Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.11.2019.

Кж По1 Кре 5/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж По1 Кре 5/19
20.11.2019. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење за организовани криминал, у већу састављеном од судија Милимира Лукића, председника већа, мр Сретка Јанковића и Весне Петровић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Кристине Вуковић, записничара, у поступку по молби за изручење окривљеног АА Републици Хрватској, ради извршења казне затвора на коју је осуђен пресудом Жупанијског суда у Осијеку Kov-Us-6/2017-39 од 15.11.2017. године, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Кре.По1.бр.2/19 – Кв.По1.бр.308/19 од 03.09.2019. године у седници већа одржаној дана 20. новембра 2019. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, а решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Кре.По1.бр.2/19 – Кв.По1.бр.308/19 од 03.09.2019. године, се ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Кре.По1.бр.2/19 – Кв.По1.бр.308/19 од 03.09.2019. године, утврђено је да су испуњене законске претпоставке за изручење Републици Хрватској окривљеног АА, ради издржавања казне затвора у трајању од 2 (две) године и 11 (једанаест) месеци, изречене правноснажном пресудом Жупанијског суда у Осијеку Kov-Us-6/2017-39 од 15.11.2017. године, због извршења казненог дјела злочиначко удружење из чланка 328 ставак 1 Казненог закона и казненог дјела почињења казненог дјела у саставу злочиначког удружења из чланка 329 ставак 1 точка 2 Казненог закона у вези са чланком 326 ставак 1 Казненог закона.

Против наведеног решења благовремено је жалбу изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 437 тачка 1 у вези члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања из члана 437 тачка 3 у вези члана 440 ЗКП и због повреде кривичног закона из члана 437 тачка 2 у вези члана 439 тачка 3 ЗКП, са предлогом да Апелациoни суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал уважи изјављену жалбу и ожалбено решење укине и списе предмета врати првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање или да ожалбено решење преиначи тако што ће одбити захтев Министарства правосуђа Републике Хрватске за изручење окривљеног АА ради извршења казне затвора на коју је осуђен пресудом Жупанијског суда у Осијеку Kov-Us-6/2017-39 од 15.11.2017. године.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал, одржао је рочиште у смислу члана 29 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, у присуству Тужиоца за организовани криминал Саше Дрецуна, окривљеног АА и браниоца адвоката АБ, на коме је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 Законика о кривичном поступку, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалба је неоснована.

По налажењу Апелационог суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал, правилно је првостепени суд утврдио да су испуњене законске претпоставке за изручење Републици Хрватској окривљеног АА ради издржавања казне затвора у трајању од 2 (две) године и 11 (једанаест) месеци, изречене правноснажном пресудом Жупанијског суда у Осијеку Kov-Us-6/2017-39 од 15.11.2017. године, због извршења казненог дјела злочиначко удружење из чланка 328 ставак 1 Казненог закона и казненог дјела почињења казненог дјела у саставу злочиначког удружења из чланка 329 ставак 1 точка 2 Казненог закона у вези са чланком 326 ставак 1 Казненог закона, о чему су у образложењу ожалбеног решења дати јасни и аргументовани разлози које у свему као правилне прихвата и овај суд.

Одлучујући о поднетој молби за изручење Републике Хрватске, правилно је првостепени суд пре свега нашао да је молба за изручење која је поднета од стране Министарства правосуђа Републике Хрватске поднета у складу са одредбама члана 5 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, при чему је правилно првостeпени суд имао у виду и да кривично дело поводом кога се захтева изручење окривљеног АА представља кривично дело и по закону Републике Србије и то тако што је казнено дјело злочиначко удружење из чланка 328 ставак 1 Казненог закона Републике Хрватске и казнено дјело почињење казненог дјела у саставу злочиначког удружења из чланка 329 ставак 1 точка 2 у вези чланка 326 ставак 1 Казненог закона Републике Хрватске и у Републици Србији прописано као кривично дело и то удруживање ради вршења кривичног дела из члана 346 став 2 Кривичног закона и кривично дело недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 2 Кривичног законика, односно да су у питању дела са елементима организованог криминала. Истовремено, правилно је првостепени суд имао у виду и да је остатак казне затвора који се треба извршити према окривљеном АА дужи од четири месеца, да против окривљеног није у Републици Србији због кривичног дела за које се изручење тражи вођен нити окончан поступак, нити је исти осуђен због истог кривичног дела, а да кривично гоњење, односно извршење кривичне санкције није искључено због застарелости, амнестије или помиловања. Напред наведене околности правилно је првостепени суд довео у везу са чињеницом да је окривљени држављанин Републике Хрватске и Републике Србије, што је утврђено из дописа Одељења за држављанство и личне карте МУП Републике Србије од 17.04.2019. године, као и из исписа података из књиге држављана матичног уреда Велика – Републике Хрватске, да дело поводом којег се захтева изручење није извршено на територији Републике Србије, против ње или њеног држављанина, да је утврђена истоветност лица чије се изручење захтева, као и да постоји правноснажна судска одлука да је лице чије се изручење тражи учинило кривично дело поводом којег се захтева изручење, због чега је правилно првостепени суд утврдио да су испуњене законске претпоставке за изручење Републици Хрватској окривљеног АА.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је имао у виду жалбене наводе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ којима је указано да нису испуњене претпоставке за изручење окривљеног, с обзиром на то да је окривљени АА покренуо поступак пред Вишим судом у Сремској Митровици ради признања стране судске одлуке – наведене пресуде Жупанијског суда у Осијеку, који поступак није правноснажно окончан, као и да је окривљени пред истим судом покренуо поступак за изрицање јединствене казне затвора из којих разлога је по ставу одбране чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено, па је нужно у поновном поступку утврдити ове одлучне чињенице.

Међутим, насупрот овако изнетим жалбеним наводима, по налажењу Апелационог суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал, овако изнети жалбени наводи су неосновани, имајући у виду да је првостепени суд у образложењу ожалбеног решења дао јасне и аргументоване разлоге за свој закључак да су испуњене законске претпоставке за изручење Републици Хрватској окривљеног АА, а које разлоге у свему као правилне прихвата и овај суд.

Имајући у виду да се у изјављеној жалби не наводе околности које нису цењене од стране првостепеног суда, као ни околности које би евентуално за последицу имале другачију одлуку у конкретном случају, то Апелациони суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал налази да је жалба браниоца окривљеног АА неоснована и истом правилност оспорене одлуке и законитост ожалбеног решења нису доведени у питање.

Из напред изнетих разлога, на основу одредбе члана 29 став 3 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Апелациони суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал донео је одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар         Председник већа-судија
Кристина Вуковић с.р.      Милимир Лукић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)