Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.06.2011.

Кж1 По1 14/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 14/11
Дана 03.06.2011. године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Слободана Рашића, председника већа, Верољуба Цветковића, Савке Гогић, Надежде Мијатовић и Драгољуба Ђорђевића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против окр. АА, због кривичног дела стављање у промет опојних дрога из члана 245 став 2 у вези става 1 КЗЈ и др., одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.15/10 (К.П.бр.9/03), Кв-По1.бр.181/11 од 15.04.2011. године, у седници већа одржаној дана 03. јуна 2011. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба осуђеног АА, а пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.15/10 (К.П.бр.9/03), Кв-По1.бр.181/11 од 15.04.2011. године ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.15/10 (К.П.бр.9/03), Кв-По1.бр.181/11 од 15.04.2011. године одбијен је као неоснован захтев осуђеног АА за преиначење без понављања кривичног поступка правноснажне пресуде Окружног суда у Београду, Посебно одељење К.П.бр.9/03 од 10.10.2005. године која је у погледу одлуке о казни преиначена пресудом Врховног суда Србије, Посебно одељење Кж.I.О.К.бр.3/06 од 08.09.2006. године.

Против означене пресуде жалбу је изјавио осуђени АА, без навођења законског основа, са предлогом да његова жалба буде уважена.

Тужилаштво за организовани криминал доставило је поднесак Ктж.бр.151/11 од 19.05.2011. године у коме је предложило да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, као неосновану одбије жалбу осуђеног АА изјављену против пресуде Посебног одељења Вишег суда у Београду К-По1.бр.15/10 (К.П.бр.9/03), Кв-По1.бр.181/11 од 15.04.2011. године.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби, као и мишљења Тужиоца за организовани криминал из цитираног писменог поднеска, нашао:

Жалба је неоснована.

У првостепеном поступку нису учињене, нити првостепена пресуда садржи оне битне повреде одредаба кривичног поступка, а ни повреде кривичног закона на које жалбени суд пази по службеној дужности у смислу члана 380 ЗКП.

Правилни су разлози које је дао првостепени суд приликом доношења пресуде К-По1.бр.15/10 (К.П.бр.9/03), Кв-По1.бр.181/11 од 15.04.2011. године, којом је одбио као неоснован захтев осуђеног АА за преиначење без понављања кривичног поступка, правноснажне пресуде Окружног суда у Београду, Посебно одељење К.П.бр.9/03 од 10.10.2005. године, која је у погледу одлуке о казни преиначена пресудом Врховног суда Србије, Посебно одељење Кж.I.О.К.бр.3/06 од 08.09.2006. године због чега су и жалбени наводи осуђеног АА оцењени као неосновани.

Осуђени АА у жалби истиче да су битно олакшавајуће околности због којих сматра да казна треба да му се ублажи чињеница да је добио дете и чињеница да му је отац тешко болестан.

Жалбени наводи осуђеног су оцењени као неосновани, јер по правилном налажењу и првостепеног суда околности на које се позива осуђени у жалби, а ради се о измењеним породичним приликама нису од таквог значаја да би, с обзиром на степен кривичне одговорности осуђеног, врсту, тежину, друштвену опасност и бројност извршених кривичних дела, могле довести до блаже осуде. По правилном налажењу првостепеног суда околности на које се позива окривљени у жалби, а које су настале након доношења пресуде, нису од таквог значаја и квалитета да би у контексту напред наведених чињеница могле довести до изрицања блаже осуде којом се не би могла остварити ни сврха кажњавања прописана одредбом члана 42 Кривичног законика, а у оквиру опште сврхе кривичних санкција прописане чланом 4 Кривичног законика, за шта је првостепени суд у побијаној пресуди дао јасне и непротивречне разлоге, које у свему прихвата и овај суд.

Из изнетих разлога, а на основу одредбе члана 388 ЗКП, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одлучио као у изреци.

Записничар        Председник већа-судија
Александар Багаш       Слободан Рашић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић


 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)