Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.04.2011.

Кж1 По1 5/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 5/11
Дана 15.04.2011. године
Б е о г р а д
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење за организовани криминал, у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Верољуба Цветковића, Савке Гогић, Драгољуба Ђорђевића и Надежде Мијатовић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 242 став 1 КЗ РС и окривљене ББ, због извршења кривичног дела кршење закона од стране судије из члана 243 КЗ РС, одлучујући о жалбама Тужиоца за организовани криминал, бранилаца окривљеног АА, адв. АБ, адв. АБ1 и адв. АБ2, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.256/10 од 07.12.2010. године, у јавној седници већа одржаној 14 и 15.04.2011 године у смислу члана 375 ЗКП-а, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Бранислава Живковића, бранилаца окривљеног АА, адв.АБ2 и адв. АБ1, а у одсуству уредно обавештеног окривљеног АА и његовог браниоца адв. АБ, дана 15. априла 2011. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ ЖАЛБИ бранилаца окривљеног АА, адв. АБ, адв. АБ1 и адв. АБ2, а поводом жалбе Тужиоца за организовани криминал, и у односу на окр. ББ, по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.256/10 од 07.12.2010. године у целости и списи предмета се ВРАЋАЈУ првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.256/10 од 07.12.2010. године, окривљени АА је оглашен кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 242 став 1 Кривичног закона Републике Србије и осуђен је на казну затвора у трајању од једне године. Окривљеном АА је на основу члана 66 КЗЈ изречена и мера безбедности забране вршења позива у области правосуђа (судијског и тужилачког) у трајању од пет година, рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да време проведено у затвору се не урачунава у време трајања ове мере. На основу члана 355 тачка 2 ЗКП-а, окривљена ББ ослобођена је оптужбе да је извршила кривично дело кршење закона од стране судије из члана 243 Кривичног закона Србије. Истом пресудом одлучено је да ће о трошковима кривичног поступка суд накнадно одлучити посебним решењем.

Виши суд у Београду, Посебно одељење је донео наредбу К.По1 бр.256/10 од 28.12.2010. године, којом је извршио исправку у предмету К.По1 бр.256/10 и то записника о главном претресу – објављивању пресуде од 07.12.2010. године и транскрипта аудио-записа са објављивања пресуде од 07.12.2010. године и то тако што се у наведеном записнику (страна 640/62) и транскрипту (страна 2) у ставу „дакле као службено лице прекорачењем граница свог службеног овлашћења прибавио другом какву имовинску корист и теже повредио права другог, при томе свестан свог дела, хтео његово извршење и знао да је његово дело забрањено“ брише се реч „имовинску“, па наведени став записника и транскрипта од 07.12.2010. године сада гласи: „Дакле као службено лице прекорачењем граница свог службеног овлашћења прибавио другом какву корист и теже повредио права другог, при томе свестан свог дела, хтео његово извршење и знао да је његово дело забрањено“.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

-Тужилац за организовани криминал, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања у односу на окр. АА и окр. ББ, и због одлуке о кривичној санкцији у односу на окр. АА, са предлогом да Апелациони суд у Београду, као другостепени, укине пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.256/10 од 07.12.2010. године и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, а уколико утврди да је чињенично стање правилно и потпуно утврђено преиначи пресуду у делу одлуке о казни и оптуженом АА изрекне казну затвора у дужем трајању.

-бранилац окривљеног АА, адв. АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји жалбу и на основу члана 354 тачка 3 ЗКП-а донесе пресуду којом се оптужба одбија или да Апелациони суд у Београду усвоји жалбу и на основу члана 355 тачка 1 ЗКП-а донесе пресуду којом се оптужени АА ослобађа од оптужбе или да се укине пресуда и предмет достави на надлежност Првом основном суду у Београду.

-бранилац окривљеног АА, адв. АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у смислу члана 375 закаже јавну седницу и позове окривљеног АА и његовог браниоца, те да Апелациони суд укине побијану пресуду и упути је надлежном првостепеном суду на пресуђење.

-бранилац окривљеног АА, адв. АБ2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду донесе решење којим се уважава жалба, укида побијана пресуда и одбацује оптужница или којом ће уважити жалбу, укинути побијану пресуду првостепеног суда и упутити предмет првостепеном надлежном суду на поновно суђење или да донесе пресуду којом се уважава жалба, преиначава побијана пресуда и на основу члана 354 став 1 тачка 3 ЗКП-а одбија оптужба или да се усвоји жалба, преиначи побијана првостепена пресуда и на основу члана 355 став 1 тачка 1 ЗКП-а оптужени АА ослободи од оптужбе. Бранилац, адв. АБ2, такође захтева да Апелациони суд у Београду обавести окривљеног АА и његовог браниоца, адв. АБ2 о дану одржавања седнице већа, како би вршили своје право одбране на јавној седници већа.

-бранилац окривљеног АА, адв. АБ2 је такође изјавио жалбу против пресуде Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1 бр.256/10 од 28.02.2011. године, означена као наредба К.По1 бр.256/10 од 28.02.2011. године и то због битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду донесе решење којим се уважава жалба, укида побијана пресуда К.По1 бр.256/10 од 28.02.2011. године, означена као наредба К.По1 бр.256/10 од 28.02.2011. године првостепеног суда и упућује предмет првостепеном надлежном суду на поновно суђење.

Одговоре на жалбу Тужиоца за организовани криминал су дали:

-бранилац окривљеног АА, адв. АБ1, у ком наводи да је жалба Тужиоца за организовани криминал преопширна, нејасна и неразумљива, те да полазећи да основ изјављене жалб ТОК-а, није у списима овог предмета на који се односи пресуда, већ се жалилац позива на други поступак који је у току, те да тужиоцу није јасно који је мотив окривљеног АА и шта је он својим делом хтео, па није ни чудо што ову околност није могао да утврди ни суд.

-бранилац окривљеног АА, адв. АБ2, са предлогом да Апелациони суд у Београду по законито проведеној процедури по жалби донесе решење – одбацује се као недозвољена и изјављена од ненадлежног и неовлашћеног заменика тужиоца жалба Кт.С.6/06 од 16.02.2011. године против означене побијане пресуде.

-бранилац окривљене ББ, адв. БА, са предлогом да Апелациони суд у Београду одбије жалбу Тужиоца за организовани криминал као неосновану и у односу на окривљену ББ потврди ожалбену пресуду.

Тужилаштво за организовани криминал доставило је поднесак Ктж.бр.60/11 од 03.03.2011. године, у којем је предложило да Апелациони суд у Београду као основану уважи жалбу Тужиоца за организовани криминал Кт.С.бр.6/06 од 06.02.2011. године изјављену против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.256/10 од 07.12.2010.,године и укине ожалбену пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, а уколико утврди да је чињенично стање правилно и потпуно утврђено преиначи пресуду у делу одлуке о казни и оптуженом АА изрекне казну затвора у дужем трајању, а жалбе бранилаца оптуженог АА, адв.АБ2 адв. АБ и адв. АБ1 одбије као неосноване.

Поднеском Ктж.бр.100/11 од 04.04.2011. године, Тужилац за организовани криминал је предложио да Апелациони суд одбаци као недозвољену жалбу браниоца оптуженог АА, адв. АБ2 од 24.03.2011.године, изјављену против наредбе Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр.256/10 од 28.02.2011. године, с обзиром да је наредбом исправљена очигледна омашка у читању пресуде Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр.256/10 од 07.12.2010. године, те да се таква врста исправки сходно члану 313 став 3 ЗКП-а врше наредбом председника већа, а сходно члану 387 ЗКП-а жалба на овакву одлуку суда није дозвољена.

Апелациони суд у Београду је у јавној седници већа одржаној у смислу члана 375 ЗКП-а, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Бранислава Живковића, бранилаца окривљеног АА, адв.АБ2 и адв. АБ1, а у одсуству уредно обавештеног окривљеног АА и његовог браниоца адв. АБ размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у изјављеним жалбама, те става Тужиоца за организовани криминал изнетог у цитираним писменим поднесцима, нашао:

Жалбе су основане.

Основано се у изјављеним жалбама бранилаца окр. АА, истиче да је првостепена пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а јер у погледу одлучних чињеница постоји знатна противречност између оног што се наводи у разлозима пресуде о садржини исправа и записника о исказима датим у поступку и самих тих исправа и записника што је пресуду чини и неразумљивом, због чега побијана пресуда није могла бити испитана.

Првостепена пресуда К.По1.бр.256/10 је јавно објављена је дана 07.12.2010. године, када је окривљени АА оглашен кривим и осуђен због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 242 став 1 Кривичног законика Републике Србије, јер је „као службено лице прекорачењем границе свог службеног овлашћења прибавио другом какву имовинску корист и теже повредио права другог при том свестан свог дела, хтео његово извршење и знао да је његово дело забрањено“.

Дакле, првостепени суд окривљеног АА, оглашава кривим због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 242 став 1 Кривичног законика и у самом чињеничном опису радњи које су окривљеном АА стављене на терет за које је оглашен кривим се и не наводи прибављање имовинске користи, међутим, првостепени суд у изворнику пресуде, након описа радњи извршења, наводи да је окр. АА као службено лице прекорачењем граница свог службеног овлашћења прибавио другом какву имовинску корист, што изреку чини неразумљивом, због чега и постоји битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368 став 1 тач 11 ЗКП-а.

Наведену апсолутно битну повреду одредаба кривичног поступка првостепени суд је покушао да исправи доношењем наредбе К.По1.бр.256/10 од 28.02.2011. године, којом у предмету К.По1.бр.256/10 исправља записник о главном претресу-објављивању пресуде од 07.12.2010. године и транскрипта аудио-записа са објављивања пресуде од 07.12.2010. године којом наредбом у наведеном записнику и транскрипту у ставу где су описана законска обележја кривичног дела брише реч имовинску.

Међутим, из списа предмета произилази да је првостепена пресуда јавно објављена дана 07.12.2010.године, те да је Тужилац за организовани криминал жалбу на пресуду изјавио дана 16.02.2011. године, а да су браниоци окривљеног жалбе изјавили 18.02. и 21.02.2011. године, док је наведена наредба о исправци Вишег суда у Београду К.По1.бр.256/10 донета тек 28.02.2011. године, дакле након што су ТОК и браниоци окривљеног АА изјавили жалбе.

Даље, првостепени суд наредбом К.По1.бр.256/10 од 28.02.2011. године врши исправку записника о објављивању пресуде од 07.12.2010. године и транскрипта аудио-записа са објављивања пресуде од 07.12.2010. године и на тај начин изворник практично усаглашава са преписом што је апсолутно недозвољено и чиме је првостепени суд и учинио битну повреду одредаба кривичног поступка предвиђену чланом 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, која води обавезном укидању пресуде.

Дакле, апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка се у конкретном случају огледа у томе што по одредбама ЗКП-а, првостепени суд није могао да врши исправку објављене пресуде тако што усаглашава изворник са преписом пресуде јер се сходно одредби чл. 362 ЗКП-а, погрешке у именима и бројевима, као и друге очигледне погрешке у писању и рачунању, недостатке и несагласности писмено израђене пресуде са изворником могу исправити посебним решењем. Дакле ради се о могућности да се очигледна погрешка у писмено израђеној пресуди исправи и усагласи са изворником према коме се могу равнати писмено израђена пресуда и оверени препис пресуде, док могућност исправке изворника пресуде није предвиђена одредбама ЗКП-а.

Одредбом чл. 313 став 3 ЗКП-а, на коју се позвао првостепени суд у наредби К-По1 бр. 256/10 од 28.02.2011 године, може се извршити исправка погрешно уписаних имена, бројева и других очигледних погрешака у писању које су у записник о главном претресу унете до закључења заседања али не и након тога, односно не и у фази објављивања пресуде што је првостепени суд учинио, погрешно применивши одредбу чл. 313 став 3 ЗКП-а, на фазу поступка након закљученог заседања на коју се цитирана одредба не односи, чиме је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368 став 1 тач. 11 ЗКП-а.

С обзиром на ову несагласност између изворника и преписа пресуде, првостепена пресуда К.По1.бр.256/10 од 07.12.2010. године није могла бити испитана, на шта се основано указује у изјављеним жалбама бранилаца окривљеног АА, због чега је овај суд уважавањем жалби бранилаца окр. АА, а поводом жалбе ТОК-а и у односу на окр. ББ по службеној дужности, укинуо побијану пресуду у целости, без обзира на то што Тужилац за организовани криминал у изјављеној жалби није указивао на ову несагласност.

Следом изнетог, првостепени суд ће у поновном поступку отклонити наведену апсолутно битну повреду одредаба кривичног поступка, те ће приликом свог кривично-правног закључивања узети у обзир и остале наводе изјављених жалби које овај суд није детаљно образлагао, јер је првостепена пресуда укинута због битне повреде из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а која је апсолутне природе, и за своје чињенично-правне закључивање ће дати јасне, непротивречне и ваљане разлоге који ће бити прихватљиви и за овај суд.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци решења а на основу члана 389 ЗКП-а.Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Александар Багаш Слободан Рашић


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)