Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.06.2010.

Кж2 По1 129/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
КЖ2 ПО1 129/10
Дана 02.06.2010. године
Б Е О Г Р А Д

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Слободана Рашића, председника већа, Драгољуба Ђорђевића и Надежде Мијатовић, чланова већа, са вишим судијским помоћником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у поступку за привремено одузимање имовине према окр. АА и трећим лицима, одлучујући о жалби Тужилаштва за организовани криминал изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-ПО1.бр.28/10 од 10.05.2010. године, у седници већа одржаној дана 02.06.2010. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба Тужилаштва за организовани криминал изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-ПО1.бр.28/10 од 10.05.2010. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење ПОИ-ПО1-бр-28/10 од 10.05.2010. године одбијен је захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК.С.бр.17/09 од 16.02.2010. године, прецизиран дана 22.02.2010. године, за привремено одузимање имовине, и то:

- од трећег лица ББ, путничког возила марке „__“, регистарског броја __, произведеног 2005. године, броја шасије __, броја мотора __, __ боје,

- од трећег лица ВВ, стана број _ у улици __, у __, на __ спрату, површине __м2, у згради која се налази на грађевинској парцели на основу решења број __/__ издате од Одељења за грађевинско-стамбене послове Општине __.

Против тог решења жалбу је изјавило Тужилаштво за организовани криминал због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење преиначи тако што ће усвојити захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК.С.бр.17/09 од 16.02.2010. године.

Тужилаштво за организовани криминал у поднеску КТЖ.бр.127/10 од 27.05.2010. године предложило је да се жалба Тужилаштва за организовани криминал у Београду уважи, да се побијано решење преиначи, тако што ће Апелациони суд у Београду, Посебно одељење усвојити захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК.С.бр.17/09 од 16.02.2010. године, прецизиран дана 22.02.2010. године за привремено одузимање имовине и то од трећег лица ББ, путничког возила марке „__“, регистарског броја __, и од трећег лица ВВ, стана број _ у улици __, у __, на првом спрату, површине __м2, а која имовина је, према ставу Тужилаштва за организовани криминал стечена од средстава која потичу из кривичног дела __, а која су затим пренета на трећа лица.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, па је по оцени жалбених навода и предлога и става Тужилаштва за организовани криминал датог у напред наведеном писменом поднеску, нашао:

 жалба је неоснована.

Наиме, из списа предмета се утврђује да је Тужилаштво за организовани криминал, између осталих и против окривљеног АА подигло оптужницу КТ.С.бр.15/09 од 27.11.2009. године, која је ступила на правну снагу, због основане сумње да је заједно са другим окривљеним лицима починио кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 КЗ, кривично дело неовлашћеног стављања у промет опојних дрога из члана 246 став 2 у вези става 1 КЗ, кривично дело изнуде из члана 214 став 4 у вези става 3 и става 1 КЗ у вези члана 30 и 33 КЗ и кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333 став 2 КЗ. Даље, из списа предмета се утврђује да је првостепени суд, одлучујући о захтеву Тужилаштва за организовани криминал ОИК.17/09 од 16.02.2010. године, који је прецизиран дана 22.02.2010. године за привремено одузимање имовине и то: од трећег лица ББ, путничког возила марке „__“, регистарског броја __, произведеног 2005. године, броја шасије __, броја мотора __, __ боје, и од трећег лица ВВ, стана број _ у улици __, у __, на __ спрату, површине _м2, у згради која се налази на грађвинској парцели на основу решења број _/_ издате од Одељења за грађевинско-стамбене послове Општине __, исти одбио, налазећи да не постоји очигледна несразмера између укупне вредности имовине која је предмет захтева Тужилаштва за организовани криминал у износу око 48.000 еура и пружених доказа за порекло имовине трећих лица ББ и ВВ у износу од око 35.000 еура.

И по налажењу Апелационог суда, Посебно одељење правилно је првостепени суд на основу доказа које је извео и правилно оценио (а чију садржину је детаљно интерпретирао на стр. 3, пасус 2. и 3., стр. 4 и стр. 5 пасус 1., 2. и 3. образложења побијаног решења), утврдио да су трећа лица, ББ и ВВ, родитељи окривљеног АА пружили доказе о законито стеченим приходима у висини од око 35.000 еура, а да разлика између законито стечених прихода ових трећих лица у износу од 13.000 еура није у очигледној несразмери са имовином која је предмет захтева Тужилаштва за организовани криминал у вредности од око 48.000 еура, за који закључак је првостепени суд на страни 5 последњи пасус и страни 6 пасус први образложења ожалбеног решења дао јасне, исцрпне и уверљиве разлоге, које као правилне у свему прихвата и Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, као другостепени.

Стога се, по оцени Апелационог суда, Посебно одељење, супротни жалбени наводи Тужилаштва за организовани криминал којима се указује да је побијаним решењем чињенично стање погрешно утврђено, показују неоснованим, као и истицање жалбом Тужилаштва за организовани криминал да првостепени суд није поступио по примедбама изнетим у решењима Апелационог суда у Београду, Посебног одељења КЖ2-ПО1-54/10 од 11.03.2010. године, будући да је првостепени суд у свему поступио по налозима Апелационог суда у Београду, Посебног одељења као другостепеног, датим у решењима КЖ2-ПО1-54/10 од 11.03.2010. године и КЖ2-ПО1-86/10 од 22.04.2010. године, па је дакле, а супротно жалбеним наводима разматрао и када је и где извршена конверзија новца – КМ у еуре, па је у том смислу прихватио тврдње ББ и ВВ који су навели да су у __ у реалном животу еуро и КМ потпуно равноправни у платном промету, те да практично нема мењачница, као и да је ББ еуре сукцесивно мењала кроз пазар у апотеци у којој је радила.

Како се дакле, са напред изнетих разлога, супротним жалбеним наводима Тужилаштва за организовани криминал не доводи у сумњу правилност и законитост побијаног решења, то је Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, одлучио као у изреци овог решења.

Записничар Председник већа-судија
Јелена Петковић-Милојковић, с.р. Слободан Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Д-на:
1. Списи и 5 отправака Вишем суду у Београду, Посебном одељењу,
2. 1 отправак Тужилаштву за организовани криминал

С у д и ј а,

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)