Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.09.2013.

Кж1 По1 1/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 1/13
Дана 20.09.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Мирјане Поповић, Милимира Лукића, Милене Рашић и вршиоца функције председника Апелационог суда у Београду Душка Миленковића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела прикривање из члана 221 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, одлучујући о жалби Тужиоца за организовани криминал, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 54/12 од 06.09.2012. године, у седници већа одржаној у смислу члана 447 ЗКП-а, у присуству заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду Мирјане Илић, донео је дана 20. септембра 2013. године


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба Тужиоца за организовани криминал, а пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 54/12 од 06.09.2012. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 54/12 од 06.09.2012. године окривљени АА је на основу одредбе члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП-а ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело прикривање из члана 221 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика. Истом пресудом је одлучено да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава.

Против означене пресуде жалбу је изјавио Тужилац за организовани криминал, због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Тужилац за организовани криминал доставио је поднесак Ктж.бр. 4/13 од 14. фебруара 2013. године у ком је предложио да се жалба тужиоца уважи као основана, побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби, имајући при том у виду и мишљење Тужиоца за организовани криминал, из цитираног писменог поднеска, нашао:

Жалба је неоснована.

  Побијајући првостепену пресуду због погрешно утврђеног чињеничног стања, тужилац у изјављеној жалби практично указује да првостепени суд није правилно ценио доказе које је извео на главном претресу, односно да нису правилно цењени прислушкивани телефонски разговори и садржина истих, с обзиром да по налажењу жалбе из предметних разговора управо произилази да је окривљени извршио предметно кривично дело које му је оптужницом Тужиоца за организовани криминал стављено на терет.

Жалбени наводи Тужиоца за организовани криминал су оцењени као неосновани. Наиме, правилно је првостепени суд приликом доношења побијане пресуде ценио доказе које је извео на главном претресу појединачно и у међусобној повезаности, на који начин је утврдио све чињенице које су одлучне за правилно пресуђење у овој кривично-правној ствари и у погледу којих је дао јасне и непротивречне разлоге који су у свему прихватљиви и за овај суд. Првостепени суд је током поступка неспорно утврдио да је возило марке „Ауди тип А8“ било украдено у Републици Немачкој, као и да је на возилу извршено прекуцавање броја шасије. Међутим, ни из једног доказа се није могло утврдити да је окривљени АА знао за порекло возила, односно да је знао да је возило „Ауди А8“ украдено, нити се на основу доказа изведених на главном претресу могло утврдити да је окривљени могао да зна да је возило прибављено извршењем кривичног дела. Наиме, по правилном налажењу првостепеног суда, иако је неспорно утврђено да је број шасије на возилу „Ауди А8“ прекуцан, на основу доказа изведених на главном претресу није могло да се утврди да је управо окривљени АА заједно са ББ вршио измену броја шасије на предметном возилу, нити је током поступка утврђено ни да је на наведеном возилу уопште и вршена замена идентификационих података – налепница, при чему се наведено возило у тренутку одузимања није ни налазило код окривљеног АА, већ код Лазара Бекана, а како то произилази из потврде о привремено одузетим предметима од 01.08.2007. године.

Што се тиче самих телефонских разговора и пресретнутих комуникација на које се позива тужилац у изјављеној жалби, а који су изведени на главном претресу, првостепени суд је правилно закључио да из истих произлази да окривљени АА и АА1 у разговорима спомињу аутомобил марке „Ауди А8“, да разговарају о налепницама, као и да АА1 у разговору са _ каже да АА треба нешто да му преправи, међутим, по правилном налажењу првостепеног суда садржај ових телефонских разговора, а у недостатку других доказа којима би наводи из разговора били потврђени, односно на основу којих би се могло закључити да се разговори недвосмислено односе на прекуцавање броја шасије и идентификационих података управо на возилу марке „Ауди А8“ које је предмет извршења овог кривичног дела, не указују да је окривљени АА несумњиво извршио ово кривично дело. По правилном налажењу првостепеног суда наведени докази указују да постоји основана сумња да је окривљени АА извршио кривично дело за које је оптужен, али да се не може са несумњивом сигурношћу закључити и да је извршио ово кривично дело, па с обзиром да је за осуђујућу пресуду неопходно да постоји несумњива сигурност да је окривљени извршио кривично дело, а не вероватноћа о извршењу кривичног дела која је равна основаној сумњи, то је првостепени суд правилно применио одредбе члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП-а и у недостатку доказа окривљеног АА ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело прикривање из члана 221 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика, за шта је у образложењу пресуде дао јасне и непротивречне разлоге који су у свему прихватљиви и за овај суд и који се не доводе у сумњу жалбеним наводима Тужиоца за организовани криминал.

Са свега напред изнетог Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је донео одлуку као у изреци пресуде на основу одредбе члана 457 ЗКП-а.

Записничар,      Председник већа-судија,
Александар Багаш      Зоран Савић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)