Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.11.2014.

P4 k 63/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
P4 k 63/14
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Дана 25.11.2014 године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Бранка Пејовић у поступку по захтеву предлагача АА ради заштите права на суђење у разумном року, донео је дана 25. новембар 2014. године,


Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ да предлагачу АА није повређено право на суђење у разумном року у поступку који се води пред Основним судом у Вршцу К 306/14 (раније К 857/12).


О б р а з л о ж е њ е

Предлагач АА поднео је дана 25.06.2014. године захтев за заштиту права на суђење у разумном року у смислу члана 8а Закона о уређењу судова, наводећи да поступак који се против њега води у Основном суду у Вршцу К 857/12 неоправдано дуго траје имајући у виду да је од момента подношења кривичне пријаве од стране Полицијске управе у Панчеву протекло две године, а у ком периоду су од стране суда предузете само две процесне радње и то саслушање њега као окривљеног и саслушање оштећеног, а да су његове притужбе Председнику Основног суда и Министарству правда РС одбијене као неосноване. Због овако неоправдано дугог трајања поступка он трпи последице јер се тренутно налази на издржавању казне, а где се води као лице против кога је у току други поступак. С тога предлаже да се утврди да поступак који се против њега води у Основном суду у Вршцу неоправдано дуго траје и да му се на име нематеријалне штете исплати износ од 2.600.000,00 динара.

Увидом у предмет Основног суда у Вршцу К 306/14( раније К 857/12 ) утврђено је да је Захтев за спровођење истраге од стране надлежног тужилаштва подигнут 08.03.2012. године, да је окривљени испитан од стране истражног судије тек након седам месеци дана 16.10.2012. године, јер није могао бити пронађен на адреси коју је дао полицији, да на тој адреси у Панчеву никада није ни био пријављен, па је његово испитивање обављено тек након што је утврђено да се налази у КПЗ-у на издржавању казне. Оптужница је подигнута 13.11.2012. године, а о приговору окривљеног је одлучено 17.04.2013. године. Одржан је само један претрес и то дана 08.07.2013. године, када је донета и пресуда. Пресуда је урађена и експедована 11.07.2013. године. Како је окривљени на исту уложио жалбу, предмет је дана 06.09.2013. године достављен Апелационом суду у Новом Саду, а који је дана 03.07.2014. године укинуо првостепену пресуду.

Имајући у виду овакво стање у предмету Апелациони суд у Београду утврђује да право на суђење у разумном року предлагача није повређено.

Одлучујући о основаности захтева за заштиту права на суђење у разумном року и досуђивања правичне накнаде на име претрпљене нематеријалне штете због дужине трајања кривичног поступка који се води пред Основним судом у Вршцу, овај суд је утврдио све околности које су од значаја за оцену поштовања права подносиоца захтева, па је нашао да предлагачу није повређено право на суђење у разумном року, имајући у виду да је истражни поступак трајао дуже због тога што се није могло обезбедити присуство окривљеног, а да је период од осам месеци разуман рок у коме је суд поступајући по подигнутој оптужници донео првостепену пресуду и исту доставио окривљеном. С обзиром на наведено, неоснован је и захтев за накнаду нематеријалне штете.

Са изнетих разлога, а како нису испуњени услови за заштиту права на суђење у разумном року, у смислу одредбе члана 8а и 8б закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, овај суд је одлучио као у диспозитиву решења.

Судија
Бранка Пејовић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења дозвољена је
жалба Врховном касационом суду,
а преко овога суда, у року од 15 дана
од дана пријема решења.

Дна:
Решење доставити:
 предлагачу АА преко Управе КПЗ Ниш

Судија

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)