Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.12.2015.

Кж1 По1 29/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж1 По1 29/15
Дана 29.12.2015. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Верољуба Цветковића, председника већа и судија Милимира Лукића, Драгољуба Ђорђевића, Надежде Мијатовић и Наде Зец, чланова већа, уз учешће вишег саветника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном предмету осуђеног АА, због продуженог кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 став 1 КЗ, одлучујући о жалби осуђеног Небојше Пејића, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 32/12 – Кв.По1 бр. 440/15 од 17.11.2015. године, у седници већа одржаној, у смислу одредбе члана 447 ЗКП, дана 29.12.2015. године, у одсуству уредно обавештеног Тужиоца за организовани криминал, већином гласова је донео,


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба осуђеног АА, па се УКИДА пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 37/12 – Кв.По1 бр. 440/15 од 17.11.2015. године, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о же њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 37/12 – Кв.По1 бр. 440/15 од 17.11.2015. године, усвојен је захтев осуђеног АА за изрицање јединствене казне, па су преиначене, у погледу одлуке о казни, правноснажне пресуде: 1.Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1. 37/12 од 12.02.2014. године, потврђене пресудом Апелационог суда у Београду Кж1. По1. 22/14 од 06.02.2015. године, којом је окр. АА због продуженог кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 став 1 КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) година, у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 22.11.2011. године до 25.01.2013. године и 2.Основног суда у Сомбору Кв.бр. 46/15 од 05.03.2015. године, правноснажне дана 02.04.2015. године, којом се окр. АА преиначене у погледу одлуке о казни правноснажне пресуде, и то Основног суда у Сомбору Кв.бр. 429/14 од 24.10.2014. године, преиначене пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1. 1358/14 од 18.12.2014. године, којом је АА осуђен на казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 2 (два) месеца, у коју казну му се урачунава време проведено на издржавању казне затвора по пресудама Основног суда у Сомбору Кв.бр. 2/12 и Општинског суда у Суботици К.бр. 606/05 и пресуда Општинског суда у Суботици К.бр. 976/06 од 05.12.2006. године, којом је осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) месеца, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 12.09.2006. године па надаље, те пошто су му узете као утврђене казне затвора по наведеним пресудама, окр. АА је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 2 (два) месеца, у коју казну му се урачунава време проведено на издржавању казне затвора по наведеним пресудама и време проведено у притвору, па је окр. АА, узимајући му утврђене казне затвора по правноснажним пресудама Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1. 37/12 од 12.02.2014. године, правноснажна 06.02.2015. године у трајању од 6 (шест) година и по пресуди Основног суда у Сомбору Кв.бр. 46/15 од 05.03.2015. године, правноснажна дана 02.04.2015. године у трајању од 4 (четири) године и 2 (два) месеца, применом одредаба чланова 4, 42, 45, 54, 60, 62 и 63 КЗ и члана 552 став 1 тачка 1 и члана 556 став 1 тачка 1 ЗКП, осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 10 (десет) година, у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 22.11.2011. године до 25.01.2013. године, по пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1.бр. 37/12 од 12.02.2014. године, време проведено у притвору почев од 12.09.2006. године па надаље по пресуди Општинског суда у Суботици К.бр. 976/06 од 05.12.2006. године, која је обухваћена пресудом Основног суда у Сомбору Кв.бр. 46/15 од 05.03.2015. године, као и време проведено на издржавању казни затвора по напред наведеним правноснажним пресудама.

Против напред наведене пресуде, благовремено је жалбу изјавио осуђени АА, због неправилне одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се његова жалба усвоји.

У допису Тужилаштва за организовани криминал Ктж.бр. 28/15 од 23.12.2015. године предложено је да се жалба осуђеног АА одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, у смислу одредбе члана 447 ЗКП, у одсуству уредно обавештеног Тужиоца за организовани криминал, на којој је размотрио списе предмета, испитао првостепену пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, сходно одредби члана 451 став 1 ЗКП, па је, по оцени навода и предлога из жалбе, а имајући у виду и предлог Тужиоца за организовани криминал изнет у поднеску Ктж.бр. 28/15 од 22.12.2015. године, нашао:

-жалба је основана.

Према оцени већа већа Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, основано се у изјављеној жалби осуђеног АА истиче да првостепени суд није изнео разлоге који се односе на околности које утичу на одлуку о казни.

Наиме, образлажући своју одлуку, у делу који се односи на одмеравање казне, првостепени суд само наводи да је прихватио оцену олакшавајућих и отежавајућих околности датих у напред наведеним правноснажним пресудама, не износећи које су то конкретно олакшавајуће и отежавајуће околности на страни АА, које је првостепени суд, у смислу члана 54 КЗ, ценио приликом одмеравања јединствене казне, што је неопходно због начела индивидуализације кривичне санкције, услед чега се није могла испитати правилност одлуке о казни у првостепеној пресуди.

С обзиром на напред наведено, веће Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, је усвојило жалбу осуђеног, те укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење. У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама изнетим у овом решењу, те ће у образложењу своје одлуке навести које су то олакшавајуће и отежавајуће околности утврђене на страни осуђеног, а потом изнети и оцену истих, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Из изнетих разлога, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је, на основу одредбе члана 458 став 1 ЗКП, донео одлуку као у изреци решења.


Записничар-саветник      Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић    Верољуб Цветковић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)