Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.09.2014.

Р4 к 45/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 к 45/2014
Дана 22.09.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ – судија Снежана Димитријевић, као судија појединац, одлучујући о захтеву за утврђивање повреде права на суђење у разумном року браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, а поводом кривичног поступка К.924/10, који се води пред Првим основним судом у Београду, против окривљеног АА и других, због кривичног дела злоупотребе овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ-а, на основу одредбе члана 8-б Закона о уређењу судова, донео је дана 22. септембра 2014. године


Р Е Ш Е Њ Е

I

УСВАЈА СЕ захтев браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, па се утврђује да је у кривичном поступку К.924/10, који се води пред Првим основним судом у Београду против окривљеног АА и других, због кривичног дела злоупотребе овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ-а, повређено право на суђење у разумном року, те се НАЛАЖЕ Првом основном суду у Београду да првостепени поступак оконча у што краћем року.

II

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, за исплату новчане накнаде на име накнаде нематеријалне штете због повреде права на суђење у разумном року.

III

ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, за објављивање ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“.


О б р а з л о ж е њ е

Бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, поднео је по специјалном пуномоћју дана 22.06.2012. године захтев, тада у форми уставне жалбе, са захтевом да се утврди да је у поступку који се води пред Првим основним судом у Београду у предмету К.924/10 повређено право окривљеног на суђење у разумном року, гарантовано чланом 32 став 1 Устава Републике Србије, те да се наложи првостепеном суду да поступак оконча у најкраћем могућем року, да се Република Србија обавеже да окривљеном на име накнаде нематеријалне штете због повреде Уставом зајемченог права исплати новчани износ на начин предвиђен одредбом члана 89 став 3 Закона о Уставном суду, као и да се одлука донета поводом овог захтева објави у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У прилог захтева је навео да поступак у наведеној правној ствари неоправдано дуго траје, обзиром да је покренут још 10. фебруара 2006. године подношењем од стране тада Првог општинског јавног тужилаштва у Београду захтева за спровођење истраге против окривљеног АА и других, због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ-а, да је након окончане истраге против окривљеног за наведено кривично дело подигнута оптужница 27.10.2006. године, али да је поступак по тој оптужници још увек у току, те да након извршене реформе правосуђа ниједан главни претрес није заказан до дана улагања уставне жалбе – 22.06.2012. године, јер су се списи предмета налазили у Првом основном јавном тужилаштву у Београду на разматрању, још од марта месеца 2010. године, тако да је као бранилац окривљеног био принуђен да преко поступајућег судије ургира за повраћај списа, како би се кривични поступак у овој правној ствари што пре наставио, односно окончао.

Поступајући по захтеву браниоца окривљеног, у смислу одредби чланова 8-а и 8-б Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011 и 101/2013), Апелациони суд у Београду је прибавио предмет Првог основног суда у Београду К.924/10, па је увидом у његов садржај утврдио:

-да је кривични поступак у овој правној ствари покренут 2006. године подношењем захтева за спровођење истраге од стране тада Првог општинског јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.489/2006 од 10.02.2006. године, против окривљених АА и других, због кривичног дела злоупотребе овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ-а.

-да је оптужница против окривљеног АА и других подигнута 27.10.2006. године, а да је иста ступила на правну снагу 27.06.2007. године, доношењем решења тог суда Кв.бр.998/07, којим су одбијени као неосновани приговори бранилаца окривљених, изјављени на наведену оптужницу.

-да су до сада у предмету заказана 24 главна претреса.

-да су три главна претреса одложена из оправданих разлога и то главни претрес који је био заказан за 15. април 2008. године је одложен због болести поступајућег судије, затим, главни претрес заказан за 23.12.2009. године је одложен због предстојеће реформе правосуђа, која је подразумевала и формирање нове мреже судова и најзад, главни претрес заказан за 19.06.2014. године је одложен због штрајка адвоката.

-седам главних претреса је одложено из разлога који се не могу приписати у кривицу суду, па је тако главни претрес од 17.12.2007. године одложен на захтев браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, који је писменим поднеском затражио одлагање истог, из разлога што на главни претрес није могао да приступи, обзиром да ће се у то време налазити на семинару на Копаонику. Главни претрес је одложен за 23. јануар 2008. године, али је исти поново одложен на захтев браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, који је обавестио суд да није имао довољно времена за припремање одбране, за шта су му били потребни фотокопирани списи које није могао прибавити због новогодишњих празника, у које време писарница суда није радила. Главни претрес који је био заказан за 07. јули 2008. године одложен је због чињенице да на исти није приступила окривљена АА1, чији је бранилац у то време такође био адвокат АБ, а из списа се утврђује да је ова окривљена поднеском који је пре тога упутила суду обавестила исти да ће се у време одржавања главног претреса налазити на годишњем одмору са својом децом. Главни претрес који је био заказан за 14. децембар 2012. године је одложен, из разлога што на исти није приступио окривљени АА, коме позив није уредно уручен, обзиром да је на повратници констатовано да је одсељен са означене адресе, те се у вези са тим констатује да окривљени АА није на време обавестио суд о промени своје адресе, што је била његова законска обавеза. Главни претрес који је био заказан за 07.11.2013. године је одложен, из разлога што окривљени АА у међувремену није ангажовао другог браниоца, обзиром да му је адвокат АБ пре тога поднеском од 26.09.2012. године отказао пуномоћје, па пошто се ради о кривичном делу за које је обавезна одбрана, суд је главни претрес одложио, ради постављања окривљеном АА браниоца по службеној дужности. Главни претрес заказан за 28. март 2014. године је одложен на захтев окривљеног АА, који је претходно упућеним писменим поднеском обавестио суд да на исти неће приступити због одласка на службени пут у иностранство. Главни претрес заказан за 22. јули 2014. године је такође одложен на захтев окривљеног АА, који је писменим путем обавестио суд да ће се у време одржавања овог претреса налазити на годишњем одмору у иностранству, и најзад, главни претрес који је био заказан за 09. септембар 2014. године је одложен на захтев окривљеног АА, чији новоангажовани бранилац, адвокат АБ1, на тај главни претрес није приступила због болести.

-у периоду од 02.03.2010. до 19.07.2012. године суд није поступао по наведеном предмету, јер се предмет све време налазио у Првом основном јавном тужилаштву у Београду и суду није достављен и поред више ургенција од стране поступајућег судије, која је тражила повраћај списа дописима од 12.04.2011., 19.01.2012., 05.04.2012., 26.04.2012., 01.06.2012., 17.07.2012. и 07.09.2012. године.

У вези са напред наведеним се констатује да је пропуст првостепеног суда што је први пут повраћај списа предмета затражио скоро годину дана након прослеђивања истих Првом основном јавном тужилаштву у Београду и то тек на интервенцију браниоца окривљеног поднеском од 11.04.2011. године и што је главне претресе по наведеном предмету заказивао у интервалима од по неколико месеци, па је тако нпр. главни претрес од 07.07.2008. године одложен за 05.11.2008. године, а главни претрес од 05.11.2008. године одложен је за 05. фебруар 2009. године, а тај главни претрес је затим одложен за 07. мај 2009. године, затим за 15.09.2009. године, па за 23.12.2009. године, затим главни претрес од 06.03.2013. године је одложен за 25. мај 2013. године, а тај главни претрес је одложен за 13.09.2013. године.

Несумњиви пропуст Првог основног јавног тужилаштва у Београду је у чињеници што је списе предмета без оправданог разлога задржао у периоду дужем од две године и што и поред више ургенција од стране поступајућег судије није извршио повраћај истих.

Са друге пак стране, утврђује се и да је окривљени са својим браниоцем својим радњама које су довеле до одлагања више главних претреса, донекле допринео овако дугом трајању поступка.

У том смислу и налазим да је захтев браниоца окривљеног само делимично основан, јер и поред чињенице што у конкретном случају поступак због горе наведених несумњивих пропуста првостепеног суда и Првог основног јавног тужилаштва у Београду неоправдано дуго траје, стоји и чињеница да су и окривљени и његов бранилац својим радњама довели до одлагања осам главних претреса, те су самим тим и они на тај начин допринели овако дугом трајању поступка.

Несумњиво је, дакле, утврђено да у конкретном случају првостепени поступак неоправдано дуго траје и да је самим тим и повређено право окривљеног на суђење у разумном року. Стога је и наложено првостепеном суду да поступак убрза и оконча га у што краћем року.

Имајући у виду да подносилац захтева није определио висину нематеријалне штете, то је његов захтев у том делу оцењен као неуредан и као такав је и одбачен, сходно одредби члана 98 ЗПП-а у вези члана 30 ЗОВП, све у вези члана 8-в Закона о уређењу судова.

Како је наложена мера довољна да би се остварила потпуна заштита права на суђење у разумном року, то је овај суд нашао да је захтев браниоца окривљеног за објављивање ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ сувишна мера, па ју је и одбацио у смислу одредбе члана 8-а и 8-б Закона о уређењу судова.

Са изнетих разлога, одлучено је као у диспозитиву решења.

С у д и ј а
Снежана Димитријевић, с.р.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог решења дозвољена је жалба
Врховном касационом суду, преко овог суда,
у року од 15 дана од дана пријема решења.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)