Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.12.2015.

Кж1 По1 30/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 30/15
Дана 29.12.2015. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића - председника већа, Милимира Лукића, Драгољуба Ђорђевића, Надежде Мијатовић и Наде Зец - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против осуђеног АА, због продуженог кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези са ставом 2 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика, одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебног одељења СПК.По1.бр. 32/14 - Кв.По1.бр. 463/15 од 12.11.2015. године, у седници већа одржаној, у одсуству уредно обавештеног Тужиоца за организовани криминал, дана 29.12.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба осуђеног АА, па се УКИДА пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења СПК.По1.бр. 32/14 - Кв.По1.бр. 463/15 од 12.11.2015. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом усвојен је захтев осуђеног АА за изрицање јединствене казне па су преиначене у погледу одлуке о казни правноснажне пресуде и то пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења, СПК.По1.бр. 32/14 од 02.09.2014. године, којом је окривљени осуђен због продуженог кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези са ставом 2 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 8 (осам) месеци у коју му је урачунато време проведено у притвору од 01.10.2013. године па на даље и пресуда Основног суда у Кикинди Кв.бр. 114/15 од 07.08.2015. године која је постала правноснажна 21.08.2015. године којом су окривљеном преиначене у погледу одлуке о казни правноснажне пресуде и то пресуда Основног суда у Кикинди Кв.бр. 197/14 од 29.09.2014. године којом је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 11 (једанаест) месеци и пресуда Основног суда у Сенти К.бр. 983712 од 20.01.2015. године којом је осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 5 (пет) месеци у коју казну му је урачунато време проведено на издржавању казне, па је окривљени АА осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 7 (седам) година у коју казну му је урачунато време проведено у притвору од 01.10.2013. године па надаље и време проведено на издржавању казне затвора по наведеним правноснажним пресудама.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- осуђени АА, не наводећи законски основ због ког побија пресуду, са предлогом да другостепени суд узме у обзир околности које је навео и умањи му казну затвора.

Тужилаштво за организовани криминал је у поднеску Ктж.бр. 29/15 од 22.12.2015. године предложило да другостепени суд поднету жалбу одбије као неосновану.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је у седници већа размотрио списе, побијану пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби осуђеног у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП, па је имајући у виду жалбене наводе и предлоге, нашао:

Жалба је основана.

По налажењу другостепеног суда првостепена пресуда захваћена је битном повредом одредаба кривичног поступка, с обзиром на то да нису наведени разлози о одлучним чињеницама из ког разлога је укидање пресуде било нужно.

Наиме, првостепени суд на страни 4 наводи да је приликом одлучивања о висини казне имао у виду постизање сврхе кажњавања предвиђене одредбом члана 4 и 42 Кривичног законика, али је прихватајући оцену олакшавајућих и отежавајућих околности датих у напред наведеним правноснажним пресудама и полазећи од изречених казни затвора, као већ утврђених применом одредби члана 552 став 1 тачка 1 ЗКП и члана 60 и 62 Кривичног законика осудио осуђеног на јединствену казну затвора у трајању од 7 (седам) година. Међутим, из овако датог образложења не може се закључити које су то конкретно олакшавајуће и отежавајуће околности цењене на страни осуђеног, приликом одмеравања јединствене казне затвора у трајању од 7 година. По налажењу другостепеног суда било је неопходно у образложењу пресуде да првостепени суд наведе које су то олакшавајуће и отежавајуће околности утврђене, због начела индивидуализације кривичне санкције.

С`обзиром на наведено, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење није био у могућности да испита правилност одлуке о казни у првостепеној пресуди, па је укинуо првостепену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по преимедбама изнетим у овом решењу, навести које је то олакшавајуће и отежавајуће околности узео као утврђене, те ће тако бити у прилици да донесе правилну и на закону засновану одлуку, те о истој дати јасне и аргументоване разлоге.

Следствено наведеном, а имајући у виду одредбу члана 458 ЗКП Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је донео одлуку као у диспозитиву решења.


Записничар,       Председник већа-судија,
Мирјана Новић, с.р      Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)