Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.05.2012.

Кж2 По1 218/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж2 По1 218/12
Дана 23.05.2012. године
Б е о г р а д
Ул. Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, председника већа, судија Надежде Мијатовић и Драгољуба Ђорђевића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Зорицом Аврамовић, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА и др., због кривичног дела оружана побуна из члана 124 став 2 у вези става 1 КЗ СРЈ и др., одлучујући о жалби браниоца окривљеног ББ адв. БА, изјављеној против решења Посебног одељења, Вишег суда у Београду, К.По1.бр.23/12 од 15.05.2012.године, у седници већа одржаној дана 23. маја 2012.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног ББ адв. БА, изјављена против решења Посебног одељења, Вишег суда у Београду К.По1.бр.23/12 од 15.05.2012.године.


О б р а з л о же њ е

Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду, К.По1.бр.23/12 од 15.05.2012.године утврђено је да бранилац окривљеног ББ адв. БА нема способност да буде бранилац у предмету К.По1.бр.23/12.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног ББ адв. БА због битних повреда одредаба кривичног поступка с предлогом да Апелациони суд нападнуто решење преиначи тако што ће му дозволити да настави заступање одбране окривљеног ББ или бар ожалбено решење укине и врати првостепеном суду на поновно одлучивање уз налоге сагласне наводима жалбе чиме би му се омогућило вршење бранилачке функције, а окривљеном обезбедило загарантовано право на правично суђење преко института изабраног браниоца.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је неоснована.

Правилно је првостепени суд у побијаном решењу утврдио да бранилац окривљеног ББ адв. БА нема способност да буде бранилац у предмету К.По1.бр.23/12.

Наиме, према члану 73 став 2 Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“ бр.72/11 од 28.09.2011.године) у поступцима за кривична дела за која је прописана казна затвора од 10 година или тежа казна, бранилац може бити само адвокат са најмање пет година адвокатске праксе, односно адвокат који је најмање пет година вршио функцију судије, јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца, како је неспорно утврђено да адвокат БА нема пет година адвокатске праксе, односно да није најмање пет година вршио функцију судије, јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца, то је правилно првостепени суд донео ожалбено решење.

Правилно је првостепени суд нашао да како се против окривљеног БА води поступак за кривично дело оружана побуна из члана 124 став 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗ СРЈ, за која се може изрећи казна затвора од најмање три године, а како је општи максимум казне затвора 15 година, те како бранилац адвокат БА нема пет година адвокатске праксе, односно није најмање пет година вршио функцију судије, јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца, то је правилно на основу одредбе члана 73 став 2 Законика о кривичном поступку првостепени суд утврдио да бранилац окривљеног БА нема способност да буде бранилац у предмету К.По1.бр.23/12.

У изјављеној жалби бранилац окривљеног наводи да није спорно да је у именик адвоката уписан мање од пет година, али је претходних 30 година радио на правним пословима из полицијског делокруга у предкривичним поступцима, те да решење садржи битне повреде одредаба кривичног поступка будући да су разлози изнети у истом нејасни и неприхватљиви, те да суд није имао у виду очигледну чињеницу да је такво решење у директној супротности са Уставом Републике Србије као и са Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама, те да се по мишљењу одбране одредба члана 73 став 2 ЗКП-а у погледу изабраних бранилаца може примењивати само од 15.01.2012.године од када је нови Законик о кривичном поступку и почео да се примењује, те да за испитивање законских услова за заступање окривљеног у поступцима који су отпочели пре тога суд мора имати у виду одредбу члана 604 став 1 ЗКП-а и чињеницу да је он као изабрани бранилац заступао у дужем периоду окривљеног, те да је упознат са предметом што је такође несумњиво од значаја и требало би ценити.

Апелациони суд у Београду изнете жалбене наводе браниоца окривљеног оцењује као неосноване, јер је по налажењу Апелационог суда у Београду првостепени суд правилно утврдио да бранилац окривљеног ББ адв. БА нема способност да буде бранилац у предмету К.По1.бр.23/12, имајући у виду одредбу члана 73 став 2 Законика о кривичном поступку, о чему су у побијаном решењу дати јасни и довољни разлози, а које у свему као правилне прихвата и Апелациони суд у Београду, док се у изјављеној жалби не наводе околности које би утицале на другачију одлуку у конкретном случају.

У даљем току поступка, а имајући у виду фазу у којој се поступак налази, да пошто је првостепени суд утврдио да бранилац окривљеног нема способност да буде бранилац у конкретном предмету, суд је дужан да окривљеног позове и да од њега узме писану изјаву о томе да ли жели да ангажује браниоца који тај услов испуњава, те да уколико окривљени изјави да другог браниоца не жели да ангажује, суд ће му поставити браниоца који испуњава услове из одредбе члана 73 ЗКП-а по службеној дужности.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Зорица Аврамовић, с.р.     Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)