Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.12.2011.

Кр–По1 23/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кр – По 1- 23/11
Дана 13.12.2011.године
Б Е О Г Р А Д

 


  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, и то судија Александра Златић као председник већа, уз учешће вишег судијског сарадника, Зорице Аврамовић као записничара, у кривичном предмету окривљених АА и др. због кривичног дела из чл. 227 ст. 1 КЗ РС и др. одлучујући о предлогу браниоца окривљеног ББ, адвоката БА за исплату трошкова поступка на име награде за присуство седници већа Врховног суда Србије, одржаној 28.09.-01.10.2009.године и 12.10.-15.10.2009.године, дана 13.12.2011.године, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е


  Окривљеном ББ ДОСУЂУЈУ СЕ трошкови поступка у износу од 126.000,00 динара на име одбране од стране изабраног браниоца, адв. БА, и то за присуство седници већа Врховног суда Србије- Посебно одељење, одржаној у дане: 28.09.-01.10.2009.године и 12.10.-15.10.2009.године, на терет буџетских средстава Апелационог суда у Београду.

  Овај износ исплатити браниоцу окривљеног, адвокату БА на основу специјалног пуномоћја, на текући рачун број _ код _ банке а.д. Београд.

  ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев браниоца окривљеног за исплату преосталог дела трошкова поступка у износу од 42.000,00 динара, а до тражених 168.000,00 динара.

О б р а з л о ж е њ е

  Пред Врховним судом Србије који је поступао по жалбама које су изјављене на пресуду Окружног суда у Београду- Посебно одељење за организовани криминал КП- 3/04 од 18.01.2008.године, у предмету Кж 1- о.к. 9/08 одржане су јавне седнице и то у дане 28.09.-01.10.2009.године и 12.10.-15.10-2009.године, те је након јавних седница у односу на окривљеног ББ, Врховни суд Србије- Посебно одељење, уважењем жалбе браниоца оптуженог ББ, преиначио првостепену пресуду и оптуженог ослободио оптужбе да је извршио кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ, одређујући да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава.

  Бранилац оптуженог ББ је поднео захтев за накнаду трошкова насталих пред другостепеним судом и то за присуство седницама већа Врховног суда Србије у дане: 28.09.,29.09.,30.09.,01.10.,12.10.,13.10.,14.10.и 15.10.2009.године по 21.000,00 динара, што укупно чини износ од 168.000,00 динара.

  Апелациони суд у Београду-Посебно одељење, је решењем Кр По 1- бр.13/11 од 11.07.2011.године изабраном браниоцу окривљеног, адв. БА, одмерило награду у износу од 142.800,00 динара, а поступајући поводом жалбе браниоца окривљеног, Апелациони суд у Београду-Посебно одељење, је својим решењем Кж 2 По 1-235/11 од 09.09.2011.године укинуо побијано решење и спис вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

  Поступајући по примедбама Апелационог суда у Београду-Посебно одељење у наведеном решењу, председник поступајућег већа је поново извршио увид у целокупне списе и наводе захтева за накнаду трошкова, те након разматрања истих налази да је захтев окривљеног за накнаду трошкова поступка делимично основан и то за износ од 126.000,00динара, а ово из следећих разлога:

  -бранилац окривљеног ББ, адв. БА, је присуствовао седници већа Врховног суда Србије- Посебно одељење у дане 28.09.2009.године, 29.09.2009.године, 30.09.2009.године, 12.10.2009.године, 13.10.2009.године и 15.10.2009.године. Ово је утврђено на основу увида у спис Врховног суда Србије- Посебно одељење и делимично на основу извештаја Управитеља писарнице Врховног касационог суда од 07.04.2011.године (у којем се не помиње његово присуство дана 15.10.2009.године);

  -дана 14.05.2010.године је бранилац окривљеног Апелационом суду у Београду доставио предлог за накнаду трошкова, опредељујући исте на износ од по 21.000,00 динара за сваки дан седнице, те постављајући захтев и за дане 01.10.2009.године и 14.10.2009.године, за које дане, према стању у спису, његово присуство јавним седницама није констатовано у записнику;

  -поднеском од 18.02.2011.године, бранилац се обратио Вишем суду у Београду, са захтевом за накнаду трошкова поступка пред другостепеним судом, опредељујући трошкове у износу од по 31.250,00 динара за сваки дан седнице и то за започетих 5 сати у сваком дану заседања.

  Правноснажном пресудом Врховног суда Србије- Посебно одељење, Кж 1 о.к. 9/08 од 15.10.2009.године, је већ одлучено да трошкови кривичног поступка окр. ББ, у смислу чл. 197 ЗКП падају на терет буџета, те је поступајући по захтеву браниоца за накнаду трошкова, првостепени суд утврдио њихову висину. При томе овај суд је имао у виду одредбу чл. 194 ст. 2 ЗКП да се захтев за накнаду трошкова може поднети најдоцније у року од једне године од дана правноснажности пресуде, те је поступао у границама захтева за накнаду трошкова од 14.05.2010.године, који је благовремено поднет, за разлику од захтева од 18.02.2011.године, који се не може сматрати благовременим, те са тих разлога није ни узет у разматрање.

  Опредељујући своје трошкове по благовремено поднетом захтеву за накнаду нужних трошкова одбране, бранилац окривљеног је исте определио у апсолутном износу, без спецификације на шта се исти прецизно односе (започети сат, паушал, награда или накнада и сл.), наводећи да се ради о исплати трошкова за присуство седници другостепеног суда, (за коју се награда исплаћује као и за сваки дан претреса), те не опредељујући да ли трошкове тражи по адвокатској тарифи или по неком другом основу, по основу награде или накнаде. У том смислу, првостепени суд сматра да нема места примени чл. 8 Адвокатске тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, обзиром да се ова одредба односи на награду за рад адвоката, док се питање накнаде трошкова регулише одредбама чл. 5 и 6 Тарифе. Апелациони суд у Београду- Посебно одељење, је имао у виду и одредбу чл. 4 поменуте тарифе, којом је регулисана могућност да се награда уговори и у другачијем износу од оног који је овим прописима предвиђен.

  Како је бранилац поставио захтев за накнаду нужних трошкова, то је поступајући у границама тог захтева, овај суд одлучио као у изреци, досуђујући окривљеном трошкове у износу од 126.000,00 динара.

  Како из списа предмета произлази да је бранилац окривљеног доставио суду специјално оверено пуномоћје за пријем новца, то је Апелациони суд у Београду- Посебно одељење, одлучио да се трошкови исплате на рачун браниоца.

  Обзиром да је бранилац тражио и трошкове за дане када, према стању у спису није присуствовао седници, то се окривљеном не може признати право на накнаду нужних трошкова за дане 01. и 14.10.2009.године, те је у том делу захтев одбијен као неоснован.


Записничар        Председник већа- судија
Зорица Аврамовић          Александра Златић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења је дозвољена
жалба у року од 3 дана од дана
пријема решења Већу, Апелационог
суда у Београду-Посебно одељење,
преко овог суда.

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)