Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.07.2010.

Кж2 По1 173/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 173/10
Дана: 20.07.2010. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, председника већа, судија Савке Гогић и Надежде Мијатовић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Зорицом Аврамовић, записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела злочиначко удруживање из чл. 346 КЗ-а и др., одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА и пуномоћника оштећене ББ, адв. ББ1, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења ПОИ.По1.29/10 од 29.06.2010. године, у седници већа одржаној дана 20. јула 2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног АА и пуномоћника оштећене ББ, адв. ББ1, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења ПОИ.По1.29/10 од 29.06.2010. године.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ.По1.29/10 од 29.06.2010. године, усвојен је захтев за привремено одузимање имовине поднет од стране Тужилаштва за организовани криминал ОИК.1/10 од 27.04.2010. године, па је привремено одузета имовина и то од ВВ - путничко моторно возило марке „__“, тип „__“, регистарских ознака __, __ боје, произведено 20__. године, од ББ – путничко моторно возило марке „__“, тип „__“, __ боје, регистарских ознака __, произведено 20__. године и од ГГ – путничко моторно возило марке „__“, тип „__“, __ боје, регистарских ознака __, произведено 20__. године, привремено одузимање имовине траје до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА и пуномоћник оштећене ББ, адв. ББ1, због битне повреде одредаба ЗКП-а и непотпуно и погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење преиначи и одбије захтев Тужиоца за организовани криминал ОИК.1/10 од 27.04.2010. године за привремено одузимање имовине од ВВ, ББ и ГГ.

Тужилац за организовани криминал је у поднеску Ктж.бр.170/10 (ОИК.1/10) од 16. јула 2010. године предложио да жалбу треба одбити као неосновану, а имајући у виду да је решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења правилно, те да је Виши суд правилно применио одредбе Закона о одузимању имовинске користи проистекле из кривичног дела.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Тужиоца за организовани криминал у наведеном поднеску, нашао:

Жалба окривљеног АА и пуномоћника оштећене ББ је неоснована.

По оцени овог суда, првостепено решење о привременом одузимању имовине садржи у изреци и образложењу све податке који су по закону потребни – чл. 25 ст. 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и то: податке о власнику, опис и законски назив кривичног дела, детаљне податке о имовини која се одузима, околности из којих произилази основана сумња да имовина проистиче из кривичног дела, разлоге који оправдавају потребу за привременим одузимањем имовине и време на које се одузима, а то је да мера може трајати до доношење одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине.

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал Кт.С.16/09 од 14.04.2010. године, окривљеном АА стављено је на терет извршење кривичног дела злочиначко удруживање из чл. 346 ст. 1 и 3 Кривичног Законика, као и кривично дело тешко убиство из чл. 114 ст. 1 тачка 5 у подстрекавању у вези чл. 34, кривично дело тешко убиство из чл. 114 ст. 1 тачка 3 и 5 у саизвршилаштву у вези чл. 33, кривично дело тешко убиство из чл. 114 ст. 1 тачка 5 у саизвршилаштву у вези чл. 33, кривично дело тешко убиство из чл. 114 ст. 1 тачка 5 у подстрекавању у вези чл. 34, кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ. Такође, према наводима оптужнице, окривљеном АА стављено је на терет да је заједно са ДД организовао криминалну групу са циљем да у дужем временском периоду и по унапред одређеним задацима и улогама, применом правила интерне контроле и дисциплине у циљу стицања материјалне и друге користи, врши тешка кривична дела, на тај начин што су створили план деловања групе у земљи и иностранству, вршили убиства појединих лица за новац, кривична дела против имовине, неовлашћено продавали дрогу и друго. Такође, АА је стављено на терет да је заједно са ДД у више наврата са умишљајем подстрекавао сада пок. ЂЂ да лиши живота више лица, те да је са окривљеним ДД и окривљеним ЕЕ неовлашћено ради продаје опојних дрога набављао супстанце и организовао мрежу препродаваца.

Првостепени суд је у образложењу решења навео околности из којих произилази основана сумња да је возило које поседује ББ проистекло из кривичних дела њеног супруга, окривљеног АА. Тако је првостепени суд на основу изведених доказа, ближе означених на страни 5 образложења побијаног решења, правилно нашао да постоји очигледна несразмера између висине законитих прихода ББ и вредности стечене имовине, тј. предметног возила, па је полазећи од ове чињенице, а имајући у виду да постоји основана сумња да је окривљени вршио кривична дела ради стицања имовинске добити, те да произилази основана сумња да је наведено возило власништво супруге окривљеног, проистекло из имовине стечене кривичним делом.

Правилно је првостепени суд у односу на возило „__“, власништво ББ, нашао да када се има у виду извештај о зарадама чланова домаћинства у периоду од 2003.-2008. године (а у ком домаћинству живе ВВ, заједно са својом супругом ЖЖ, сином ЗЗ и снајом ИИ), те с обзиром на околност да ББ до сада није била запослена, те да из документације у списима произилази да је раније више возила на њу регистровао и да је та возила куповао окривљени АА, док се она водила само као формални власник, па управо ценећи приходе породичног домаћинства као и то да је предметно возило купљено за износ од 1.803.000,00 динара 01.04.2008. године, правилно суд сматра да средства којима је купљено возило не потичу из легалних прихода, већ да постоји основана сумња да средства потичу из криминалне активности окривљеног АА. Правилно је првостепени суд имао у виду и да је возило у међувремену отуђено и продато најпре СС преко агенције „__“ дана 29.06.2009. године за износ од 2.000.000,00 динара, а потом и СС1 дана 19.07.2009. године за 25.000 евра, при чему је приложен само руком писани уговор, док се према регистрационим листовима за наведено возило марке „__“, возило води и даље на ББ, те да је, како то правилно налази првостепени суд, потпуно неуобичајено да према наведеном уговору о купопродаји цена возила у међувремену расте уместо да пада, како је то уобичајено због протека времена, па правилно првостепени суд налази да су уговори о продаји возила СС и касније СС1 фиктивни и направљени у циљу спречавања привременог одузимања возила по захтеву Тужилаштва.

Када се има у виду напред изнето, правилно је првостепени суд нашао да ББ предметно возило није могла набавити из легалних прихода, односно да постоји основана сумња да средства за куповину овог возила потичу од криминалне делатности.

Следствено томе, супротни жалбени наводи браниоца окривљеног АА и пуномоћника оштећене ББ1, у којима се оспорава законитост и правилност побијаног решења, оцењени су као неосновани, с обзиром да је првостепени суд правилно утврдио на основу наведених околности, да произилази основана сумња да наведено возило проистиче из кривичног дела, па се неосновано у наведеној жалби истиче супротно.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе чл. 401 ст. 3 ЗКП-а, донета је одлука као у изреци решења.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење није се упуштао у оцену жалбених навода адв. ББ1 а који се односе на ВВ и ГГ, јер у односу на њих није било жалбе овлашћених лица.

Записничар, ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА,
Зорица Аврамовић,с.р. Верољуб Цветковић,с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)