Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.07.2015.

Кж2 По1 280/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж2 По1 280/15
Дана 29.07.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Синише Важића, председника већа, Милене Рашић и Јасмине Васовић, чланова већа, са судским саветником Иреном Јушковић, као записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА, због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ, одлучујући о жалби Тужиоца за организовани криминал, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-По1.бр.6/15, Кв-По1.бр.337/15 од 03.07.2015. године, у седници већа одржаној дана 29. јула 2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважавањем жалбе Тужиоца за организовани криминал, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-По1.бр.6/15, Кв-По1.бр.337/15 од 03.07.2015. године, па се предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-По1.бр.6/15, Кв-По1.бр.337/15 од 03.07.2015. године усвојен је приговор браниоца окривљеног АА и пуномоћника трећег лица ААЖ и трећег лица АА3, адв. АБ, па је преиначено решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-По1.бр.6/15 од 18.05.2015. године, тако што је одбијен захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК.бр.12/14 од 11.05.2015. године, за привремено одузимање имовине за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела, извршеног од стране АА, да се привремено одузме имовина од власника АА3, девојачко ААП, као трећег лица на које је пренета имовина проистекла из кривичног дела и то аа, и да се привремено одузме право доживотног становања према окривљеном АА и према ААЖ, трећем лицу, на стану број АА, као посебног дела стамбене зграде аа КО Нови Београд, на основу уговора о продаји непокретности Ов.бр.59290/2011 од 27.04.2011. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио Тужилац за организовани криминал, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 11 ЗКП-а и члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП-а и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања из члана 440 став 1 ЗКП-а, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, уважавањем жалбе ТОК-а, преиначи побијано решење и одбије приговор као неоснован или да исто укине и предмет врати на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је основана.

По налажењу овог суда, основано се жалбом Тужиоца за организовани криминал указује да су у побијаном решењу нема разлога о одлучним чињеницама, те да је с тим у вези чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено.

Првостепени суд у образложењу побијаног решења закључује да Тужилаштво за организовани криминал није пружило доказе о постојању опасности да би треће лице АА3 до доношења коначне одлуке суда о одузимању имовине проистекле из кривичног дела могло располагати имовином и тако отежати или онемогућити њено касније одузимање, као и да не постоји очигледна несразмера између вредности предметног стана, чије се одузимање тражи и законито стечених прихода трећег лица АА3 и прихода њеног оца, окривљеног АА, те да је пружено довољно доказа о пореклу новца којим је купљена предметна имовина, односно стан, обзиром да је окривљени дуги низ година повратник, да има уштеђевину од око 25.000 евра, као и да је на име отпремнине добио 5.000 евра, да је на кредит од “Меридијан банке” узео 5.000 евра, као и да је од дугогодишњег породичног пријатеља ПП позајмио 84.000 евра, о којој позајмици поседује признаницу и потврду, у коју је суд извршио увид.

По налажењу овог суда, овакав закључак првостепеног суда је за сада неприхватљив. Наиме, првостепени суд прихвата исказ сведока ПП, која је на рочишту навела да је окривљени АА пријатељ њених родитеља, да ју је окривљени замолио да му позајми новац, те да му је позајмила 84.000 евра, које је требало да врати 2011. године или 2012. године, а да позајмљени новац потиче од продаје куће бб. Међутим, како се то основано наводи жалбом Тужиоца за организовани криминал, имајући у виду чињеницу да износ од 84.000 евра позајмљен на руке, без сачињавања уговора о зајму, те да је рок за враћање зајма истекао, а зајам још увек није враћен, и да истовремено ПП није поднела тужбу за дуг, иако је у признаници наведено да ће своја права остваривати судским путем, а посебно чињеницу да свој закључак првостепени суд изводи прихватајући исказ сведока ПП, а у списима предмета не постоји доказ о пореклу наведене позајмице, то је по оцени овог суда нејасан закључак првостепеног суда да постоји довољно доказа о пореклу новца којим је купљен предметни стан. Ово стога што првостепени суд није на јасан начин утврдио порекло новца који је ПП позајмила АА за куповину предметног стана, а из чега произилази да када се доведу у везу законити приходи окривљеног АА и приходи његове ћерке, трећег лица АА3 са нужним трошковима живота породице и вредности предметног стана, то је нејасан закључак првостепеног суда да нема несразмере између вредности законитих прихода и вредности предметног стана, односно имовине чије се одузимање тражи.

Имајући у виду да је првостепено решење засновано на непотпуно утврђеном чињеничном стању, то је овај суд уважио жалбу Тужиоца за организовани криминал и укинуо побијано решење, те предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку првостепени суд ће поново размотрити списе предмета, па ће након детаљне и свестране анализе свих доказа правилно и потпуно утврдити чињенично стање, а при томе ће водити рачуна да изреку решења усклади у потпуности са законом, односно одредбом члана 32 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, те да донесе одлуку у оквиру навода и предлога изјављених у приговору, а након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће дати јасне и недвосмислене разлоге.

Са свега напред наведеног, а на основу одредбе члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку, донета је одлука као у изреци овог решења.

Записничар        Председник већа-судија
Ирена Јушковић, с.р.      Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)