Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.09.2014.

Р4 к 30/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 к 30/2014
Дана 25.09.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ и то судија Оливера Анђелковић као судија појединац, одлучујући о захтевима за утврђивање повреде права на суђење у разумном року окривљених АА1 у АА2, а поводом кривичног поступка К.бр. 76/10, који се води пред Вишим судом у Смедереву против окривљене АА1 због кривичног дела кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из члана 360 КЗ, окривљеног АА2 због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ и др, на основу одредбе члана 8б Закона о уређењу судова, дана 25.09.2014. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈАЈУ СЕ захтеви окривљених АА1 и АА2, па се утврђује да је у кривичном поступку К.бр. 76/10, који се води пред Вишим судом у Смедереву, против окривљене АА1 и др, због кривичног дела кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из члана 360 КЗ и против окривљеног АА2 због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ, повређено право на суђење у разумном року, па се налаже Вишем суду у Смедереву да првостепени поступак оконча најкасније до 01.02.2015. године.

  II ОДБАЦУЈУ СЕ захтеви окривљених АА1 и АА2 за исплату новчане накнаде у износима од по 1.000.000,00 динара, на име накнаде нематеријалне штете због повређене части и угледа и накнаде због свега претрпљеног у предметном поступку, које странке могу остваривати у парничном поступку.


О б р а з л о ж е њ е

Окривљени АА1 и АА2 поднели су 21.03.2014. године Уставном суду Србије уставне жалбе, за утврђивање повреде права на суђење у разумном року у кривичном предмету К.бр. 76/10, који се води пред Вишим судом у Смедереву, против окривљене АА1 због кривичног дела кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из члана 360 КЗ, а против окривљеног АА2 због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ, којим захтевима су тражили да се утврди да је у конкретном случају повређено право на суђење у разумном року, с`обзиром да поступак траје око седам и по година, а такође су тражили новчане накнаде у износима од 1.000.000,00 динара, на име нематеријалне штете због повређене части и угледа, као и правичну накнаду за сатисфакцију због свега што су претрпели у предметном поступку.

Писменим поднеском примљеним у Апелационом суду у Београду 27.05.2014. године Уставни суд је овај предмет уступио на даљу надлежност Апелационом суду у Београду, позивајући се на одредбе члана 2 Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 101/13).

Након што су прибављени списи предмета Вишег суда у Смедереву К.бр. 76/10, увидом у исте утврђено је следеће:

Оптужницом Окружног јавног тужилаштва у Смедереву Кт.бр. 59/06 од 19.10.2006. године (примљена у Окружном суду у Смедереву 20.10.2006. године), стављено је на терет окривљеној АА1 кривично дело кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из члана 360 КЗ, окривљеном АА2 кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ, окривљеном АА3 кривично дело тешка телесна повреда из члана 121 став 2 КЗ и окривљеном АА4 кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ. Оформљен је предмет у Окружном суду у Смедeреву, који је првобитно носио ознаку К.бр. 84/06 и по истом је поступао председник већа судија Томислав Ђорђевић.

Први главни претрес у овом предмету је заказан 25.01.2008. године и исти је одложен, јер на претрес није приступила окривљена АА1 из здравствених разлога, у вези чега је приложена медицинска документација, као и бранилац окривљеног АА3 адвокат АБ3. Следећи главни претрес заказан је за 27.03.2008. године и такође је одложен, због смртног случаја у породици председника већа судије Томислава Ђорђевића, коме је преминуо отац. Главни претреси заказани у дане 12.11.2008. године, 19.01.2009. године и 06.04.2009. године су одржани. Следећи главни претрес заказан на дан 29.05.2009. године је одложен, јер је бранилац окривљеног АА2 адвокат АБ2 тражио одлагање и претрес је одложен на неодређено време.

У међувремену је након реизбора судија промењен председник већа, па је предмет додељен у рад председнику већа судији Горану Младеновићу, а предмет је променио ознаку и сада носи број К.бр. 76/10, те се води код Вишег суда у Смедереву.

Главни претрес заказан на дан 13.05.2010. године је одложен, јер није дошао окривљени АА3. Главни претрес заказан на дан 17.09.2010. године је одложен, јер није приступио бранилац окривљеног АА2 адвокат АБ2. Главни претрес заказан на дан 30.11.2010. године је одложен јер није приступио бранилац окривљеног АА3 адвокат АБ3. Главни претреси заказани у дане 02.02.2011. године и 31.03.2011. године су одржани. Главни претрес заказан на дан 31.05.2011. године је одложен, јер није приступио бранилац окривљеног АА2 адвокат АБ2. Главни претрес заказан на дан 05.09.2011. године је одложен јер није приступио окривљени АА3 и његов бранилац адвокат АБ3. Главни претрес заказан на дан 31.10.2011. године је одржан. Главни претрес заказан на дан 26.12.2011. године је одложен, јер није приступила окривљена АА1, с`обзиром да се налази на боловању. Главни претреси заказани у дане 21.02.2012. године и 04.05.2012. године су одржани. Главни претрес заказан на дан 25.06.2012. године је одложен, јер није приступио окривљени АА3 који се налази на боловању. Главни претрес заказан на дан 21.09.2012. године је одржан. Главни претрес заказан на дан 09.11.2012. године је одложен, јер није приступио окривљени АА2 због болести и бранилац окривљене АА1, адвокат АБ1. Главни претрес заказан на дан 27.12.2012. године је одржан. Главни претрес заказан на дан 14.02.2013. године је одложен, јер није приступио бранилац окривљеног АА3, адвокат АБ3. Главни претрес заказан на дан 08.04.2013. године је одложен због недоласка бранилаца окривљене АА1 и АА2, те недоласка окривљеног АА3. Главни претрес од 31.05.2013. године је одржан. Главни претрес од 01.07.2013. године је одложен по службеној дужности. Главни претрес од 19.07.2013. године је одржан. Главни претрес заказан на дан 20.09.2013. године је одложен, јер је тужилац прецизирао оптужницу, па су окривљени АА1 и АА2 тражили одлагање. Главни претрес од 14.10.2013. године је одржан. Главни претрес од 30.10.2013. године је одложен, јер је поново дошло до незнатног прецизирања оптужнице, па је окривљена АА1 тражила одлагање. Главни претрес од 25.11.2013. године је одложен, јер није приступила окривљена АА1, а приложила је медицинску документацију да је одсутна због болести. Главни претрес од 18.12.2013. године је одложен због недоласка заменика тужиоца Весне Николић Младеновић, јер је имала несрећу у стану. Главни претрес од 31.01.2014. године је одложен, јер није приступио бранилац окривљене АА1, адвокат АБ1 са обавештењем упућеним суду да је на годишњем одмору. Главни претрес од 14.02.2014. године је одржан и на истом је донета и објављена првостепена пресуда.

Првостепена пресуда је израђена и експедована из суда 21.02.2014. године, а поводом изјављених жалби предмет је примљен у Апелациoном суду у Београду 25.04.2014. године, те заведен под бројем Кж1 595/14. Предмет је извећан 09.06.2014. године и донето је решење Кж1 595/14 од 09.06.2014. године, којим се усвајају жалбе окривљене АА1 и њеног браниоца, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ3 и браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ4, па је пресуда Вишег суда у Смедереву К.бр.76/10 од 14.02.2014. године укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Другостепено решење је експедовано из Апелациoног суда у Београду 25.09.2014. године.

Према томе, увидом у напред наведене списе утврђује се да је оптужница примљена у првостепеном суду 20.10.2006. године, а први главни претрес је заказан по протеку више од једне године, односно тек 25.01.2008. године, те је од подизања оптужнице до првог одржаног претреса 12.11.2008. године прошло више од 2 године. Затим се утврђује да у периоду од 29.05.2009. године до 13.05.2010. године у овом предмету није предузета ниједна процесна радња, а у периоду од 06.04.2009. године до 02.02.2011. године није одржан ниједан главни претрес. Од подизања оптужнице (20.10.2006. године) до доношења првостепене пресуде (14.02.2014. године) прошло је више од 7 година. Укупно је заказано 33 главна претреса, од чега је 14 претреса одржано, а 19 претреса је одложено због недостатка процесних претпоставки (одсуства окривљених због болести, одсуства бранилаца, једном због одсуства заменика тужиоца, једном по службеној дужности и једном због одсутности председника већа), при чему се може констатовати да је првостепени суд пропустио да користи тада важећу одредбу члана 305 ЗКП и с обзиром да се не ради о обавезној одбрани, упозори окривљене да главни претрес може бити одржан и у одсуству уредно позваних бранилаца, уз претходну поуку окривљенима да могу ангажовати другог браниоца, јер је у већини случајева претрес одлаган због недоласка бранилаца, при чему се из списа предмета утврђује да њихово одсуство углавном није било оправдано, а због недоласка бранилаца је чак у 9 наврата претрес одлаган. Због болести окривљене АА1 претрес је одлаган 3 пута, а због болести окривљеног АА2 једном, у вези чега је приложена медицинска документација.

Имајући у виду све напред изнето произилази да се у конкретном случају не ради о посебно сложеном предмету, који би захтевао овако непримерено дуго трајање поступка, посебно када се узме у обзир да је у појединим фазама поступка протекло неоправдано дуго време од једне до друге процесне радње, па је тако протекло више од 2 године од момента подизања оптужнице до првог одржаног претреса, а у периоду од 29.05.2009. године до 13.05.2010. године није предузета ниједна процесна радња, те такође скоро 2 године није одржан ниједан главни претрес (од 06.04.2009. године до 02.02.2011. године), а приликом бројних одлагања главних претреса првостепени суд није користио своја процесна овлашћења која су му дата на располагању Закоником о кривичном поступку, да онемогући неоправдана одлагања главних претреса. С друге стране окривљени својим радњама нису допринели овако дугом трајању поступка.
С обзиром на напред изнето, следи јасан закључак да у конкретном случају поступак неоправдано дуго траје и да је исти могао да се окончан у знатно краћем року, те да су самим тим повређена права окривљених АА1 и АА2 на суђење у разумном року, зајемчена одредбом члана 32 став 1 Устава Републике Србије и чланом 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. С тога је наложено Вишем суду у Смедереву да поступак убрза, односно да га оконча најкасније до 01.02.2015. године, а имајући у виду доказни материјал у предмету и налоге Апелациoног суда у Београду из решења Кж1 595/14 од 09.06.2014. године.

Захтеве окривљених АА1 и АА2 за накнаду нематеријалне штете због повреде части и угледа у износима од по 1.000.000,00 динара, као и правичне накнаде због свега претрпљеног у предметном поступку, суд је одбацио, с обзиром да подаци овог поступка не пружају поуздан основ за досуђење ових захтева који се морају доказивати, а који странке могу остваривати у парничном поступку.

На основу свега напред изнетог одлучено је као у изреци решења на основу члана 8а, б и в Закона о уређењу судова.

СУДИЈА
Оливера Анђелковић,с.р.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог решења дозвољена је
жалба Врховном касационом суду Србије,
у року од 15 дана од дана пријема писменог
отправка истог, а преко овог суда.
Жалба не задржава извршење решења.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)