Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.05.2012.

Кж1 По1 10/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 10/2012
Дана 18.05.2012. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Мирјане Поповић, Душка Миленковића, Вучка Мирчића и Милене Рашић, чланова већа, са самосталним саветником Драганом Лужњанин, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 Кривичног законика и кривичног дела неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 и у вези чланова 33 и 61 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА адв. АБ, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење СПК. По1 бр. 27/12 од 27.04.2012. године, у седници већа одржаној 18.05.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба браниоца окривљеног АА, адв. АБ, изјављена против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење СПК.По1 бр. 27/12 од 27.04.2012. године.


О б р а з л о ж е њ е

Неправноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење СПК.По1 бр. 27/12 од 27.04.2012. године на основу прихваћеног споразума о признању кривичног дела по оптужници Тужилаштва за организовани криминал Кт.бр.13/10 од 11.10.2010. године, измењене у односу на окривљеног АА актом Тужилаштва Кт.бр. 13/10 од 26.04.2012. године окр. АА оглашен је кривим због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 Кривичног законика за које дело му је утврђена казна затвора у трајању од 1 године и 6 месеци и кривичног дела неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика као саизвршилац у продуженом трајању у вези чланом 33 и члана 61 Кривичног законика, за које дело му је утврђена казна затвора у трајању од 7 година и 6 месеци, а применом члана 60 и 63 Кривичног законика АА осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 8 година и 6 месеци, у коју казну му је урачунато време које проводи у притвору по решењу истражног судије Вишег суда у Београду, Посебно одељење Ки.По1 бр. 297/10 од 17.06.2010. године, по ком је лишен слободе 15.06.2010. године па до даље одлуке суда.

На основу члана 87 Кривичног законика окривљеном АА изречена је мера безбедности одузимања предмета, па је од овог окривљеног трајно одузето: - један мобилни телефон марке „Нокиа“ модел 1209, ИМЕИ бр. _ са СИМ картицом, претплатничког броја _ и један мобилни телефон марке “Нокиа”, модел _, ИМЕИ бр. _ без СИМ картице.

Применом члана 91 и 92 Кривичног законика од окривљеног АА одузета је имовинска корист прибављена кривичним делом у износу од 60.500,00 евра у динарској противвредности према званичном курсу НБС на дан исплате, за који износ се окривљени обавезао да га плати у року од 6 месеци од дана правноснажности пресуде.

На основу члана 261 и 264 ЗКП окривљени АА обавезан је да на име трошкова кривичног поступка суду плати износ од 100.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Бранилац окривљеног АА, адв. АБ, благовремено је поднео жалбу против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење СПК-По1.бр.27/12 од 27.04.2012. године из разлога прописаних чланом 338 став 1 Законика о кривичном поступку, са предлогом да Апелациони суд у Београду првостепену пресуду преиначи, тако што ће прихватити споразум о признању кривичног дела из члана 246 став 4 у вези става 1 и у вези члана 33 и члана 61 Кривичног законика и окр. АА осудити на казну затвора у трајању од 7 година и 6 месеци. Допуном жалбе дана 16.05.2012. године, бранилац адв. АБ тражио је да буде обавештен о седници већа другостепеног суда, како би јој присуствовао.

Тужилац за организовани криминал у писменом изјашњењу Ктж.бр.50/12 од 16.05.2012. године предложио је да Апелациони суд у Београду жалбу браниоца окривљеног АА на основу члана 455 став 1 тачка 1 Законика о кривичном поступку, одбаци као недозвољену.

Поднеском од 18.05.2012. године адв. АБ у целости је повукао жалбу поднету 10.05.2012. године као и допуну жалбе од 16.05.2012. године коју је изјавио на пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење СПК-По1.бр.27/12 од 27.04.2012. године.

У седници већа одржаној без обавештавања странака, сходно одредби члана 448 став 4 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење по разматрању списа и утврђеног одустанка од жалбе браниоца окривљеног АА, адв. АБ, сходно члану 456 став 2 Законика о кривичном поступку, одлучило је као у изреци овог решења.

Записничар,        Председник већа-судија,
Драгана Лужњанин       Зоран Савић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)