Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.05.2011.

Кж2 По1 131/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 131/11
Дана 23.05.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића, председника већа, Савке Гогић и Драгољуба Ђорђевића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Снежаном Меденицом као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА и др., због кривичног дела злочиначког удруживања из члана 346 став 3 у вези став 1 КЗ и др., одлучујући о жалби Тужиоца за организовани криминал, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр.225/10 од 21.04.2011.године, у седници већа одржаној дана 23. маја 2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВА СЕ жалба Тужиоца за организовани криминал и ПРЕИНАЧАВА решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.225/10 од 21.04.2011.године, тако што Апелациони суд у Београду ОДБИЈА предлоге окривљеног ББ и његовог браниоца за одређивање јемства.

О б р а з л о же њ е


Решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.225/10 од 21.04.2011.године, усвојени су предлози окривљеног ББ и браниоца окривљеног-адвоката БА, тако што је одређено понуђено јемство које гласи на новчани износ од 75.000 евра, а састоји се од уписа хипотеке на стану аа, власништво мајке окривљеног, ББ1, ЈМБГ __, од оца __.

Истовремено је одређено да ће окривљени ББ бити пуштен на слободу по правноснажности тог решења и уписа хипотеке на наведеној непокретности у катастар, у корист Републике Србије-Вишег суда у Београду, те да уколико се окривљени током тог поступка не одазове на позив суда, а изостанак не оправда или ако се против њега појави неки други законски основ за притвор-јемство ће се укинути и окривљени поново ставити у притвор.

Ставом II истог решења, наложено је Републичком геодетском заводу-Служби за катастар непокретности Београд, катастарска општина Врачар, да изврши упис наведене хипотеке из става I у јавне књиге, а у корист Републике Србије, што је ББ1 дужна да трпи.

Против овог решења, жалбу је изјавио Тужилац за организовани криминал, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона са предлогом да Апелациони суд преиначи побијано решење тако што ће одбити предлог за одређивање јемства или укидање притвора као неоснован или да побијано решење укине и предмет врати на поновно одлучивање.

Тужилац за организовани криминал у поднеску Ктж.бр.153/11 од 20.05.2011.године предложио да се уважи жалба Тужиоца за организовани криминал и преиначи побијано решење тако што ће се одбити предлог за одређивање јемства или укидање притвора као неоснован или да побијано решење укине и предмет врати на поновно одлучивање првостепеном суду.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је у седници већа, након разматрања списа предмета и побијаног решења, по оцени жалбених навода, имајући у виду и предлог Тужиоца за организовани криминал из напред наведеног поднеска, нашао:

Жалба је основана.

Побијано решење донето је уз битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 и став 2 Законика о кривичном поступку, а што се основано истиче у жалби Тужиоца за организовани криминал, обзиром да су и по оцени овога суда, разлози изнети у побијаном решењу нејасни, с тим што је неправилно примењена и одредба члана 137 Законика о кривичном поступку.

Наиме, одредбом члана 137 Законика о кривичном поступку, прописано је да окривљени који треба да буде стављен у притвор и окривљени који је већ стављен у притвор само због постојања околности које указују да ће побећи (дакле по основу из члана 142 став 1 тачка 1 ЗКП) или из разлога прописаних у члану 142 став 1 тачка 4 овог законика (уколико очигледно избегава да дође на главни претрес)-може се оставити на слободи, односно може се пустити на слободу ако он лично или ко други за њега пружи јемство да до краја кривичног поступка неће побећи, а сам окривљени обећа пред судом који одлучује о јемству да се неће крити и да без одобрења неће напустити своје боравиште.

Имајући у виду да из списа предмета произлази да је решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.225/10-Кв.По1.176/11 од 13.04.2011.године према окривљеном ББ продужен притвор за још два месеца, и то по основу из члана 142 став 1 тачка 1 и 5 ЗКП, те да притворски основ из одредбе члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП није правноснажно отклоњен у односу на овог окривљеног, то је, по оцени овога суда, првостепени суд повредио одредбу члана 137 ЗКП која прописује да се јемство може пружити и оптужени пустити на слободу само ако је стављен у притвор због постојања околности које указују да ће побећи или из разлога прописаних у члану 142 став 1 тачка 4 ЗКП.

Прихватајући јемство у односу на окривљеног, првостепени суд је у образложењу свог решења навео да више не постоје посебно тешке околности кривичног дела које би се основано могле узети у обзир и сматрати оправданим разлогом за даље задржавање окривљеног ББ у притвору по основу из члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП, имајући у виду улогу окривљеног у извршењу кривичних дела за која се терети, као и стању у списима предмета, при чему је заузео став да напред наведени основ за продужење притвора према окривљеном ваља отклонити побијаним решењем, а не посебним решењем.

Међутим, супротно ставу првостепеног суда, по налажењу овога суда, првостепени суд је био у обавези да, пре доношења одлуке о одређивању јемства, отклони притворски основ из члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП, а што је пропустио да учини.

Како наведени основ за притвор према окривљеном није правноснажно отклоњен, а што је по оцени овога суда неопходан услов за примену одредбе члана 137 Законика о кривичном поступку, то је Апелациони суд у Београду уважио жалбу Тужиоца за организовани криминал и преиначио првостепено решење, тако што је одбио предлоге окривљеног ББ и његовог браниоца за одређивање јемства

Са свега изложеног, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, донета је одлука у изреци.

Записничар Председник већа-судија
Снежана Меденица, с.р. Верољуб Цветковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)