Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.02.2016.

Кж1 По1 2/16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 2/16
Дана 12.02.2016. године
Б Е О Г Р А Д
ул. Немањина бр.9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Верољуба Цветковића, председника већа, Драгољуба Ђорђевића, Надежде Мијатовић, Наде Зец и Бојане Пауновић, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела трговина људима из члана 111-б став 2 у вези става 1 КЗ РС и др., одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр.148/10, Кв.По1.бр.433/15 од 22.12.2015. године, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног јавног тужиоца Тужилаштва за организовани криминал, дана 12.02.2016. године, већином гласова је донео


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба осуђеног АА, па се УКИДА пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр.148/10, Кв.По1.бр.433/15 од 22.12.2015. године и предмет се ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом усвојен је захтев осуђеног АА за изрицање јединствене казне, па су преиначене у погледу одлуке о казни правноснажна пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр.148/10 од 29.06.2010. године, која је у односу на окривљеног АА потврђена пресудом Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, Кж1 По1.бр.10/11 од 08.07.2011. године, којом је окривљени због извршења кривичног дела трговина људима из члана 111-б став 2 у вези става 1 КЗ РС осуђен на казну затвора у трајању од 5 година, у коју казну му је урачунато време проведено у притвору почев од 11.11.2005. године до 09.03.2007. године и правноснажна пресуда Вишег суда у Београду К.бр.2162/10 (раније предмет Окружног суда у Београду К.бр.309/03) од 04.03.2004. године која је у односу на окривљеног АА потврђена пресудом Врховног суда Србије Кж1.бр.1656/04 од 26.12.2005. године, којом је окривљени АА, због кривичног дела фалсификовање исправе из члана 233 став 3 у вези става 1 КЗ РС и кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 251 став 2 у вези става 1 ОКЗ, осуђен на јединствену казну затвора у трајању од једне године у коју казну му је урачунато време проведено у притвору од 29.01.2003. године до 29.09.2003. године, па су окривљеном АА узете као утврђене казне затвора по правноснажним пресудама Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр.148/10 од 29.06.2010. године у трајању од 5 година и Вишег суда у Београду К.бр.2162/10 (раније предмет Окружног суда у Београду К.бр.309/03) од 04.03.2004. године у трајању од једне године, па је исти осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5 година и 9 месеци, у коју казну му је урачунато време проведено у притвору у периоду од 11.11.2005. године до 09.03.2007. године по правноснажној пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр.148/10 од 29.06.2010. године и у периоду од 29.01.2003. године до 29.09.2003. године по пресуди Вишег суда у Београду К.бр.2162/10 од 04.03.2004. године (раније предмет Окружног суда у Београду К.бр.309/03).

Против наведене пресуде жалбу је изјавио осуђени АА због повреде кривичног закона и одлуке о кривичним санкцијама, са предлогом да другостепени суд донесе исправну и на закону засновану одлуку.

Тужилаштво за организовани криминал је поднеском Ктж.бр.2/16, Ктр.бр.922/15 од 22.01.2016. године предложило да другостепени суд изјављену жалбу одбије као неосновану и првостепену пресуду потврди.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је одржао седницу већа на којој је размотрио списе заједно са побијаном пресудом и то у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП-а, па је, имајући у виду наведено, нашао:

Жалба је основана.

Испитујући основаност изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је нашао да је првостепена пресуда обухваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП-а, која се састоји у томе што у истој нису наведене разлози о чињеницама које су предмет доказивања, а они који су дати су потпуно нејасни, на шта је изјављеном жалбом основано указано и због чега је укидање побијане пресуде било нужно.

Дајући у образложењу побијане пресуде разлоге за свој закључак првостепени суд је између осталог навео да је приликом одлучивања о висини казне прихватио оцену олакшавајућих и отежавајућих околности датих по цитираним правноснажним пресудама, па је, полазећи од изречених казни затвора као већ утврђених, применом одредби члана 552 тачка 1 ЗКП-а и члана 60 и 62 КЗ, осуђеног АА осудио на јединствену казну затвора у трајању од 5 година и 9 месеци.

Међутим, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је нашао да је изјављеном жалбом основано указано да се из наведеног дела образложења побијане пресуде не може закључити које су то конкретне олакшавајуће и отежавајуће околности цењене на страни осуђеног АА приликом одмеравања јединствене казне затвора на коју је исти побијаном пресудом осуђен. Имајући у виду наведено, а у вези са начелом индивидуализације кривичне санкције, овај суд је нашао да је у побијаној пресуди неопходно били навести које су то олакшавајуће и отежавајуће околности утврђене на страни осуђеног, а што је првостепени суд у конкретном случају пропустио да уради.

С обзиром на изнето, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, у овом тренутку није био у могућности да испита правилност одлуке о кривичној санкцији на коју је побијаном пресудом осуђен АА, због чега је усвојио изјављену жалбу, укинуо побијану пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битне повреде одредаба кривичног поступка на које му је указано овим решењем тако што ће јасно определити које је то олакшавајуће и отежавајуће околности на страни осуђеног узео као утврђене, па ће након поновне оцене свих релевантних околности, узимајући у обзир и остале наводе изнете у изјављеној жалби, бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку за коју ће дати јасне и уверљиве разлоге.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 458 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар        Председник већа-судија
Вукашин Сарајлић, с.р.      Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)