Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.04.2014.

Кж2 По1 155/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 155/14
Дана 24.04.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића и Мирјане Поповић, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА и др, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 у вези става 1 Кривичног законика и др, одлучујући о жалби власника ВВ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои-По1-1/2014 – Кв-По1-134/2014 од 09.04.2014. године, у седници већа одржаној дана 24.04.2014. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба власника ВВ, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои-По1-1/2014 – Кв-По1-134/2014 од 09.04.2014. године.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем одбачен је као неблаговремен приговор власника ВВ као трећег лица, изјављен дана 04.04.2014. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавила власник ВВ, без навођења законског основа, са предлогом да другостепени суд изјављену жалбу уважи.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одржао седницу на којој је размотрио списе заједно са побијаним решењем и то у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП-а, па је, имајући у виду наведено, нашао:

Жалба је неоснована.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је увидом у списе најпре утврдио да је Виши суд у Београду, Посебно одељење, решењем Пои-По1-1/2014 од 12.02.2014. године усвојио захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК.бр.20/12 од 20.01.2014. године, допуњен дана 31.01.2014. године, прецизиран дана 11.02.2014. године, за привремено одузимање имовине за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршеног од стране окривљених АА до АА3, па је између осталог привремено одузета и имовина власника ВВ као трећег лица, и то део њиве аа, у ванкњижном власништву.

Власник ВВ је дана 04.04.2014. године преко поште препорученом пошиљком изјавила приговор на наведено решење, који приговор је Виши суд у Београду, Посебно одељење, побијаним решењем одбацио као неблаговремен.

Одлучујући поводом жалбе власника ВВ изјављене против побијаног решења, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је увидом у списе утврдио да је првостепени суд правилно одбацио наведени приговор власника ВВ као неблаговремен.

Наиме, првостепени суд је у увидом у повратницу која се налази у списима предмета правилно утврдио да је власник ВВ дана 21.02.2014. године примила препис решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Пои-По1-1/2014 од 12.02.2014. године, док из пријемног печата поште произилази да је приговор против тог решења изјавила тек дана 04.04.2014. године, дакле након истека законског рока од 8 дана за изјављивање приговора, због чега је првостепени суд правилном применом одредбе члана 32 став 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела донео одлуку као у диспозитиву побијаног решења.

Следствено томе, овај суд налази да су неосновани наводи из жалбе власника ВВ којима се указује да иста није знала да може да изјави приговор против решења којим јој је привремено одузета означена имовина, обзиром да је у самом решењу дата поука о правном леку у којој је наведено да је против тог решења дозвољен приговор ванпретресном већу првостепеног суда у року од 8 дана од дана пријема преписа решења. Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је имао у виду и да се изјављеном жалбом првостепено решење побија због чињеничних тврдњи изнетих у захтеву Тужилаштва за организовани криминал за привремено одузимање имовине, у делу у који се односи на власника ВВ, али је нашао да наведено није од утицаја на доношење одлуке о основаности изјављене жалбе, већ ће такви наводи власника ВВ бити предмет оцене суда у каснијој фази поступка.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 33 став 4 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је донео одлуку као у диспозитиву решења.


Записничар,       Председник већа-судија,
Вукашин Сарајлић, с.р.     Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
управитељ писарница
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)