Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.04.2014.

Кж1 По1 3/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 3/14
Дана 11.04.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића, Милене Рашић, Мирјане Поповић и Душка Миленковића, чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић, записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 Кривичног законика и др, одлучујући о жалби окривљеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебног одељења, Спк. По1 бр. 45/13 од 27.11.2013. године, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног заменика тужиоца Тужилаштва за организовани криминал, дана 11.04.2014. године, донео је


П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ жалба окривљеног АА, па се ПРЕИНАЧАВА пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења, Спк. По1 бр. 45/13 од 27.11.2013. године, у делу одлуке о имовинско-правном захтеву, тако што се окривљеном АА ОДРЕЂУЈЕ да имовинску корист у износу од 3.000.000,00 (три милиона) динара прибављену кривичним делом, а на коју је обавезан првостепеном пресудом, плати у највише 24 рате, а у корист буџета Републике Србије.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења, Спк. По1 бр. 45/13 од 27.11.2013. године, на основу одредбе члана 317 став 1 ЗКП, прихваћен је споразум о признању кривичног дела Ск.бр.44/13 од 03.10.2013. године, закључен између Тужилаштва за организовани криминал и окривљеног АА и то тако што је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела злочиначког удруживања из члана 346 став 1 Кривичног законика, продуженог кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 34 и 61 Кривичног законика и кривичног дела давање мита у подстрекавању из члана 368 став 1 у вези са чланом 34 став 1 Кривичног законика, па су му претходно утврђене појединачне казне за свако извршено кривично дело и то за кривично дело из члана 346 став 1 Кривичног законика казну затвора у трајању од 1 (једне) године, за кривично дело из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 34 и 61 Кривичног законика казну затвора у трајању од 4 (четири) године и за кривично дело из члана 368 став 1 у вези са чланом 34 КЗ казну затвора у трајању од 1 (једне) године, па је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година и 6 (шест) месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору почев од 29.10.2008. до 05.07.2011. године. Обавезан је окривљени АА да врати прибављену имовинску корист у износу од 3.000.000,00 динара. Од окривљеног је одузето возило марке аа. Одлучено је да ће о трошковима кривичног поступка суд накнадно, посебним решењем, одлучити.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- окривљени АА, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд уважи жалбу окривљеног, укине првостепену пресуду или је преиначи, а како је то у жалби предложио.

Тужилаштво за организовани криминал је у поднеску Ктж.бр. 5/14 од 04.02.2014. године предложило да другостепени суд жалбу АА одбаци као недозвољену.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је размотрио списе, побијану пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби окривљеног, у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП, па је, имајући у виду жалбене наводе и предлоге, као и мишљење надлежног јавног тужиоца, нашао:

Жалба је основана.

Увидом у првостепену пресуду, Апелациони суд у Београду је утврдио да је првостепени суд окривљеног АА, на страни 37 обавезао да врати прибављену имовинску корист у износу од 3.000.000,00 динара, а дајући образложење за наведену одлуку, на страни 39, наводи да је на основу одредби члана 91 и 92 Кривичног законика окривљени обавезан да врати имовинску корист која је прибављена кривичним делом у износу од 3.000.000,00 динара и то у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде. Када се има у виду споразум који је закључен између Тужилаштва за организовани криминал и окривљеног АА Ск.бр.44/13 од 03.10.2013. године, у ком је на страни 46 истог, у члану 4, наведено да су се Тужилаштво за организовани криминал и окривљени споразумели да се на основу одредби члана 91 и 92 Кривичног законика од окривљеног одузме имовинска корист прибављена кривичним делом и то новац у износу од 3.000.000,00 динара, у корист буџета Републике Србије, а највише у 24 рате, то је било места усвајању жалбе окривљеног, који управо на такву разлику између споразума и првостепене пресуде указује.

Имајући у виду наведено, те да су Тужилаштво за организовани криминал и окривљени, постигли споразум о начину и року враћања противправне имовинске користи прибављене кривичним делом, то је Апелациони суд у Београду, уважавајући жалбу окривљеног, првостепену пресуду преиначио само у погледу рока, везано за враћање прибављене противправне имовинске користи, те у складу са постојећим споразумом одредио да ће окривљени имовинску корист на коју је обавезан, у износу од 3.000.000,00 динара, уплатити у корист буџетских средстава Републике Србије у највише 24 рате.

Имајући у виду све напред изнето, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је на основу одредбе члана 459 ЗКП, донео одлуку као у изреци пресуде.

ЗАПИСНИЧАР    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Мирјана Новић, ср    Зоран Савић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)