Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.02.2019.

Кжр aс 12/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кжр aс 12/19
02.12.2019. године
Београд

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Омера Хаџиомеровића, председника већа, мр Сретка Јанковића и Марка Јоцића, чланова већа, уз учешће вишег саветника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном предмету осуђеног АА, у поступку судске рехабилитације, одлучујући о сукобу надлежности, сходно одредби члана 36 став 1 тачка 1 ЗКП, у седници већа одржаној дана 02.12.2019. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

За одлучивање о захтеву осуђеног АА, за брисање осуда изречених пресудама Окружног суда у Панчеву К. 75/97 од 30.09.1999. године, правноснажне дана 30.09.1999. године, Окружног суда у Панчеву К. 92/00 од 25.04.2002. године, правноснажне дана 25.04.2002. године, Општинског суда у Панчеву К. 76/06 од 09.09.2002. године, правноснажне дана 09.09.2002. године, Општинског суда у Панчеву К. 46/06 од 22.02.2006. године, правноснажне дана 05.05.2006. године, Општинског суда у Панчеву К. 594/07 од 17.12.2007. године, правноснажне дана 17.12.2007.године и Основног суда у Панчеву К. 36/10 од 03.09.2010. године, правноснажне дана 30.09.2010. године, стварно и месно је надлежан Основни суд у Панчеву.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Панчеву Кв.бр. 281/19 од 16.10.2019.године, основни суд у Панчеву огласио се стварно ненадлежним за одлучивање у погледу судске рехабилитације по захтеву осуђеног АА, поднетом Основном суду у Панчеву путем Управе КПЗ у Београду, дана 02.06.2019. године, те је одређено да се, по правноснажности решења, списи предмета Кв.бр. 281/19 доставе Вишем суду у Панчеву, као стварно и месно надлежном суду за поступање у овом предмету.

Виши суд у Панчеву је покренуо поступак за решавање сукоба надлежности, сматрајући да је, у конкретном случају, стварно надлежан Основни суд у Панчеву.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, па је, сходно одредби члана 36 став 1 тачка 1 ЗКП, донео одлуку као у изреци решења.

У конкретном случају, осуђени АА поднео је Основног суда у Панчеву молбу за брисање шест напред наведених правноснажних осуда, што значи да се ради о судској рехабилитацији лица које је више пута осуђивано, како је то прописано одредбом члана 100 КЗ.

Одредбом члана 573 ЗКП прописано је да се поступак за судску рехабилитацију покреће по молби осуђеног или његовог браниоца, а о молби из става један овог члана одлучује веће (члан 21 став 4) суда који је судио у првом степену.

Имајући у виду цитирану одредбу Законика о кривичном поступку, те одредбу члана 100 КЗ, којом је прописано да лицу, које је више пута осуђивано, суд може дати рехабилитацију само ако су испуњени услови из члана 98 и 99 овог законика, у погледу сваког кривичног дела за које је осуђено, те имајући у виду да у случају више осуда судска рехабилитација се може дати само за све осуде истовремено, то је, према оцени већа Апелационог суда у Београду, у конкретном случају, за одлучивање о молби осуђеног АА, надлежан Основни суд у Панчеву, који је у четири од шест правноснажних осуда судио у првом степену, и коме је осуђени поднео молбу за судску рехаблитацију, и који је при томе већ одржао рочиште за одлучивање о предметној молби, у смислу члана 575 ЗКП.

С обзиром на изнето, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења, применом одредбе члана 36 став 1 тачка 1 ЗКП.

Записничар-саветник      Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић,с.р.   Омер Хаџиомеровић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)