Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.03.2015.

Кж2 По1 87/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 87/15
Дана 06.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића и Мирјане Поповић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА и др, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 и 61 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 300/10 од 24.02.2015. године, у седници већа одржаној дана 06. марта 2015. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 300/10 од 24.02.2015. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 300/10 од 24.02.2015. године одбијен је као неоснован предлог окривљеног АА од 29.12.2014. године за делимично укидање или замену јемства које је за окривљеног одређено решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 300/10 од 06.07.2011. године.

Против означеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, са предлогом да се побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да се побијано решење преиначи и укине јемство одређено решењем од 06.07.2011. године, те да се прихвати предлог за замену хипотеке којом би се успоставила хипотека у корист Републике Србије на предложеној непокретности.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, па је испитујући побијано решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, нашао:

Жалба је основана.

Основано се изјављеном жалбом браниоца окривљеног указује да је првостепено решење захваћено битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 3 ЗКП-а које се огледа у томе да је приликом доношења првостепеног решења суд био непрописно састављен, имајући у виду да је одлуку донео председник већа након закључења главног претреса и донете првостепене пресуде.

Наиме, одредбом члана 205 став 1 Законика о кривичном поступку прописано је да у току истраге образложено решење о одређивању, одузимању или укидању јемства, доноси судија за претходни поступак, после подигнуте оптужнице председник већа, а на главном претресу веће, док је одредбом члана 21 став 4 ЗКП прописано да у већу од троје судија суд одлучује о жалбама против решења судије за претходни поступак и других решења у складу са овим законом, доноси одлуке ван главног претреса и ставља предлоге у случајевима предвиђеним у овом законику или у другом закону.

Из наведених законских одредби јасно произилази ко је у појединим фазама поступка надлежан да одлучује о јемству, па имајући у виду да је у конкретном случају у овом поступку донета неправноснажна првостепена пресуда, те како је одредбом члана 21 став 4 ЗКП између осталог прописано да у већу од троје судија суд доноси одлуке ван главног претреса, то Апелациони суд у Београду налази да је имајући у виду да је побијано решење донео председник већа првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 3 ЗКП на коју се основано позива бранилац окривљеног у изјављеној жалби, с обзиром да је првостепени суд донео одлуку у непрописном саставу супротно напред цитираној одредби члана 21 став 4 ЗКП.

Приликом поновног одлучивања првостепени суд ће имати у виду примедбе на које му је овим решењем указано, те ће након што отклони битну повреду одредаба кривичног поступка бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и непротивречне разлоге који ће у свему бити прихватљиви и за овај суд.

Са свега напред изнетог Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је донео одлуку као у диспозитиву решења на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП.

Записничар,      Председник већа-судија,
Александар Багаш     Зоран Савић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)