Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.02.2015.

Кж1 По1 28/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж1 По1 28/14
Дана 02.02.2015. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића, председника већа, Милене Рашић, мр Сретка Јанковића, Бојане Пауновић и Јасмине Васовић, чланова већа уз учешће вишег саветника Александра Багаша као записничара, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ и др., одлучујући о жалби браниоца осуђеног, адв. АБ изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 (КП.бр. 64/08 – Кв.По1 бр. 424/14) од 04.11.2014. године, у седници већа одржаној дана 02.фебурара 2015. године донео је


П Р Е С У Д У

Усвајањем жалбе браниоца осуђеног АА, адв. АБ ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 (КП.бр.64/08-Кв.По1 бр. 424/14) од 04.11.2014. године у погледу одлуке о казни, тако што Апелациони суд у Београду задржава као правилно утврђене казне затвора изречене пресудама и то:

1.Првог општинског суда у Београду К.бр. 1719/07 од 06.07.2009. године која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр. 831/10 од 17.03.2011. године којом је окривљени АА оглашен кривим због извршења продуженог кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 и став 2 КЗ у саизвршилаштву у вези са чланом 33 и чланом 61 КЗЈ и осуђен на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци у коју му се урачунава време проведено у притвору у периоду од 08.10.2007. године до 30.11.2007. године,

2.Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 (КП.бр. 64/08 од 07.10.2010. године) која је преиначена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 По1 бр. 8/11 од 25.05.2011. године којом је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези става 1 КЗ за које му је претходно утврђена казна затвора у трајању од 7 месеци, кривично дело разбојништва из члана 206 став 3 у вези става 1 и 2 КЗ за које му је претходно утврђена казна затвора у трајању од 5 година и 6 месеци и два кривична дела изазивања панике и нереда из члана 343 став 1 КЗ за које су му претходно утврђене казне затвора у трајању од по 4 месеца и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 6 година у коју му се урачунава време лишења слободе и време проведено у притвору почев од 10.07.2008. године, па до упућивања у установу за издржавање казне,

3.Основног суда у Нишу 6К бр. 2646/10 од 20.05.2011. године која је преиначена само у погледу одлуке о кривичној санкцији пресудом Апелационог суда у Нишу 8Кж1 бр. 3320/11 од 10.10.2012. године којом је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци,

Па се:

Окривљени АА, са личним подацима као у изреци првостепене пресуде,

Узимајући му као утврђене казне затвора по правоснажним пресудама Првог општинског суда у Београду К.бр. 1719/07 од 06.07.2009. године која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр. 831/10 од 17.03.2011. године у трајању од 2 године и 6 месеци, по пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 од 07.10.2010. године, преиначена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 По1 бр. 8/11 од 25.05.2011. године у трајању од 6 година и по пресуди Основног суда у Нишу 6К. бр. 2646/10 од 20.05.2011. године преиначена само у погледу одлуке о кривичној санкцији, пресудом Апелационог суда у Нишу 8Кж1 бр. 3320/11 од 10.10.2012. године у трајању од 1 године и 6 месеци,

Применом одредаба чланова 4, 42, 45, 54, 60, 62 и 63 КЗ и чл. 552 ст. 1 тач.1 и 556 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а,


О С У Ђ У Ј Е

НА ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 9 (ДЕВЕТ) ГОДИНА И 8 (ОСАМ) МЕСЕЦИ, у коју му се урачунава време проведено у притвору у периоду од 08.10.2007. до 30.11.2007. године, по правноснажној пресуди Првог општинског суда у Београду К.бр. 1719/07 од 06.07.2009. године, као и у периоду од 10.07.2008. године па до упућивања у установу за издржавање казне затвора по правноснажној пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 од 07.10.2010. године, као и време проведено на издржавању казне по напред наведеним правоснажним пресудама.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 (КП.бр. 64/08 – Кв.По1 бр. 424/14) од 04.11.2014. године усвојен је захтев браниоца осуђеног АА, адв. АБ, за изрицање јединствене казне, па су преиначене у погледу одлуке о казни правоснажне пресуде Првог општинског суда у Београду К.бр. 1719/07 од 06.07.2009. године којом је АА осуђен на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци у коју му се урачунава време проведено у притвору у периоду од 08.10.2007. године до 30.11.2007. године, пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 (КП.бр. 64/08 од 07.10.2010. године), којом је АА осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 6 година у коју му се урачунава време лишења слободе и време проведено у притвору почев од 10.07.2008. године, па до упућивања у установу за издржавање казне затвора, пресудом Основног суда у Нишу 6К. бр. 2646/10 од 20.05.2011. године која је преиначена само у погледу одлуке о кривичној санкцији пресудом Апелационог суда у Нишу 8Кж1 бр. 3320/11 од 10.10.2012. године којом је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци, па је првостепени суд узимајући као утврђене казне затвора по наведеним правоснажним пресудама АА осудио на јединствену казну затвора у трајању од 9 година и 11 месеци у коју му се урачунава време које је провео у притвору као и време проведено на издржавању казне затвора по наведеним пресудама.

Против означене пресуде жалбу је изјавио бранилац осуђеног АА адв. АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, а из садржине жалбе произилази да се жали због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање или да се преиначи тако што ће јединствена казна затвора осуђеном АА бити утврђена у мањем трајању у односу на утврђену пресудом која се побија жалбом.

Тужилаштво за организовани криминал доставило је поднесак Ктж.бр. 30/14 од 08.12.2014. године у ком је предложило да се жалба браниоца осуђеног одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета, па је испитујући побијану пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби нашао:

Жалба је основана.

Првостепени суд је приликом одлучивања о кривичној санкцији имао у виду све околности из члана 54 Кривичног закона који су од утицаја да кривична санкција буде правилно одабрана, а њена висина правилно одмерена. У том смислу првостепени суд је правилно прихватио оцену олакшавајући и отежавајућих околности датих у напред наведеним правоснажним пресудама, међутим, по налажењу Апелационог суда у Београду основано се изјављеном жалбом указује да је првостепени суд приликом изрицања јединствене казне затвора дао мањи значај олакшавајућим околностима које стоје на страни окривљеног због чега је овај суд прихватајући оцену олакшавајућих и отежавајућих околности датих по напред наведеним правоснажним пресудама те дајући свим околностима адекватан значај побијану пресуду преиначио у погледу одлуке о казни, те је уз правилну примену закона полазећи од изречених казни затвора као већ утврђених осуђеног АА осудио на јединствену казну затвора у трајању од 9 година и 8 месеци у коју му се сходно одредби члана 63 Кривичног законика урачунава време проведено у притвору од 08.10.2007. године до 30.11.2007. године, по пресуди Првог основног суда у Београду К.бр. 1719/07 од 06.07.2009. године, у периоду од 10.07.2008. године па до упућивања у установу за издржавање казне затвора, по пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 171/10 од 07.10.2010. године, као и време које је осуђени до сада провео на издржавању казни затвора по напред наведеним правоснажним пресудама.

Имајући у виду степен повреде заштићеног добра, те степен кривице осуђеног и овај суд налази да ће се управо овако изреченом јединственом казном затвора у односу на осуђеног остварити сврха кажњавања прописана одредбом члана 42 Кривичног законика, а код опште сврхе кривичних санкција из члана 4 став 2 Кривичног законика.

Са свега напред изнетог Апелациони суд у Београду, Посебно одељење донео је одлуку као у изреци пресуде на основу одредбе члана 459 ЗКП.

Записничар,      Председник већа-судија,
Александар Багаш      Верољуб Цветковић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)