Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.05.2015.

Р4 К 23/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 К 23/2015
Дана 08.05.2015. године
Б Е О Г Р А Д, Немањина 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Татјана Вуковић, одлучујући о захтеву осуђеног АА, за накнаду нематеријалне штете због повреде права на суђење у разумном року, поводом поступка вођеног пред Вишим судом у Београду К.бр. 317/10, донео је дана 08. маја 2015. године


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев осуђеног АА, за накнаду нематеријалне штете због повреде права на суђење у разумном року.

О б р а з л о ж е њ е

АА је дана 05.05.2015. године поднео Апелационом суду у Београду захтев за накнаду нематеријалне штете због повреде права на суђење у разумном року у предмету К.бр. 317/10 Вишег суда у Београду, у коме наводи да је одлуком Уставног суда од 05.03.2014. године усвојена његова уставна жалба и утврђено да је у кривичном поступку који је против њега вођен у предмету Окружног суда у Београду К.бр. 1258/03-К.бр. 317/10 повређено његово право на суђење у разумном року, да је након тога дана 04.03.2015. године потписао споразум са ВЈТ о признању кривице у предмету К.бр. 317/10 који је постао правноснажан, да у поступку пред Уставним судом није истакао захтев за накнаду нематеријалне штете који сада истиче, сматрајући да је основан јер је од подношења уставне жалбе до окончања кривичног поступка протекло више од 3 године, не опредељујући висину свог захтева.

Поступајући по захтеву подносиоца АА у смислу члана 8а и 8б Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011 и 101/2013) Апелациони суд у Београду је нашао да овај захтев ваља одбацити, а из следећих разлога:

Чланом 8а Закона о уређењу судова предвиђено је да странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року, којим захтевом се може тражити и накнада за повреду права на суђење у разумном року. Како се заштита права на суђење у разумном року може остварити само у току трајања поступка и како се захтев за одређивање примерене накнаде за повреду права на суђење у разумном року према цитираној законској одредби може поставити само уз захтев за заштиту права на суђење у разумном року а не као самосталан захтев, одлучено је као у изреци.

Поред тога, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року може се досудити само примерена накнада за повреду права на суђење у разумном року, а не накнада нематеријалне штете коју својим поднеском потражује АА, која накнада се може остварити само у парничном поступку.

Са свега наведеног одлучено је као у изреци решења.

        С у д и ј а
        Татјана Вуковић с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења дозвољена је жалба
Врховном касационом суду у року од 15 дана
од дана пријема решења а преко овог суда.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)