Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.11.2017.

Кж1 По1 Спк 3/17

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 Спк 3/17
23.11.2017. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића председник већа и судија Вучка Мирчића, Милене Рашић, Мирјане Поповић и Јасмине Васовић чланова већа, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ и др., одлучујући о жалби браниоца осуђеног АА адвоката АБ изјављеној против пресуде Посебног одељења Вишег суда у Београду Спк.По1.бр. 36/14 Кв.По1.бр. 439/17 од 18.10.2017. године, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног заменика јавног тужиоца Тужилаштва за организовани криминал, дана 23.11.2017. године, донео је следеће


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба браниоца осуђеног АА адвоката АБ па се УКИДА пресуда Посебног одељења Вишег суда у Београду Спк.По1.бр. 36/14 Кв.По1.бр. 439/17 од 18.10.2017. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Посебног одељења Вишег суда у Београду Спк.По1.бр. 36/14 Кв.По1.бр. 439/17 од 18.10.2017. године усвојен је захтев Тужилаштва за организовани криминал за изрицање јединствене казне осуђеном АА па су преиначене у погледу одлуке о казни правноснажне пресуде и то: Посебног одељења Вишег суда у Београду Спк.По1.бр. 36/14 од 30.12.2014. године, правноснажне 23.03.2015. године којим је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 5 (пет) година у коју је урачунато време проведено у притвору и пресуда Основног суда у Сремској Митровици К.бр. 3361/10 од 04.06.2013. године преиначена пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1.бр. 3562/13 од 12.02.2014. године којом је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела из члана 223 став 2 у вези члана 33  КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци у коју је урачунато време проведено у притвору, па је даљом применом одредбе члана 60 КЗ, осуђени АА осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година и 5 (пет) месеци у коју је урачунато време проведено у притвору, на лишењу слободе и на издржавању казне.

Против ове пресуде благовремено жалбу је изјавио бранилац осуђеног АА адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о казни са предлогом да Апелациони суд у Београду донесе решење којим ће укинути првостепену пресуду и предмет вратити првостепеном судуна поновно суђење.

Јавни тужилац Тужилаштва за организовани криминал је у поднеску Ктж.бр. 41/17 од 10.11.2017. године донео предлог да Апелациони суд у Београду жалбу браниоца окривљеног одбије као неосновану.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа у одсуству уредно обавештеног заменика ТОК, који је поднеском који је у овај суд примљен 23.11.2017. године обавестио суд о томе да је спречен да присуствује седници већа, на којој је размотрио целокупне списе заједно са ожалбеном пресудом и изјављеном жалбом као и наводима ТОК из цитираног поднеска па након што је пресуду испитао у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП је нашао:

Жалба браниоца осуђеног је основана.

Наиме, основано је изјављеном жалбом указано овом суду на чињеницу да је првостепени суд приликом доношења ожалбене пресуде начинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 3 ЗКП будући да у току поступка није применио одредбу члана 554 став 2 ЗКП, а што је било од одлучног утицаја на доношење законите и правилне пресуде, и условило је непотпуно утврђење чињеничног стања у предметном поступку.

Наиме, одредбом члана 554 став 2 ЗКП је прописано да ће одлучујући о захтеву за изрицање јединствене казне суд узети изјаву од супротне странке.

Будући да је у конкретном случају захтев за изрицање јединствене казне поднело Тужилаштво за организовани криминал и то поднеском од 12.09.2017. године то је првостепени суд, сходно цитираној одредби закона, био у обавези да осуђеном АА достави захтев тужилаштва како би окривљени био у могућности да се изјасни о поднотом захтеву.

Како је осуђеном ускраћено право да се изјасни о захтеву тужилаштва, то је основано изјављеном жалбом указано на то да је овај проспуст суда условио и непотпуно утврђено чињенично стање будући да је осуђени АА отац троје деце а не двоје како је то првостепени суд навео у разлозима пресуде, односно како је то било у време када су донете пресуде које су у предметном поступку преиначене у погледу одлуке о казни.

Дакле, обзиром на то да је на предметну битну повреду одредаба кривичног поступка и непотпуно утврђено чињенично стање указано изјављеном жалбом браниоца окривљеног, то је Апелациони суд у Београду Посебно одељење, усвајајући жалбу пресуду укинуо и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање, у коме ће приликом поновног одлучивања суд водити рачуна о чињеницама на које је овим решењем  указано, правилно и потпуно ће утврдити чињенично стање а након чега ће бити у могућности да правилно примени кривични закон и донесе на закону засновану пресуду за коју ће дати јасне разлоге које ће овај суд моћи да прихвати.

На основу свега реченог, Апелациони суд у Београду Посебно одељење је донео одлуку као у изреци на основу одредбе члана 458 ЗКП.

Записничар       Председник већа-судија
Јелена Каличанин Војновић,с.р.    Зоран Савић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)