Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.07.2011.

Кж2 По1 194/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 194/11
Дана 19.07.2011. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Слободана Рашића, председника већа, Савке Гогић и Надежде Мијатовић, чланова већа, са самосталним саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у поступку за привремено одузимање имовине према оптуженом AA, одлучујући о жалби браниоца оптуженог AA, адв. AБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-По1 бр. 24/11 од 20.06.2011. године, у седници већа одржаној дана 19.07.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВА СЕ жалба браниоца оптуженог АА, адв. АБ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-По1 бр. 24/11 од 20.06.2011. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду, ПОИ – По1 бр. 24/11 од 20.06.2011. године усвојен је захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК. 16/11 од 13.06.2011. године, за привремено одузимање имовине, па се имовина за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршеног од стране оптуженог АА привремено одузима и то:

-од оптуженог власника АА, ЈМБГ 1408976290022, од оца _ и мајке _, дев. _, рођеног _. године у _, Република Црна Гора, држављанин Републике Црне Горе, са пребивалиштем у аа,

-право својине на стану вв бр. _, у _, на _ спрату, _ улаз, површине _ м2, по структури _, уписан у ЗКУЛ бр. _ КО _, саграђен на катастарској парцели бр. _ КО _.

Тим решењем одређено је да привремено одузимање траје до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине, а да ће имовином, сходно одредби члана 37 закона управљати Дирекција за управљање одузетом имовином, с тим што ће се имовина која се привремено одузима тим решењем оставити на коришћење супрузи оптуженог АА, АА1 до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине.

Против тог решења жалбу је изјавила бранилац оптуженог АА, адв. АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због повреде кривичног закона са предлогом да Апелациони суд, Посебно одељење, побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно да исто преиначи тако што ће одбити захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК. 16/11 од 13.06.2011. године за привремено одузимање имовине од оптуженог власника АА.

Тужилац за организовани криминал у поднеску Ктж.бр. 222/11 од 15.07.2011. године изнео је мишљење да је побијано решење правилно, те да жалбу браниоца оптуженог АА као неосновану треба одбити.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, па је по оцени жалбених навода и предлога и става Тужиоца за организовани криминал датог у напред наведеном писменом поднеску, нашао:

Побијано решење донето је уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, на шта се основано жалбом браниоца оптуженог АА указује, јер су разлози дати у образложењу ожалбеног решења о одлучним чињеницама нејасни и супротни стању у списима предмета, због чега се укидање побијаног решења показује нужним.

Наиме, првостепени суд је на страни 4 пасус други образложења побијаног решења навео да је на основу документације приложене уз захтев Тужилаштва и изнете потом на рочишту, као и на основу документације која је суду приложена од стране браниоца оптуженог адвоката АБ утврдио да је АА власник стана вв, док је на страни 4 пасус трећи образложења ожалбеног решења навео да је, упуштајући се у процену да ли постоји основана сумња да је имовина која је предмет захтева Тужилаштва проистекла из кривичног дела, односно да ли постоји очигледна несразмера између имовине која је предмет захтева са једне стране и законито стечених прихода оптуженог са друге стране ценио доказе које је предложило Тужилаштво за организовани криминал, као и доказе који су презентовали оптужени АА, његов бранилац и трећа лица.

Међутим, по оцени овога суда, овако дати разлози су нејасни и супротни стању у списима предмета.

Наиме, из транскрипта аудио записа са рочишта у поступку за привремено одузимање имовине одржаног дана 20.06.2011. године видљиво је да је председник већа усвојио предлог браниоца оптуженог АА, да суду достави писмене доказе за које сматра да могу бити од значаја за доношење судске одлуке у том поступку и то у року од 7 дана.

Међутим, и поред усвојеног предлога браниоца да писмене доказе суду достави у остављеном року од 7 дана, првостепени суд је побијано решење донео дана 20.06.2011. године, дакле, истога дана када је одржао рочиште у поступку за привремено одузимање имовине од оптуженог АА на коме је и усвојио предлог браниоца овог оптуженог да суду у року од 7 дана достави писмене доказе за које сматра да могу бити од значаја за доношење судске одлуке у том поступку, а у образложењу ожалбеног решења је на стр. 4 пасус други навео да је између осталих доказа и на основу документације која је суду приложена од стране браниоца оптуженог адвоката АБ утврдио да је оптужени АА власник стана вв у Суботици, док је на стр. 4 пасус трећи образложења побијаног решења навео да се приликом упуштања у процену да ли постоји основана сумња да је имовина која је предмет захтева Тужилаштва проистекла из кривичног дела, односно да ли постоји очигледна несразмера између имовине која је предмет захтева са једне стране и законито стечених прихода оптуженог са друге стране ценио између осталих и доказе које су презентовали оптужени АА и његов бранилац, што је нејасно и супротно стању у списима предмета, будући да у моменту доношења ожалбеног решења писмени докази од стране браниоца оптуженог АА, адв. АБ нису били достављени суду, већ су исти суду достављени дана 27.06.2011. године (а што се утврђује из фотокопије потврде о пријему пошиљке Р 112051 и повратнице), дакле, у остављеном року од седам дана од дана одржавања рочишта 20.06.2011. године.

На овај начин првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, на коју се основано жалбом браниоца оптуженог АА, адв. АБ указује, због чега је Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, жалбу браниоца овог оптуженог уважио, побијано решење укинуо и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, на коју је овим решењем указано након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку, за коју ће дати јасне и убедљиве разлоге, при чему ће имати у виду и своју дужност да са једнаком пажњом испита и оцени како доказе чије је извођење предложено од стране Тужиоца за организовани криминал, тако и оне доказе који су предложени од стране оптуженог и његовог браниоца.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одлучио као у изреци овог решења.

Записничар, Председник већа-судија,
Јелена Петковић-Милојковић, с.р. Слободан Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)