Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.11.2017.

Кж1 По1 25/2017

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 25/2017
09.11.2017. године
Београд

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Вучка Мирчића, председника већа, Милене Рашић, Мирјане Поповић, Јасмине Васовић и председника суда судије Душка Миленковића, чланова већа, са саветником Драганом Лужњанин, као записничарем, у кривичном предмету окривљених АА и др, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 6 у вези члана 35 Кривичног законика, одлучујући о жалби заменика Тужиоца за организовани криминал, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.71/2017 од 07.06.2017. године, у седници већа одржаној 09.11.2017. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба заменика Тужиоца за организовани криминал и пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.71/2017 од 07.06.2017. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.71/2017 од 07.06.2017. године, окривљени АА и окривљени АА1 применом члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку ослобођени су од оптужбе за кривично дело неовлашћене производње и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 6 у вези члана 35 Кривичног законика.

На основу члана 265 став 1 Законика о кривичном поступку одређено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против те пресуде жалбу је изјавио заменик Тужиоца за организовани криминал, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду након одржаног претреса пред другостепеним судом побијану пресуду преиначи и окривљене АА и АА1 осуди на казне по закону због извршења кривичног дела из члана 246 став 6 у вези члана 35 Кривичног законика.

Бранилац окривљеног АА, адвокат АБ и адвокат АБ3 доставили су одговор на жалбу Тужиоца за организовани криминал у коме су предложили да се ова жалба као неоснована одбије.

Бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ1 доставио је одговор на жалбу Тужиоца за организовани криминал у коме је предложио да се ова жалба одбије као неоснована и првостепена пресуда потврди а о седници већа другостепеног суда обавесте бранилац окривљеног АА1 као и окривљени.

Бранилац окривљеног АА, адвокат АБ2 доставила је одговор на жалбу Тужиоца за организовани криминал, у коме је предложила да се ова жалба као неоснована одбије и првостепена пресуда потврди а о седници већа обавести окривљени АА1 и бранилац.

Тужилац за организовани криминал у писменом изјашњењу Ктж.бр.32/17 од 03.10.2017. године предложио је да Апелациони суд у Београду као основану уважи жалбу Тужилаштва за организовани криминал и побијану пресуду преиначи тако што ће окривљене АА и АА огласити кривим за кривично дело које им је на терет стављено и осуди на казне затвора.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење одржао је седницу већа у присуству окривљеног АА1 и његовог браниоца, адвоката АБ2 а у одсуству уредно обавештених заменика Тужиоца за организовани криминал Дубравке Дмитровић и браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутих у жалби и по оцени жалбених навода и предлога, одговора на жалбу бранилаца окривљених АА и АА1, напред изнетог мишљења заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду Дубравке Дмитровић, нашао:

-жалба је неоснована.

Супротно наводима жалбе заменика Тужиоца за организовани криминал побијана пресуда садржи довољне и јасне разлоге о одлучним чињеницама из којих се поуздано закључује које чињенице из којих разлога је првостепени суд узео као доказане или недоказане, а што је све у складу са садржином доказа на којима се заснивају утврђења првостепеног суда па се неосновано жалбом Тужиоца за организовани криминал истиче да је побијана пресуда донета уз битну повреду поступка из члана 438 став 2 тачка 2 Законика о кривичном поступку.

Побијајући првостепену пресуду због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања жалбом Тужиоца за организовани криминал оспорава се оцена изведених доказа и закључак првостепеног суда да у конкретном случају нема доказа да се у радњама окривљених стичу сва законска обележја кривичног дела из члана 246 став 6 у вези члана 35 Кривичног законика, па се наводи да је све одлучне чињенице првостепени суд утврдио искључиво на основу одбрана окривљених којима према наводима жалбе није требало поклонити веру а имајући у виду садржину свих изведених доказа па и оних на којима се заснивају осуђујуће пресуде у односу на окривљене АА2, СС3, АА5 и Марка Жупањца, са којима је иначе склопљен споразум о признању кривичног дела, јер како се то у жалби тврди ради се о кривичноправном догађају у коме постоји јединство радњи и јединство доказа због чега се не може изоловано разматрати кривица окривљеног АА и окривљеног АА1 тако што се из јединствених доказа насилно извлаче само они који се на њих односе.

Међутим, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење налази да су изнети жалбени наводи неосновани јер је првостепени суд у складу са обавезом коју има у смислу члана 428 став 8 Законика о кривичном поступку, сасвим одређено и потпуно у пресуди изнео које чињенице из којих разлога је узео као доказане или недоказане и ценећи детаљно и савесно сваки доказ појединачно и у међусобној вези, укључујући ту и аудио записе пресретнутих телефонских разговора саокривљених, према којима је поступак окончан правноснажним пресудама донетим по основу споразума о признању кривичног дела.

Наиме, у поступку није било спорно да су у Угриновцима, у улици Гробљанској број 112, неовлашћено прављене супстанце које су намењене за производњу психоактивних контролисаних супстанци и то амфетаминско уље – помоћу лабораторијске опреме а затим паром и вакумом дестилацијом је вршено пречишћавање хемијског отпада – комплексних смеша органских једињења, која су изузимана из бурића који су се налазили испред објекта у улици Новосадска бб у Старој Пазови а која су између осталог садржале и амфетамин као једну од компоненти.

Окривљеном АА и окривљеном АА1 оптужним актом је стављено на терет да су помагали да сада осуђени АА2, СС3, АА5 и Марко Жупањац у лабораторији у Гробљанској улици број 112 у Угриновцима, неовлашћено праве супстанце које су намењене за производњу психоактивних контролисаних супстанци – амфетаминског уља, на тај начин што су стварали услове да сада осуђени предузимају активности у сврху реализације плана, односно да праве супстанце које су намењене за производњу психоактивних контролисаних супстанци – амфетаминског уља и то тако што је окривљени АА вршио допремање репариране лабораторијске опреме из објекта у Старој Пазови у лабораторију у Угриновцима у Гробљанској број 112, вршио допремање мравља киселине у лабораторију у Гробљанској број 112, организовао обезбеђење овог објекта у улици Гробљанска 112 у Угриновцима, вршио новчане исплате лицима која су чувала наведени објекат, затим вршио физичко обезбеђење и превоз окривљеног АА2 и ступао у телефонске контакте са потенцијалним купцима сировина у власништву привредног друштва “Varan Chemicals” из Београда које је иначе у власништву сада осуђеног АА2, иако је у наведеном периоду био запослен као полицијски службеник МУП РС а окривљени АА1 преузимао од сада осуђених СС3 и АА5 направљене супстанце које су намењене за производњу психоактивних контролисаних супстанци – амфетаминског уља као и сировине које су биле у власништву привредног друштва “Varan Chemicals” и нудио их на продају потенцијалним купцима.

Изведеним доказима међутим нису потврђени наводи оптужбе да је окривљени АА вршио допремање репариране лабораторијске опреме из објекта у Старој Пазови у улици Новосадска бб у лабораторију у Гробљанској улици број 112 у Угриновцима.

Изведеним доказима и то видео записима са компакт диска са ознаком “Акција доктор Ковиљ Угриновци Батајница” од 23.02.2011. године, затим исказа сведока СС1 и СС12 као и из одбране окривљеног АА утврђено је да је окривљени АА дана 23.02.2011. године из радионице овде сведока СС12 која се налази у Ковиљу а не у Старој Пазови са СС11 власника камиона марке “МАН” наранџасте боје, регистарских ознака _ у присуству сада осуђеног АА2 и СС3 утоварио, одвезао и истоварио у _ не улазећи у објекат, непознату опрему – коју окривљени АА описује као кабасту пластику која изгледа као “хауба” димензија 1,5 х 1,5 метар и неке шипке за сталажу, након чега су се одвезли камионом до објекта – хале “_” на _ где су у присуству сада осуђених АА2 и СС3 виљушкаром истоварили две репариране машине за које сведок СС12 и окривљени АА кажу да су таблетирка и капсуларка које је сведок СС12 у својој радионици у _ чистио од рђе и фарбао их.

Оптужним актом није опредељено о којој репарираној лабораторијској опреми се у конкретном случају ради а за истоварени предмет, односно кабасту пластику, димензија 1,5 х 1,5 метара, која је истоварена испред објекта у _, изведеним доказима није се могло утврдити шта је нити која је намена овог предмета, односно да ли се уопште ради о лабораторијској опреми и у том смислу да ли су те истоварене ствари уопште могле бити употребљене за производњу контролисаних психоактивних супстанци – амфетаминског уља нити на који начин су употребљаване.

Осим тога, како је неспорно утврђено да су две репариране машине за које окривљени АА и сведок СС12 тврде да се ради о таблетирки и капсуларки допремљене и остављене у потпуно други објекат који се налази у другом делу града у Земун Пољу, улица Батајнички друм број 23 у објекту “_”, а да нису истоварене и остављене у објекту у Угриновцима у улици _, где су неовлашћено прављене супстанце које су намењене за производњу психоактивних контролисаних супстанци, правилно налази првостепени суд да изведеним доказима нису потврђени наводи оптужбе да је окривљени АА вршио допремање репариране лабораторијске опреме у лабораторију у Угриновцима у _, али да нема доказа ни да је окривљени АА у ову лабораторију вршио допремање мравље киселине и других сировина.

Из изведених доказа утврђено је да је окривљени АА продавао између осталих сировина као што су витамин Ц, глицерин, бензоат и мрављу киселину али ниједан од изведених доказа не указује да је у предметну лабораторију у Угриновцима у улици Гробљанској број 112 допремао мрављу киселину и друге сировине.

Износећи своју одбрану, окривљени АА је објаснио да је у објекту у Старој Пазови, након хапшења сада осуђеног АА2 2003. године остало доста сировина – глицерина, мравље киселине коју му је показао сада покојни АА3, отац осуђеног АА2. Наводе одбране окривљеног АА у свему потврђују сведок СС2, сведок СС10 који је заједно са својом мајком сада покојном СС1 од 2006. године, на смену, 24 часа дневно чувао објекат у Старој Пазови у улици Новосадска _, затим исказ сведока СС који је навео да је у Старој Пазови у АА2 објекту који се састоји од хале и магацина узимао јод, видео у магацину пуно бурића са неком киселином али и садржина пресретнуте телефонске комуникације од 19.01.2011. године из које је несумњиво утврђено да је окривљени АА обавестио АА2 о неком човеку – купцу заинтересованом да узме вазелин, глицерин и мрављу киселину.

Оптужницом, окривљеном АА стављено је на терет да је поред мравље киселине у лабораторију у улици _, допремао и друге сировине и то без да је опредељено о којим сировинама се ради, врста, назив, количина, да би се потом могло утврдити чему су ове сировине биле намењене. Допремање апсолутно непознатих сировина никако не може представљати стварање услова да сада осуђена лица произведу амфетаминско уље.

Жалбом ТОК-а оспоравају се закључци првостепеног суда наводима да је суд био у обавези да утврди о којим сировинама се у конкретном случају ради. Међутим, како суд суди о ономе о чему тужилац тужи и везан је за чињенични опис дела изнет у оптужници, а да током поступка тужилац није мењао оптужницу, нити предлагао нове доказе, изнете жалбене наводе Апелациони суд у Београду, Посебно одељење оцењује неоснованим.

Изведеним доказима односно из исказа сведока СС2, сведока СС10, затим аудио записима престретнуте телефонске комуникације од 19.01.2011. године, 21.01.2011. године, 29.01.2011. године, 06.04.2011. године, 07.04.2011. године и 07.05.2011. године и одбране окривљеног АА, првостепени суд је несумњиво утврдио да је окривљени АА ступао у телефонске контакте са потенцијалним купцима сировина које су се налазиле у власништву привредног друштва “Varan chemicals”.

Како је већ напред наведено, у објекту сада осуђеног АА2 у Старој Пазови што тврде и у својим исказима сведоци СС10 и сада покојна СС1 који су на смену 24 часа дневно овај објекат у Старој Пазови у улици Новосадска _ чували, након хапшења АА2 2003. године, остало је доста “хемикалија” које су се продавале, глицерин, вазелин, мравља киселина и друго. Окривљени АА не спори да је имао претходни договор са сада осуђеним АА2 око продаје ових сировина, да је имао списак односно лагер листу сировина које су се продавале, да је свака сировина прво ишла на анализу због истека рока трајања, јер је ова роба стајала у складишту 10 до 12 година у зарђалим бурадима и тек ако би била исправна, писала би се фактура, а плаћање је ишло преко рачуна коме је једино могла да приступи овде сведок СС2. Окривљени АА не спори да је продавао витамин Ц, парафинско уље, глицерин, бензоац и мрављу киселину око које му је помагао сада покојни АА3, отац сада осуђеног АА2. Одбрану окривљеног АА у свему потврђује и исказ сведока СС2 која објашњава да се радило о дозвољеним сировинама у власништву предузећа “Varan chemicals”, да су ове сировине углавном куповале фирме, а да је плаћање вршено на рачун предузећа преко фактура које је она сачињавала.

Објекат у Угриновцима у улици Гробљанска 112, како то из изведених доказа произилази физички је обезбеђивао сведок СС7. Овај сведок наводи да му је његов шурак СС9 понудио да обезбеђује објекат – кућу на спрату са помоћним објектима у дворишту у _ у власништву сада осуђеног АА2. Објашњава да му је СС9 дао кључеве од улазне капије и куће, показао му објекат и објаснио која су његова задужења, а рекао му је да ће га плаћати човек који повремено долази да храни псе. Из исказа сведока СС8 првостепени суд утврђује да је он чувао објекат у _, а да је од објекта у _, имао кључеве од капије јер је у тај објекат улазио сваки дан два пута дневно и то ујутру и увече да нахрани псе. Сведок СС7 изричито тврди да окривљеног АА не познаје, да га никада није видео у просторијама објекта који је чувао, а сведок СС тврди да сада осуђени АА2 никада није понудио окривљеном АА да обезбеђује било који његов објекат јер је већ имао обезбеђење у свим тим објектима, већ да су окривљени АА, сведок АА4 и он СС помагали родитељима сада осуђеног АА2, што у свом исказу тврди и сведок АА4 који је објаснио да су на молбу сада осуђеног АА2, њих тројица, СС, окривљени АА и АА4 помагали АА2 старим родитељима, одвозили су их, довозили и слично, што у својим исказима потврђују и сведоци СС1 и СС10.

Имајући у виду садржину исказа наведених сведока, правилно првостепени суд прихвата као веродостојну одбрану окривљеног АА и утврђује да он није организовао обезбеђење објекта у _, нити је вршио новчане исплате лицима која су чувала наведени објекат, али да није вршио ни физичко обезбеђење сада осуђеног АА2 и његов превоз, обзиром да се он у критичном периоду налазио на издржавању вишегодишње казне затвора у Казнено-поправном заводу Сремска Митровица.

Што се тиче окривљеног АА1, њему је на терет стављено да је од сада осуђених СС3 и АА5 преузимао направљене супстанце које су намењене за производњу психоактивних контролисаних супстанци и ову супстанцу нудио на продају.

Из престретнуте телефонске комуникације дана 12.02.2011. године, 13.02.2011. године и 14.02.2011. године, затим одбране окривљеног СС3 и исказа сада осуђених СС3 и АА5, али и исказа сведока АА1, који је присуствовао примопредаји, затим сведока СС4, СС5 и СС6, првостепени суд је утврдио да је окривљени АА1 преко сада осуђеног СС3 од сада осуђеног АА5 преузео непознату сировину.

У својој одбрани окривљени АА1 објашњава да се ради о флаши парафинског уља у количини од једног литра, која му је требала као узорак да би је даље нудио на продају. Окривљени АА1 не спори да је нудио на продају и друге сировине АА2 фирме, а да му је списак ових сировина дао сада осуђени АА2, те да је заиста нудио на више страна вазелин и парафинско уље, говорећи да се ради о старим залихама, те да се могу набавити по повољној цени. Одбрану окривљеног АА1 потврђују искази сведока СС4 и СС5, по којима им је окривљени нудио парафинско уље на продају, затим исказ сведока СС6 да су преговарали око куповине парафинског уља, вазелина и гумарских производа за асфалтну базу, а у оваквој ситуацији правилно првостепени суд прихвата као веродостојну одбрану окривљеног АА1 и утврђује, а имајући у виду и да сви изведени докази упућују да није реализовао ниједну продају, да у конкретном случају нема узрочно-последичне везе између радњи окривљеног АА1 и неовлашћеног прављења супстанци које су намењене за производњу психоактивних контролисаних супстанци.

Помагање, како то правилно налази првостепени суд и наводи на страни 39 образложења побијане пресуде, први став, представља умишљајно доприношење, пружање помоћи другом лицу да изврши кривично дело, које се предузима пре или за време извршења дела, а циљ му је да извршиоцу створи погодније услове или олакша извршење кривичног дела, при чему помагач мора бити свестан да предузима делатност којом другом помаже, олакшава извршење кривичног дела, да то хоће или да на то пристаје.

Износећи своје одбране, окривљени АА и АА1 тврдили су да у уопште нису знали да се у улици _ у _ налази лабораторија, нити да се у њој прави амфетаминско уље. Окривљени АА1 тврди да никада није био у објекту у :, да је знао да се сада осуђени АА2 преко фирме “Varan chemicals” бави продајом сировина, за које му је сада осуђени АА2 рекао да служе за производњу лекова, да је једном био у АА2 објекту у Старој Пазови и то зато што је његова фирма требала да обави нивелацију земљишта, а окривљени АА износећи своју одбрану тврдио је да није имао никаква задужења око објекта у улици _, да му ни на памет није падало да ће АА2 након осуде из 2003. године поново да се бави производњом дроге, а одбране окривљеног АА и окривљеног АА1 у свему су потврђене садржином пресретнуте телефонске комуникације, али и исказима сведока СС/ који је обезбеђивао објекат у _, затим исказа сведока СС, сведока Гојка Ђапића, сведока СС8 (страна 40 образложења побијане пресуде).

Код оваквог стања ствари, правилно налази првостепени суд да доказима изведеним у поступку нису потврђени наводи оптужбе да су окривљени АА и АА1 на описани начин извршили кривично дело које им се на терет ставља. За супротан закључак првостепени суд није имао поуздане и ваљане доказе, те је стога правилно на основу члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку окривљеног АА и окривљеног АА1 и ослободио од оптужбе за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 6 у вези члана 35 Кривичног законика.

Са свега напред изнетог, оцењујући у свему као неосноване жалбене наводе ТОК-а, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је на основу одредбе члана 457 Законика о кривичном поступку одлучио као у изреци ове пресуде.

Записничар       Председник већа-судија
Драгана Лужњанин, с.р.      Вучко Мирчић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)