Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.10.2014.

Р4 к 80/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 к 80/2014
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Јасмина Васовић у поступку по захтеву предлагача АА ради заштите права на суђење у разумном року, дана 6.10.2014.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ да је предлагачу АА у поступку пред Вишим судом у Београду повређено право на суђење у разумном року.

НАЛАЖЕ СЕ Вишем суду у Београду да донесе одлуку у предмету у року од 6 (шест) месеци од дана достављања овог решења.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ предлагачу примерена накнада за повреду права на суђење у разумном року у износу од 48.000,00 динара на терет буџетских средстава Републике Србије опредељених за рад судова, који ће му се исплатити у року од 3 (три) месеца од правноснажности овог решења, док се захтев предлагача у делу преко досуђеног износа до тражених 3.000 евра у динарској противвредности ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

Предлагач АА поднео је дана 24.09.2014.године Апелационом суду у Београду захтев за заштиту права на суђење у разумном року у предмету Вишег суда у Београду КПО3 60/10, у складу са одредбама чланова 8-а, 8-б и 8-в Закона о уређењу судова, наводећи да судски поступак траје од 12.октобра 2009.године до данас, да су предистражни и истражни поступак уз бројне неправилности и повреде ЗКП-а и Закона о полицији вођени од октобра 2009.године до августа 2010.године када је ВЈТ у Београду поднело оптужни предлог Вишем суду у Београду, да је од тада до подношења предлога заказано 13 рочишта главног претреса од чега је свега осам рочишта одржано, а разлози за одлагање су били различити, од пропуста суда да учини доступним доказни материјал, хитних притворских предмета, хитних обавеза поступајућег судије, до недоласка уредно обавештених оштећених. Напоменуо је и да у периоду од 23.05.2011.године до 15.06.2013.године није одржано ни једно рочиште главног претреса у овом кривичном предмету, те да од почетка поступка ни један окривљени није изостао са заказаног рочишта главног претреса, нити је некада одлагање наставка поступка било изазвано радњом окривљених или бранилаца, док су оштећени углавном били одсутни иако су уредно обавештени. Додао је да застарелост кривичног гоњења наступа 01.10.2014.године и да сматра да је Виши суд у Београду повредио право на суђење у разумном року чиме је повредио члан 6 став 1 Међународне конвенције за заштиту људских права, као и начело правичности, равноправности и закомнитости предвиђено чланом 6 Устава Републике Србије. Затим је предлагач у даљем тексту свог предлога описивао понашање појединих лица у поступку према њему као личности, и то како полицијских службеника, тако и истражног и поступајућег судије, изражавајући сумњу у непристрасност и објективност суда. Објаснио је и да му је причињена штета јер је већ 27 година запослен на радном месту наставника у Основној школи "АА", па му је овај поступак нанео несагледиву штету у погледу његовог угледа у месту у коме живи и ради, јер је на осетљивом радном месту наставника са децом млађег узраста које је изложено различитим преиспитивањима, контроли и коментарима и било је врло непријатних ситуација у школи међу колегама и родитељима. Такође је трајање овог поступка изазвало поремећај односа у породици у виду сумње, честих пребацивања и стварања осећаја кривице од стране супруге и ћерке, као и велике материјалне и финансијске трошкове и издатке за породицу који за последицу имају озбиљне поремећаје односа и комуникације у породици и непријатно и константно напето стање већ пет година, а има и сталан осећај узнемирености, стрепње, несигурности, поремећај сна, концентрације, лоше расположење. На основу тога је предложио да Апелациони суд у Београду прихвати његов захтев и наложи Вишем суду да у најкраћем могућем року, не дужем од 90 дана донесе правноснажну пресуду, као и да прихвати захтев за нематеријалну штету у висини 3.000 евра у динарској противвредности.

Поступајући по захтеву предлагача у смислу члана 8а и 8 б Закона о уређењу судова (Службени гласник РС број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011 и 101/2013) Апелациони суд у Београду прибавио је списе Вишег суда у Београду КПО 3 број 60/2010, па је увидом у наведене списе утврдио:

Поступак се води по оптужном предлогу јавног тужиоца ВЈТ у Београду КТ ВТК број 89/2009 од 10.08.2010.године, предатом суду дана 13.09.2010.године против окривљених АА, од оца _, рођеног _.године у _, овде предлагача, АА1, од оца _, рођене _.године у _, девојачко _ и АА2, од оца _, рођеног _.године у _, којима се оптужним предлогом на терет ставља извршење кривичног дела неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права из члана 199 став 3 у вези става 1 и 2 у вези члана 33 КЗ, према наводима оптужног акта учињено у периоду 2008. и 2009.године. За наведено кривично дело запрећена је казна затвора од 3 месеца до 5 година и поступак се спроводи по правилима за скраћени поступак предвиђеним ЗКП-ом.

Подизању оптужног предлога претходило је предузимање одређених истражних радњи по предлогу јавног тужиоца ВЈТ у Београду КТ ВТК број 89/2009 од 23.02.2010.године, које радње је предузео истражни судија Вишег суда у Београду у периоду од 25.02.2010.године када је предлог достављен суду до 14.05.2010.године када је од стране истражног судије предмет достављен јавном тужиоцу, који дана 10.08.2010.године ставља оптужни предлог, и исти доставља суду дана 13.09.2010.године.

Такође је увидом у списе предмета у смислу тока поступка утврђено следеће:

-главни претрес заказан за 25.11.2010.године-приступили сви окривљени и браниоци, суд одлаже без навођења разлога, а констатује да суди притворски предмет К број 3375/10

-главни претрес заказан за 19.01.2011.године- приступили сви окривљени и браниоци, суд одлаже без навођења разлога, а констатује да су браниоци рекли да су примили налаз и мишљење вештака непосредно пред претрес

-главни претрес заказан за 22.03.2011.године-нису приступили двоје окривљених АА1 и АА2, уредно обавештени, ни три браниоца, од којих је један оправдао изостанак, приступио подносилац захтева за заштиту права на суђење у разумном року, предлагач, одлаже због недостатка процесних претпоставки, налаже привођење окривљених

-главни претрес заказан за 23.05.2011.године-одржан главни претрес од 12.00 до 15.00, саслушан детаљно првоокривљени, овде предлагач, друго и треће окривљени изјавили да остају при својим одбранама и да ће их допунити на следећем главном претресу

-главни претрес заказан за 14.09.2011.године-сва лица су приступила, тужилац предлаже допунско вештачење вештака економско финансијске струке и то пре детаљног изјашњавања друго и треће окривљених, јер су у међувремену браниоци доставили поднесак са примедбама, усваја се предлог и суђење одлаже на неодређено

-дана 26.09.2011.године вештак ВВ је преузео списе предмета. У наредби од 14.09.2011.године је наведено да је рок за вештака најкасније 60 дана

-подносилац захтева за заштиту права на суђење у разумном року, предлагач, окривљени АА обраћа се суду и лично и преко браниоца ургенцијама за наставак суђења, помињући како економичност поступка, тако и суђење у разумном року, и то поднесцима од 15.03.2012.године, 22.06.2012.године, 01.04.2013.године и 13.05.2013.године. Суд је послао позиве за одмах вештаку дана 11.09.2012.године, 02.04.2013.године и 14.05.2013.године. Не постоји службена белешка о евентуалном поступању вештака, а допуну налаза је доставио 28.05.2013.године вештак за информационе технологије ВВ1, док допуне од стране вештака економско финансијске струке ВВ нема.

-главни претрес заказан за 15.07.2013.године-сва лица су приступила, одлаже главни претрес ради саслушања вештака који није ни позван, као и оштећеног који такође није ни позван

-главни претрес заказан за 10.10.2013.године-сва лица су дошла сем оштећених, уредно позваних, одлаже главни претрес ради концентрације доказа, не кажњава оштећене

-главни претрес заказан за 26.11.2013.године-одржан главни претрес од 12.00 до 14.00, саслушана детаљно друго окривљена, одложено због седнице свих судија

-главни претрес заказан за 17.01.2014.године-сва лица су дошла сем оштећених, уредно позвани, оправдали изостанак одлаже главни претрес ради концентрације доказа

-главни претрес заказан за 18.03.2014.године-одржан, саслушан трећеокривљени, један оштећени и један сведок

-главни претрес заказан за 09.05.2014.године-одржан, саслушана оштећена и вештак Светозар Јејина, одложено јер је затражено изузеће судије које је тражио подносилац захтева за заштиту права на суђење у разумном року, окривљени АА, није одређен термин евентуалног следећег главног претреса

-главни претрес заказан за 04.07.2014.године-одложен је на молбу два браниоца због одмора и другог суђења

-главни претрес заказан за 12.09.2014.године-одложен је због штрајка адвоката, дошли браниоци, на записнику не предлажу одлагање јер су из Ваљева и Зрењанина, није дошао пуномоћник оштећених, само обавестио преко другог адвоката да је комора Београда у штрајку.

Испитујући основаност захтева предлагача у погледу заштите права на суђење у разумном року, Апелациони суд у Београду је нашао да је овај захтев основан.

Наиме, овај суд је пре свега пошао од чињенице да се у конкретном случају ради о кривичном поступку који се суди према правилима Законика о кривичном поступку која важе за скраћени поступак у коме је сам законодавац предвидео брже поступање суда у циљу економичног и ефикасног вођења поступка, те у том циљу дао суду одређена овлашћења. Такође је овај суд имао у виду да и сам Законик о кривичном поступку чланом 14 (некада чланом 16) прописује суђење у разумном року према коме је суд дужан да кривични поступак спроведе без одуговлачења и да онемогући сваку злоупотребу права усмерену на одуговлачење поступка.

Према стању у списима предмета Вишег суда у Београду КПО3 број 60/2010 првостепени суд по оцени Апелационог суда неоправдано није одржао главне претресе заказане за:
-25.11.2010.године, с обзиром да се из записника види да су сва лица уредно приступила, да првостепени суд не наводи разлог неодржавања главног претреса што је у обавези да учини, јер ЗКП предвиђа како тачне разлоге како за неодржавање, тако и за одлагање и прекидање главног претреса, а сама констатација првостепеног суда да суди други (притворски) предмет по тада важећем, као ни сада важећем ЗКП-у, није предвиђена као разлог за неодржавање главног претреса,
-19.01.2011.године, где првостепени суд опет не наводи разлоге неодржавања главног претреса, а такође констатација да је налаз и мишљење вештака уручен браниоцима непосредно пре самог главног претреса није разлог да првостепени суд не одржи главни претрес, посебно што није ни стигао у фазу доказног поступка у којој ће се наведено вештачење изводити као доказ,
-14.09.2011.године, када првостепени суд из разлога допунског вештачења вештака економско финансијске струке не држи главни претрес, и не одређује датум следећег главног претреса иако је у наредби суда вештаку остављен рок од 60 дана за изјашњење на примедбе и давање допунског налаза и мишљења
-15.07.2013.године, који главни претрес није одржан због саслушања вештака и оштећеног који на тај главни претрес нису ни позвани,
-10.10.2013.године, првостепени суд не држи главни претрес због концентрације доказа, не зна се којих пошто то у записнику није наведено, а не зна се ни разлог потребе за концентрацијом доказа јер ни то није у записнику наведено,
-17.01.2014.године, првостепени суд не држи главни претрес поново због концентрације доказа, не зна се којих пошто то у записнику није наведено, а не зна се ни разлог потребе за концентрацијом доказа јер ни то није у записнику наведено,
12.09.2014.године, првостепени суд није одржао главни претрес како наводи због штрајка адвоката, иако су браниоци из Ваљева и Зрењанина приступили, а није приступио само пуномоћник оштећених који је из Београда и чије присуство није ни обавезно ни нужно за одржавање главног претреса, посебно у ситуацији када су оштећени већ саслушани у поступку.

Даље је према стању у списима првостепени суд неоправдано дозволио одуговлачење поступка имајући у виду да је списе предмета дана 26.09.2011.године преузео вештак ВВ коме је у наредби суда од 14.09.2011.године је наведено да је рок за давање налаза и мишљења најкасније 60 дана, а да су списи предмета враћени суду 28.05.2013.године и то уз допуну налаза коју је доставио 28.05.2013.године вештак за информационе технологије ВВ1, чије допунско изјашњење, бар према стању у списима није тражено, док допуне од стране вештака економско финансијске струке ВВ која је наређена од стране суда у списима уопште нема. Потребно је посебно напоменути и то да се предлагач, подносилац захтева за заштиту права на суђење у разумном року, окривљени АА обраћао суду и лично и преко браниоца ургенцијама за наставак суђења, помињући како економичност поступка, тако и суђење у разумном року, и то поднесцима од 15.03.2012.године, 22.06.2012.године, 01.04.2013.године и 13.05.2013.године. Суд је послао позиве за одмах вештаку ВВ дана 11.09.2012.године, 02.04.2013.године и 14.05.2013.године, што се може видети из повратница здружених списима, али не постоји службена белешка о евентуалном налогу вештаку или поступању вештака, нити писани налог вештаку да врати списе, нити евентуално решење о новчаном кажњавању вештака због непоступања по наредби суда.

По оцени Апелационог суда ради се о предмету у коме се суди за кривично дело за која је је запрећена казна затвора до 5 (пет) година, који се суди по правилима која важе за скраћени поступак и у коме поступак траје неоправдано дуго због неефикасног поступања првостепеног суда, јер је за 4 године од када је поднет оптужни предлог одржано 4 (четири) главна претреса, па је с тога оцењујући укупну дужину трајања овог поступка наложено Вишем суду у Београду да у року од 6 (шест) месеци од дана пријема овог решења донесе одлуку у предмету, имајући у виду да је право предлагача на суђење у разумном року у конкретном случају због дужине трајања поступка повређено. Такође је донета одлука којом се одређује предлагачу примерена накнада за повреду права на суђење у разумном року у износу од 48.000,00 динара на терет буџетских средстава Републике Србије опредељених за рад судова, који ће му се исплатити у року од 3 (три) месеца од правноснажности овог решења, налазећи да ће у конкретном случају наведена накнада адекватна и да ће постићи сврху заштите прописане члановима 8а и 8б Закона о уређењу судова. Из истих разлога захтев предлагача у делу преко досуђеног износа до тражених 3.000 евра у динарској противвредности је одбијен, јер по оцени овог суда изречена мера убрзања поступка и накнада у висини од 48.000,00 динара представљају примерену сатисфакцију предлагачу, те остварују сврху која тренба да се постигне..

При доношењу ове одлуке Апелелациони суд у Београду посебно је ценио и све околности предмета суђења, пре свега сложеност правних и чињеничних питања, природу и врсту предмета суђења, поступање суда, као и понашање странака током поступка, посебно поштовање процесних права и обавеза, као и значај суђења по странку.

Наводе предлагача који се односе понашање појединих лица у поступку према њему као личности, и то како полицијских службеника, тако и истражног и поступајућег судије, којима изражава сумњу у непристрасност и објективност суда, овај суд није ценио, имајући у виду да се не ради о чињеницама релевантним за одлуку о овом захтеву.

Из изнетих разлога донета је одлука као у изреци решења, а на основу одредбе чланова 8а и 8б Закона о уређењу судова.

Судија,
Јасмина Васовић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)