Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.02.2012.

Кжм1 8/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кжм1 8/12
Дана 29.02.2012. године
Б Е О Г Р А Д,
улица Немањина број 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу за малолетнике састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Снежаном Доганџић, записничарем, у кривичном предмет малолетног АА, због кривичног дела угрожавање сигуности из члана 138 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби законског заступника малолетног АА, мајке АМ, изјављеној против решења Вишег суда у Неготину Км.бр.28/11 од 29.12.2011. године, у седници већа одржаној дана 29. фебруара 2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба законског заступника малолетног АА, мајке АМ, па се УКИДА решење Вишег суда у Неготину Км.бр.28/11 од 29.12.2011. године, и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Неготину Км.бр.28/11 од 29.12.2011. године, према малолетном АА изречена је васпитна мера – судски укор на основу члана 13 ЗМ и при изрицању судског укора суд је малолетнику указао на неприхватљивост његовог поступка и предочио му да му може бити изречена друга санкција ако поново учини кривично дело.

Истим решењем одређено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава Вишег суда у Неготину, док се за остварење имовинско-правног захтева оштећена малолетна ББ упућује на парнични поступак.

Против наведеног решења жалбу је изјавила законски заступник малолетног АА, мајка АМ, преко адвоката АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права и одлуке о изреченој васпитној мери, са предлогом да другостепени суд ожалбено решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлуку или ожалбено решење преиначи тако што ће према малолетнику обуставити кривични поступка услед нецелисходности.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр.488/12 од 08.02.2012. године предложио да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу браниоца малолетног АА, адвоката АБ од 16.01.2012. године, изјављену против решења Вишег суда у Неготину Км.бр.28/11 од 29.12.2011. године, те да побијано решење потврди.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио целокупне списе предмета, испитао побијано решење, па је по оцени жалбених навода, а имајући у виду и предлог јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао:

-жалба је основана.

Првостепено решење је донето уз битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, јер је изрека решења противречна разлозима решења, при чему су дати разлози у знатној мери противречни, а на шта се основано указује жалбом законског заступника малолетног АА, мајке АМ.

Основано се у жалби указује да се из побијаног решења са сигурношћу не може утврдити да ли је у припремном поступку саслушана малолетна оштећена ББ, као и да ли је малолетну оштећену заступао адвокат, сходно члану 154 ЗМ, те шта је из њеног исказа утврђено.

Наиме, из списа предмета и побијаног решења произилази да је суд одлучне чињенице засновао између осталог и на исказу малолетне оштећене ББ, као сведока, која је у припремном поступку, дана 20.12.2011. године, пред судијом за малолетнике Вишег суда у Неготину, у кривичном поступку према малолетном АА из Неготина, због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 1 КЗ, изјавила да јој је малолетни АА претио речима да ће сутра бити мртва у школи, које речи су код ње изазвале осећање страха и личне угрожености, тако да је следећег дана у школу ишла у пратњи свог оца, а и након тога из страха од малолетног АА избегавала сусрет са њим. Мећутим, из списа такође произилази да је малолетна оштећена ББ саслушана без присуства пуномоћника, а не види се ни да ли је њеном саслушању присуствовао родитељ као законски заступник.

Наиме, чланом 154 ЗМ је предвиђено да малолетно лице као оштећени мора имати пуномоћника од првог саслушања окривљеног. Апелациони суд налази да је првостепени суд пропустио да поступи у складу са чланом 154 ЗМ, обзиром да приликом давања свог исказа у припремном поступку дана 20.12.2011. године малолетна оштећена није имала пуномоћника. Имајући у виду напред наведено, као и чињеницу да се на наведеном исказу малолетне оштећене заснива првостепено решење, то је учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, због чега је првостепено решење морало бити укинута.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка на коју је указано у овом решењу, саслушати малолетну оштећену ММ у присуству пуномоћника, с тим што ће пре њеног саслушања, са малолетном оштећеном (рођеном 2000. године), разговор обавити стручно лице – психолог, те утврдити да ли се малолетна оштећена може као сведок саслушати, па ће свестраном оценом свих изведених доказа, узимајући у обзир и наводе жалбе законског заступника малолетног АА, мајке АМ донети  нову, закониту, правилну и јасно образложену одлуку.

Са свега изнетог, на основу члана 389 став 1 ЗКП, у вези члана 4 и 43 став 1 и 2 ЗМ одлучено је као у изреци решења.
 
Записничар       Председник већа-судија
Снежана Доганџић с.р.     Славка Михајловић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)