Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.03.2014.

Кж2 По1 121/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж2 По1 121/14
Дана: 27.03.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Синише Важића, председника већа, судија мр Сретка Јанковића и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Игором Рмандићем, као записничарем, у кривичном поступку против оптуженог АА и др., због продуженог кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби пуномоћника Привредног друштва „АА“ адвоката Ивице Вуковића, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 107/10 – Кв.По1 бр. 124/14 од 13.03.2014. године, у седници већа одржаној дана 27. марта 2014. године, једногласно је донео


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе пуномоћника Привредног друштва „АА“ Ивице Вуковића, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 107/10 – Кв.По1 бр. 124/14 од 13.03.2014. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 107/10 – Кв.По1 бр. 124/14 од 13.03.2014. године, одбија се предлог пуномоћника осуђеног АА, адвоката АБ за укидање решења Посебног одељења Окружног суда у Београду К.П.бр. 34/07 од 24.11.2008. године, као неоснован.

Против наведеног решења благовремену је жалбу изјавио пуномоћник Привредног друштва „АА“ адвокат АБ и то због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да веће Апелационог суда у Београду, Посебно одељење усвоји жалбу, укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да побијано решење преиначи и донесе решење о престанку мере безбедности.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је по оцени жалбених навода и предлога, донео одлуку као у изреци решења.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, Посебног одељења, првостепено решење је донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП, а на шта се основано указује жалбом пуномоћника Привредног друштва „АА“ адвоката АБ.

Наиме, за свој закључак да се у конкретном случају има одбити предлог пуномоћника осуђеног АА, адвоката АБ за укидање решења Посебног одељења Окружног суда у Београду К.П.бр. 34/07 од 24.11.2008. године, а којим решењем је одређена привремена мера обезбеђења одузимања имовинске користи, те је оптуженом АА забрањено располагање средствима на рачуну предузећа „АА“ из _, власништво оптуженог АА код „НЛБ“ Тутунске банке АД Скопље, Република Македонија, рачун број 00-702-00003444, а како се то основано жалбом пуномоћника Привредног друштва „АА“ адвоката АБ, првостепени суд није дао јасне и довољне разлоге.

Наиме, из списа предмета произилази да је ставом два решења Посебног одељења Окружног суда у Београду К.П.бр. 34/07 од 24.11.2008. године одређено да привремене мере обезбеђења одузимања имовинске користи које су одређене могу трајати најдуже до правноснажног окончаног кривичног поступка. Такође из списа предмета прозилази да је правноснажном пресудом Окружног суда у Београду, Посебно одељење К.П.бр. 34/07 од 24.06.2010. године, оптужени АА оглашен кривим због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 и 4 Кривичног законика у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од три године, а којом пресудом је од оптуженог АА одузета имовинска корист прибављена кривичним делом и то тако што је оптужени обавезан да солидарно плати заједно са оптуженим АА1 износ од 14.942.356,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Стога разлози које првостепени суд даје у образложењу побијаног решења који су га руководили да се одбије предлог пуномоћника осуђеног за укидање решења Посебног одељења Окружног суда у Београду К.П.бр. 34/07 од 24.11.2008. године, а који се односе на то да још увек није окончана реализација новчане трансакције и то преко Министраства правде Републике Србије, у поступку међународне правне помоћи а у циљу извршења правоснажне пресуде, те да је иста у току и о чијим резултатима ће суд бити обавештен, те да су оптужени АА обавезани да на име имовинске користи прибављене кривичним делом која им је одузета правноснажном пресудом солидарно плате износ од 14.942.356,00 динара, због чега је прерано доносити одлуку о укидању изречене мере обезбеђења одузимања имовинске користи, нису разлози који оправдавају такав закључак првостепеног суда.

Наиме, како се жалбом пуномоћника Привредног друштва „АА“ адвоката АБ указује, остаје нејасан основ по коме је и даље оптуженом АА, забрањено располагање средствима на рачуну предузећа „АА“ из Београда, _, а код „НЛБ“ Тутунске банке АД Скопље, Република Македонија, будући да из решења Посебног одељења Окружног суда у Београду К.П.бр. 34/07 од 24.11.2008. године произилази да је наведена привремена мера обезбеђења одузимања имовинске користи која се огледа у забрани оптуженом АА да располаже средствима на рачуну предузећа „АА“ из Београда, временски ограничена и то тако што је одређено да иста може трајати најдуже до правноснажног окончања кривичног поступка, те имајући у виду да је овај кривични поступак окончан пре скоро четири године и то правноснажном пресудом Окружног суда у Београду, Посебно одељење К.П.бр.34/08 од 24.06.2010. године, то ће првостепени суд у најкраћем могућем року поступити по правноснажној пресуди којом је одузета имовинска корист прибављена кривичним делом од окривљеног АА и то тако што је обавезан да солидарно плати износ заједно са окривљеним АА1 у износу од 14.942.356,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

  Из изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар        Председник већа-судија
Игор Рмандић      Синиша Важић

СИС
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)