Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.05.2013.

Кж2 По3 15/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По3 15/13
Дана 22.05.2013. године
Б Е О Г Р А Д, Немањина 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Оливере Анђелковић, председника већа, Гордане Петковић и Славке Михајловић, чланова већа, уз учешће судијског помоћника Јелене Миљковић Глигоријевић, као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела превара из члана 208 став 4 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду К.По3.бр.63/12, Кв.бр.4132/12 од 08.11.2012.године, у седници већа одржаној дана 22. маја 2013.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена, жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду К.По3.бр.63/12, Кв.бр.4132/12 од 08.11.2012.године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду К.По3.бр.63/12, Кв.бр.4132/12 од 08.11.2012.године, окривљеном АА одређен је притвор на основу члана 142 став 1 тачка 1 ЗКП, који се окривљеном има рачунати од дана и часа лишења слободе и који по овом решењу може трајати најдуже тридесет дана, а на основу члана 566 ЗКП, према окривљеном АА наређено је издавање потернице коју ће извршити Полицијска управа за град Београд, УКП Одељење за потраге и одређено да по проналаску истог принудно доведу у Окружни затвор у Београду.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду, уважи жалбу као правилну и на закону засновану, преиначи побијано решење тако што ће према окривљеном АА укинути притвор одређен ожалбеним решењем и обуставити наредбу за издавање потернице.

Јавни тужилац Апелационoг јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктр.I.бр.2022/13 од 21.05.2013.године, предложио да се жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио спис, заједно са побијаним решењем (које је испитао по службеној дужности у смислу члана 401 став 5 ЗКП) и жалбом, па је ценећи наводе и предлоге из жалбе браниоца окривљеног, а имајући у виду и предлог јавног тужиоца Апелационoг јавног тужилаштва у Београду, нашао:

- жалба је недозвољена.

Овај суд налази да жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, по законику недозвољена, сходно члану 387 ЗКП, јер је окривљени имао ангажованог браниоца, адвоката АБ1, који је решење о одређивању притвора Вишег суда у Београду К.По3.бр.63/12, Кв.бр.4132/12 од 08.11.2012.године, примио дана 16.11.2012.године и није до истека рока за жалбу (19.11.2012. године) исту изјавио, а дана 22.11.2012.године да су браниоци окривљеног АА, адвокати АБ1 и АБ2 отказали пуномоћје.

Након отказивања пуномоћја окривљеном од стране адвоката АБ1 22.11.2012.године, окривљеном је постављен бранилац по службеној дужности решењем К.По3.бр.26/11, Су.бр.43/13-184 од 11.03.2013.године, који преузима одбрану у оној фази поступка, у којој се предмет тада налази, те му се не може ретроактивно омогућити право жалбе на одлуке, на које се претходни бранилац није жалио.

Због напред наведених разлога, Апелациони суд у Београду је на основу члана 401 став 3 ЗКП, одлучио као у изреци решења.

Записничар       Председник већа – судија
Јелена Миљковић Глигоријевић    Оливера Анђелковић

НК/ЈМГ
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)