца за организовани криминал и браниоца окривљеног адвоката АА1, изјављеним против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 121/10 од 01.10.2010. године, у седници већа одржаној дана 29. новембра 2010. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЈУ СЕ жалбе Тужиоца за организовани криминал и браниоца окривљеног АА, УКИДА решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 121/10 од 01.10.2010. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 121/10 од 01.10.2010. године, делимично је усвојен захтев Тужиоца за организовани криминал од 27.09.2010. године, па је од окривљеног АА привремено одузета имовина и то новац на девизним рачунима број __ у „аа“ АД Београд у износу од 12.295,83 евра и новац на девизном рачуну број __ у „аа“ АД Београд у износу од 10.887,33 евра. Одлучено је да привремено одузимање имовине има трајати до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине, а управљање привремено одузетом имовином поверено је Дирекцији за управљање одузетом имовином.

Истим решењем под III, одбијен је као неоснован захтев тужиоца за организовани криминал да се од окривљеног Дејана Трмчића привремено одузме стан у Београду у улици __ (раније улица __), садашњи број __, површине __м2, __ спрат, катастарска парцела __ КО __, Општина __, стан у Београду у улици __ (ранија улица __), стан број __, површине __м2, __, Општина __, _/_ идеалних делова парцеле број __ уписане у ЗКУЛ __ КО __, површине _ ари и _/_ идеалних делова парцеле број __, уписане у ЗКУЛ __ КО __, површине _ ари.

Против тог решења жалбе су изјавили:

- Тужилац за организовани криминал због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење преиначи, тако што ће у потпуности усвојити захтев Тужилаштва за организовани криминал и од окривљеног привремено одузети сву имовину наведену у захтеву или пак побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, и

- бранилац окривљеног адвокат АА1, побијајући га као неправилно и незаконито у делу у којем је захтев Тужилаштва за организовани криминал усвојен и од окривљеног привремено одузета имовина – новац на наведеним рачунима у аа банци, са предлогом да Апелациони суд побијано решење преиначи и одбије као неоснован захтев Тужилаштва за организовани криминал у целости.

Тужилаштво за организовани криминал у писменом изјашњењу Ктж.бр.278/10 од 09.11.2010. године предложило је да се жалба браниоца окривљеног АА одбије као неоснована, а жалба Тужиоца за организовани криминал усвоји у делу у коме је захтев тужилаштва одбијен и побијано решење преиначи у смислу предлога те жалбе или пак побијано решење укине и списи предмета врате првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење у седници већа је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и по оцени жалбених навода и предлога, става Тужилаштва за организовани криминал датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Основано се жалбама Тужилаштва за организовани криминал и браниоца окривљеног адвоката АА1 указује да је првостепени суд пропустио да на несумњив начин утврди све одлучне чињенице у поступку за привремено одузимање имовине окривљеном, а пре свега висину законитих прихода окривљеног, због чега се за сада не може прихватити као правилан ни закључак суда има ли или не и у ком обиму несразмере и то очигледне несразмере између имовине окривљеног и његових законитих прихода.

Наиме, оспоравајући наводе из предлога тужиоца да имовина коју поседује проистиче из кривичног дела, власник имовине окривљени АА суду је као доказе предложио и саслушање сведока СС, свог таста и СС1, брата окривљеног али и оверене изјаве СС2 и СС3, закупаца станова власништво окривљеног АА.

Суд је наведене доказе извео, на страни девет образложења првостепени суд наводи садржину исказа сведока СС који потврђује наводе окривљеног да је током 2001. године својој кћери ББ дао 6.000 ДЕМ и исказ СС1, брата окривљеног који је потврдио наводе окривљеног да су плацеви који су уписани у ЗКУЛ __ КО __, укупне површине __ ари купљени заједничким новцем окривљеног, брата окривљеног сведока СС1 и њихових родитеља, као и да су у изградњи монтажне куће која се налази на једном од ових плацева учествовали сви они.

На страни осам образложења побијаног решења првостепени суд наводи садржину оверених изјава СС2, из које произилази да је закупац стана бр. __ у улици __ у Београду, чији је власник АА од децембра 2005. године, да на име закупнине месечно плаћа износ од __ евра, уз навођење укупног износа закупа коју је окривљеном АА овај сведок исплатила до 01.09.2010. године, као и садржину изјаве СС3, закупца стана бр. __ у улици __ у Београду чији је власник АА, која потврђује да овај стан од децембра 20__. године користи, а на име закупнине АА месечно плаћа износ од __ евра. Након цитирања садржина ових изјава првостепени суд констатује да извештај финансијске истраге потврђује да су станови број __ и стан број __ у улици __ у Београду издати у закуп СС2 и СС3.

Ценећи изведене доказе, првостепени суд исказ сведока СС не прихвата, а имајући у виду да је новац према казивању овог сведока дат 2001. године, а станови у улици __ у Београду купљени 20__. године и то у сивој фази како наводи суд, због чега су била потребна улагања у ове станове, како би се привели намени, а прихвата наводе из оверених изјава закупаца станова СС2 и СС3, које ове станове користе од децембра 20__. године и децембра 20__. године и налази да износи који су окривљени и његова супруга остварили на име закупнине на становима чији је власник уз приходе из радног односа, јесу законити, али и недовољни да би окривљени током 20__., 20__ и 20__. године изградио монтажну кућу (не прихватајући исказ сведока СС1, страна десет образложења последњи став) и уштедео износе наведене на девизним рачунима у аа банци – јер према разлозима суда, трошећи средства за привођење намени станова у овом случају да би могли бити дати у закуп, изградњом монтажне куће у периоду 20__. године, за чију изградњу су такође потрошена одређена средства, јасно указују да окривљени није могао да у истом периоду стекне и уштеђевину од 23.183,16 евра, односно да су ова новчана средства у очигледној несразмери са законито стеченим.

Међутим, овакав закључак суда за сада се не може прихватити као правилан, јер је окривљени приходе од давања наведених станова у закуп могао да стекне тек након њиховог привођења намени, а ако суд већ прихвата изјаве закупаца и утврђује да је примљена закупнина за ове станове законита имовина као и приходи окривљеног и његове супруге из радног односа, онда је остало потпуно нејасно зашто суд налази да имовина окривљеног – станови у улици __, број __ и број __ и наведени идеални делови парцеле __/__уписане у ЗКУЛ __ КО __ јесу у сразмери са законитим приходима окривљеног, а наведена девизна новчана средства нису.

Стога је по налажењу Апелационог суда у Београду, било нужно првостепено решење укинути у целости, а у поновљеном поступку првостепени суд ће након што на несумњив начин утврди законите приходе окривљеног – при чему ће имати у виду и наводе жалбе браниоца окривљеног по којима приходи супруге окривљеног ББ за године 20__, 20__, 20__ и 20__, нису адекватно утврђени, а што се потврђује и достављеним листингом зарада Фонда ПИО од _._.20__. године, доћи у ситуацију да цени има ли несразмере и то знатне како закон захтева, између законитих прихода лица и имовине коју поседује, јер код имовине проистекле из кривичног дела одузима се само она имовина која премашује законите приходе власника.

Са изнетих разлога, а на основу члана 401 став 3 Законика о кривичном поступку, одлучено је као у изреци овог решења.

Записничар Председник већа – судија
Драгана Лужњанин, с.р. Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)