Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.03.2015.

Кж3 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж3 5/13
Дана 13.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина 9

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, као суд трећег степена, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића председника већа и Милимира Лукића и Драгољуба Ђорђевића, чланова већа, уз учешће саветника Јелене Каличанин Војновић, као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Кж1 6495/13 од 13.02.2014. године, у седници већа одржаној дана 13.03.2015. године, донео је следећу


П Р Е С У Д У

Усвајањем жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Апелационог суда у Београду Кж1 6495/13 од 13.02.2014. године тако да сада гласи:

Према окривљеном АА, од оца _ и мајке _ рођене _, рођен _ године у _, са пребивалиштем у _, ул._, са другим личним подацима као у изреци пресуде,

на основу одредбе члана 422 тачка 2 ЗКП,

ОДБИЈА СЕ OПТУЖБА
  Да је:

дана 02.03.2011. године у _, у породичном стану, у стању урачунљивости, са умишљајем, применом насиља према својој супрузи – оштећеној ОО, угрозио њен телесни интегритет и душевно стање, на тај начин што је започео свађу са оштећном оптужујући је да није способна за гајање детета, па када је оштећена узела телефон у руке да одговори на поруку коју јој је сестра упутила, истргао јој је телефон из руке, почео је да је чупа за косу, оборио на кревет и ударао рукама по лицу и телу а затим је ударио песницом по лицу, којом приликом је оштећена задобила лаке телесне повреде у виду крвних подлива у јагодичном пределу са обе стране на лицу које се шире ка очним капцима, при чему је окривљени био свестан да је његово дело забрањено

-чиме би извршио кривично дело насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 6495/13 од 13.02.2014. године је усвајањем жалбе пуномоћнику оштећене ОО, адвоката АБ1 преиначена је пресуда Основног суда у Лозници К бр.148/13 од 20.06.2013. године тако што је Апелациони суд у Београду окривљеног АА, са личним подацима као у изреци пресуде, огласио кривим због извршења кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ, те му је изрекао условну осуду тако што је утврдио казну затвора у трајању од три месеца и истовремено одредио да се овако утврђена казна неће извршити уколико окривљени у року провере од две године од дана правноснажности пресуде не изврши ново кривично дело. Окривљени је обавезан да оштећеној надокнади трошкове на име заступања од стране пуномоћника а обавезан је и на плаћање трошкова кривичног поступка.

Како је предметном пресудом Апелациони суд у Београду, као суд другог степена, преиначио пресуду првостепеног суда којом је од окривљеног одбијена оптужба да је извршио кривично дело насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ, то је дозвољену и благовремену жалбу на пресуду другостепеног суда изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о трошковима са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји жалбу, преиначи пресуду и окривљеног ослободи од оптужбе за кривично дело за које се терети, те му призна тражене трошкове кривичног поступка према приложеном трошковнику.

Апелациони суд у Београду је као суд трећег степена одржао седницу већа на којој је размотрио целокупне списе заједно са ожалбеном пресудом и изјављеном жалбом, те је испитујући пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутих у жалби сходно одредби члана 451 став 1 ЗКП нашао да је изјављена жалба браниоца окривљеног основана, те да ваља одлучити као у изреци ове пресуде а ово из следећих разлога:

Основано се жалбом браниоца окривљеног АА указује на то да је пресудом Прекршајног суда у Лозници 7 Пр.2455/11 од 26.04.2011. године, окривљени АА оглашен кривим због извршења прекршаја из члана 6 став 3 Закона о јавном реду и миру, због тога што је дана 02.03.2011. године у _, ул._, у породичној кући породице АА око 19,30 часова услед нарушених породичних и брачних односа, вршењем насиља нарушио јавни ред и мир на тај начин што је окривљени након краће расправе са својом супругом ОО задао истој два ударца затвореном шаком у пределу лица, тачније у предео око левог и десног ока, наневши јој при том видне повреде у виду крвних подлива, а због чега је осуђен на новчану казну у износу од 18.000,00 динара.

Дакле, окривљени АА је у прекршајном поступку осуђен због истог догађаја за које у конкретном случају оптужним предлогом јавног тужиоца ОЈТ Лозница терећен у кривичном поступку због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ.

Како је чланом 4 Протокола бр.7 Европске конвенције о људским правима прописано да се ником не може поново судити нити се може казнити поново у кривичном поступку надлежности исте државе за дело за које је већ био правноснажно ослобођен или осуђен, у складу са законом и кривичним поступком те државе, а надаље да је забрана поновног гоњења и кажњавања проширена и на поступке и за неко друго кажњиво дело, а што је према налажењу Апелационог суда у Београду као суда трећег степена овде случај, то према ставу овог суда, пресуда прекршајног суда има карактер пресуђене ствари у кривичном поступку, те треба применити начело кривичног поступка ne bis in idem, а на шта је основано указано изјављеном жалбом браниоца окривљеног, због чега је пресуда другостепеног суда усвајањем те жалбе преиначена и оптужба је против окривљеног АА одбијена.

Дакле, према налажењу Апелационог суда у Београду као суда трећег степена, основано се изјављеном жалбом браниоца окривљеног спори закључак другостепеног суда о томе да је последица “дела” код прекршаја из члана 6 став 3 Закона о јавном реду и миру угрожавање спокојства грађана и ремећење јавног реда и мира, док је последица “дела” код кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ угрожавање спокојства, телесног интегритета и душевног мира члана породице, а следом чега се не ради о истом "делу", јер у оба случаја последица није иста, а будући да је према ставу Апелационог суда у Београду као суда трећег степена, код чињенице да је у конкретном случају у оба поступка реч о истом окривљеном, истој оштећеној, истом животном догађају који се одиграо у истом простору и у истом времену, при чему су исте повреде оштећене описане и у изреци прекршајног суда, и у оптужном предлогу јавног тужиоца, то је, супротно закључку другостепеног суда, у конкретном случају управо реч о “истом делу”, следом чега је донета одбијајућа пресуду применом начела не два пута о истој ствари.

На основу свега реченог, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци на основу одредбе члана 459 ЗКП.

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Јелена Каличанин Војновић с.р.    Верољуб Цветковић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)