Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.09.2016.

Кж1 По1 28/16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 28/16
Дана 27.09.2016. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића, Мирјане Поповић, Милене Рашић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Драганом Лужњанин као записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Кв-По1 бр. 342/2016 од 11.08.2016. године, у седници већа одржаној дана 27.09.2016. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба осуђеног АА и пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Кв-По1 бр. 342/2016 од 11.08.2016. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Кв-По1 бр. 342/16 од 11.08.2016. године, преиначене су само у погледу одлуке о казни правноснажне пресуде и то пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.247/10 од 11.11.2011. године којом је АА за кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 КЗ и продужено кривично дело фалсификовање и злоупотреба платних картица из члана 225 став 3 у вези става 1 и члана 33 КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од три године и осам месеци и пресуда Првог основног суда у Београду К.бр.1015/15 од 01.02.2016. године, којом је АА за продужено кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 у вези члана 61 Кривичног законика и продужено кривично дело фалсификовање и злоупореба платних картица из члана 225 став 3 у вези става 1 и члана 61 Кривичног законика, осуђен на јединствену казну затвора у трајању од две године и четири месеца, па је АА применом члана 62 Кривичног законика и члана 556 Законика о кривичном поступку осуђен на јединствену казну затвора у трајању од пет година и једанаест месеци, у коју казну му је урачунато време проведено у притвору по правноснажној пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 247/10 од 11.11.2011. године у периоду од 24.12.2009. године па до 23.03.2011. године, време проведено у задржавању по правноснажној пресуди Првог основног суда у Београду К.бр.1015/15 од 01.02.2016. године у периоду од 18.11. до 20.11.2008. године као и време проведено до сада на издржавању казне затвора.

Против те пресуде жалбу је изјавио осуђени АА, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или је пак преиначи, тако што ће му изрећи јединствену казну затвора у краћем временском трајању.

Тужилац за организовани криминал у писменом изјашњењу Ктж.бр.32/16 од 09.09.2016. године, предложио је да се жалба осуђеног АА одбије као неоснована и пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Кв-По1 бр. 342/16 од 11.08.2016. године, потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа након достављеног обавештења Тужиоцу за организовани криминал, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутих у жалби осуђеног АА и по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је неоснована.

Наиме, испитујући поводом жалбе осуђеног првостепену пресуду у побијаном делу, Апелациони суд налази да је правилно првостепени суд нашао да су испуњени законом предвиђени услови из члана 556 став 1 тачка 1 Законика о кривичном поступку, да се осуђеном АА без понављања кривичног поступка изрекне јединствена казна, јер су наведеним пресудама правноснажно изречене казне затвора, а нису примењене одредбе о одмеравању јединствене казне за дела у стицају, те да су испуњени законом предвиђени услови из члана 60 и 62 Кривичног законика, јер је осуђени АА кривична дела учињена по правноснажној пресуди Првог основног суда у Београду К.бр.1015/15 од 01.02.2016. године извршио током септембра, октобра и новембра месеца 2008. године, дакле пре него што је ступио на издржавање казне затвора по правноснажној пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 247/10 од 11.11.2011. године.

По оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, одмерена јединствена казна затвора у трајању од пет година и једанаест месеци сразмерна је тежини и степену опасности извршених кривичних дела као и степену кривице осуђеног АА и нужна је за постизање сврхе кажњавања предвиђене одредбом члана 42 Кривичног законика.

Приликом одмеравања јединствене казне за кривична дела у стицају, првостепени суд је имао у виду и ценио све околности од утицаја на одмеравање казне у смислу члана 54 КЗ које су постојале у време доношења правноснажних пресуда, а које су у поступку неправог понављања кривичног поступка преиначене у погледу одлуке о казни, а које околности су правилно утврђене у редовном поступку, те како жалба осуђеног не указује на неке нове околности које би биле од утицаја на још блаже кажњавање осуђеног, то је иста оцењена као неоснована.

Из изнетих разлога, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење на основу одредбе члана 457 Законика о кривичном поступку, одлучио је као у изреци ове пресуде.

Записничар       Председник већа – судија
Драгана Лужњанин,с.р.     Зоран Савић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)