Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.05.2011.

Кж2 По1 125/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 125/11
Дана 24.05.2011. године
Б Е О Г Р А Д

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Зорана Савића, председника већа, Александре Златић и Mирјане Поповић, чланова већа, са вишим судијским сарадником-записничарем Тањом Славковић, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 и др., а у поступку за привремено одузимање имовине према окривљеном АА, решавајући по жалбама браниоца окривљеног АА-адвоката АБ и окривљеног АА изјављеним против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои.По1.14/11-К.По1.261/10 од 22.03.2011.године, у седници већа одржаној дана 24.05.2011.године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЈУ СЕ жалбе браниоца окривљеног АА адвоката АБ и окривљеног АА, па се решење Вишег суда у Београду Посебно оделење Пои.По1.14/11-К.По1.бр.261/10 од 22.03.2011.године УКИДА и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.О б р а з л о же њ е


Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои.По1.14/11-К.По1.261/10 од 22.03.2011.године, усвојен је захтев Тужилаштва за организовани криминал Оик.С.бр.22/09 од 14.03.2011.године за привремено одузимање имовине па је од окривљеног АА привремено одузета имовина и то стан површине од 218,00 м2 у улици аа и гаражно место аа1 у сутурену стамбено-пословног простора постојећег на кат.парцели аа2 и аа3 КО Врачар као и плац у Остружници укупне површине 4.850м2 уписане у ЗКУЛ број бб КО Остружница и то кат.парцела број бб1 КО Остружница површине 1644м2 и кат.парцела број бб2 КО Остружница површине 3206м2 те је одређено да ће привремено одузимање имовине трајати до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине а управљање привремено одузетом имовином поверено је Дирекцији за управљање одузетом имовином.

Против наведеног решења жалбу су изјавили:

Бранилац окривљеног АА-адвокат АБ из свих законом предвиђених разлога са предлогом да Апелациони суд у Београду Посебно оделење побијано решење преиначи или исто укине јер не постоји ниједан законски разлог да се окривљеном АА привремено одузме имовина из побијаног решења.

Окривљени АА из свих законом предвиђених разлога са предлогом да Апелациони суд у Београду Посебно оделење побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање а ради правилног утврђивања чињеничног стања.

Тужилац за организовани криминал је у поднеску Ктж.бр.144/11 од 17.05.2011.године предложио да се жалбе браниоца окривљеног АА-адвоката АБ и окривљеног АА одбију као неосноване и првостепено решење потврди.

Апелациони суд у Београду Посебно одељење, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Тужиоца за организовани криминал датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Жалбе су основане.

Жалбом браниоца окривљеног АА-адвоката АБ оспорава се првостепено решење тако што се оспорава закључак првостепеног суда у поступку за привремено одузимање имовине и истиче да је супруга окривљеног (сада бивша супруга) активни адвокат, да је потребно да суд прибави извештај о њеним оствареним приходима по основу службених одбрана у спорном периоду а ради доказивања висине њених прихода који немају везе са износом из пореске пријаве јер порезници сами одређују лични доходак-основицу за плаћање пореза и доприноса када су у питању адвокати који плаћају паушал. Такође се у жалби истиче чињеница да је тужилаштво било дужно да докаже, прво да је окривљени власник спорних непокретности, затим тачно на који начин везано за оптужење је дошло до незаконито стечених прихода и на крају када и како је те незаконито стечене приходе употребио за стицање одузетих непокретности а што тужилаштво није урадило те да ова одлука првостепеног суда још може да се промени односно да можда неће ни доћи до трајног одузимања ових непокретности из којих разлога се и предлаже као у жалби.

Такође се жалбом окривљеног АА оспорава правилност утврђеног чињеничног стања тако што се истиче да на странама судских списа 2291, 2292 се налази извештај Министарства финансија Републике Србије од 18.03.2010.године којим се обавештава Специјални суд о финансијском стању фирме "АА" где је окривљени био директор и мањински власник. Из истог се такође види да су његови приходи по том основу много већи од 5.000 еура колико је платио предметни плац. Такође се у жалби истиче да је нејасно да не постоје подаци о приходима за 2008 и 2009.годину, обзиром да је за цело то време окривљени био уредно пријављен и уредно је плаћао доприносе и остваривао зараду а све ово јасно потврђује финансијско вештачење рађено по налогу истражног судије Специјалног суда а које је састави део судских списа где се недвосмислено види кумулативни раст зарада окривљеног а баш ти подаци нису били обухваћени финансијском истрагом. Из тих разлога је потпуно нејасно како је могуће на бази непотпуних података и површне финансијске истраге донети овакво решење о привременом одузимању имовине са којих разлога се и предлаже да Апелациони суд у Београду Посебно оделење утврди право чињенично стање а на бази доступних података из списа предмета К.По1.261/10.

По налажењу Апелационог суда, а на шта се и жалбама основано указује првостепено решење је донето на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања због чега за сада не може прихватити дати закључак првостепеног суда да постоји очигледна несразмера између имовине и то стана површине од 218,00 м2 у улици аа на кат.парцели број аа2 и аа3 КО Врачар-гаражно место аа1 који се налази у сутурену стамено-пословног простора на кат.парцели аа2 и аа3 КО Врачар и плац у Остружници укупне површине 4850м2 и то кат.парцела број бб1 у површини од 1644м2 и кат.парцела број бб2 површине од 3306м2 уписане у ЗКУЛ број бб КО Остружница и законитих прихода окривљеног АА и његове супруге АА1.

Наиме, првостепени суд је на основу уверења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 24.08.2010.године и 20.11.2009.године а у коме су назначени подаци о пријавама-одјавама осигурања и уверења од истог датума у коме су назначени подаци о стажу осигурања, зарадама, накнадама зараде, основицама осигурања, уговореним и другим накнадама и висини уплаћених доприноса утврдио да за окривљеног АА постоје подаци о стажу и осигурања и висини уплаћених доприноса за период од 1996.године до 2007.године као и висину остварених зарада за наведене периоде.

Међутим, из датих разлога у образложењу побијаног решења се не види шта је првостепени суд утврдио на основу напред наведеног писменог доказа сем чињенице да је за наведене периоде окривљени АА имао остварене зараде у утврђеној висини а исто тако и на основу података о пријавама и одјавама осигурања и уверења,нити се види на који начин је ценио висину остварених прихода у односу на вредност имовине чије привремено одузимање је предмет поступка.

Првостепени суд (страна 8 став 1), утврђује да је окривљени АА у периоду од 2007-2009. године постао власник стана и гаражног места у Београду _ као и плаца у Остружници те да је уговорена укупна цена ових непокретности 309.100,00 еура, а при чему закључује да ова вредност али и законито стечени приходи окривљеног а који су наведени у уверењима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, ценећи и трошкове једне породице са двоје малолетне деце указују да постоји очигледна несразмера између вредности имовине и законито стечених прихода.

Међутим, првостепени суд пропушта да утврди одлучну чињеницу а која је управо од значаја за дати закључак првостепеног суда обзиром да у списима предмета недостају подаци о приходима окривљеног током 2008-2009.године, а при чему се у жалби окривљеног управо на наведено и указује и истиче да је исти у наведеном периоду био уредно пријављен да је плаћао доприносе и остваривао зараду. Стога је нејасан закључак првостепеног суда да у конкретном случају постоји очигледна несразмера између вредности имовине и законито стечених прихода а да за наведени период првостепени суд није ни утврдио колики су ти приходи, иако су уговори о купопродаји предметног стана и гараже управо склопљени 2008. односно 2009.године.

Такође, првостепени суд (страна 9) цени наводе окривљеног да је остваривао знатне приходе и по основу радног односа у предузећу "АА", али првостепени суд закључује да исти не утичу на одлуку суда у погледу несразмере вредности стечене имовине и законито стечених прихода, уз образложење да уколико су приходи остварени у наведеном предузећу законити, логично да о томе постоји писмени докази а који се тичу исплате са рачуна овог предузећа на име личног дохотка окривљеног при чему се такође истиче да окривљени ничим није документовао своје наводе да се ради о законитим приходима па самим тим није ни оспорио тврдњу тужиоца да су једини законити приходи окривљеног они који су наведени у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Првостепени суд је а имајући у виду напред наведено пропустио да утврди, висину прихода који су остварени у Предузећу "АА" а у коме је како то произилази из датих разлога у образложењу побијаног решења и како се то неспорно и указује жалбом, окривљени био директор и мањински власник, при чему се у жалби истиче да се и у судским списима на страни 2291 и 2292 управо налази извештај Министарства финансија РС од 18.03.2010.године а којим се суд обавештава о финансијском стању фирме "АА", о висини прихода и основу по којем је окривљени стицао приходе у наведеном предузећу, о чему је у потпуности изостао закључак суда, при чему у образложењу суд говори о законитости прихода уколико су остварени, без увида у извештај који се у жалби помиње као саставни део списа у поступку против окривљеног.

Такође, првостепени суд закључује да је терет доказивања законитости прихода на окривљеном, те да је у том случају одбрана окривљеног била у обавези да поткрепи своје наводе да је супруга окривљеног допринела стицању имовине новчаним средствима на име прихода које је остварила као адвокат при чему првостепени суд на даље закључује да постоји очигледна несразмера између имовине окривљеног са једне стране и његових законитих прихода као и прихода његове супруге АА1, али је нејасно на основу којих параметара је суд утврдио висину прихода за супругу (сада бившу) окривљеног АА, АА1 обзиром да из датих разлога у образложењу побијаног решења произилази да за супругу окривљеног постоје подаци о осигурању за период од 1995-2008.године а да нема података унетих о стажу осигурања, зарадама, накнадама зарада, основицама осигурања, уговореним и другим накнадама и висини уплаћених доприноса оствареним од 01.01.1997.године али и поред тога, имајући у виду вредност имовине чији је власник окривљени АА и висину законито стечених прихода како његових тако и његове сада бивше супруге које суд очигледно цени, али не наводи на који начин суд налази да постоји основана сумња да се ради о имовини проистеклој из кривичног дела.

Имајући у виду напред наведено дати разлози првостепеног суда су међусобно и противуречни обзиром да суд утврђује да нема унетих података о зарадама и накнадама зарада за супругу окривљеног а истовремено закључује да висина законито стечених прихода супруге окривљеног као и самог окривљеног указује да постоји основана сумња да се ради о имовини проистеклој из кривичног дела.

Стога је нејасно на основу којих параметара је суд утврдио и коју висину стечених прихода супруге окривљеног АА1, обзиром да се исти заједно са приходима окривљеног цене приликом утврђивања несразмере у њиховој висини у односу на вредност имовине која је предмет поступка.

Имајући у виду напред наведено за сада се дати закључак првостепеног суда не може прихватити тим пре што су и у погледу одлучних чињеница изостали разлози те је првостепено решење уз уважавање жалбе браниоца окривљеног АА-адв.АБ и окривљеног АА морало бити укинуто и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама на које је указано овим решењем па ће након што потпуно и правилно утврди чињенично стање, поново оценити све наведене околности а по прибављању промета средстава на рачуну бивше супруге окривљеног, уколико га има, као и потпуног извештаја о приходима окривљеног бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и логичне разлоге при чему ће имати у виду и остале жалбене наводе, на које, с обзиром на разлоге укидања првостепеног решења није посебно указивано.

Са свега напред изложеног, Апелациони суд у Београду Посебно оделење је одлучио као у изреци решења сходно одредби члана 401 став 3 ЗКП-а.

Записничар Председник већа-судија
Тања Славковић, с.р Зоран Савић, с.р

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

јт

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)