Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.11.2015.

Кж2 По1 43/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж2 По1 43/15
Дана 05.02.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судије Синише Важића, председника већа, судија Омера Хаџиомеровића и Наде Хаџи Перић, чланова већа, са вишим саветником Зорицом Аврамовић, као записничарем, у кривичном предмету према окривљеном АА и др., одлучујући о жалби браниоца сада пок. окривљеног АА1, адвоката АБ, изјављеној против решења Посебног одељења, Апелационог суда у Београду Кж1 По1 бр. 24/14 од 21.01.2015. године, у седници већа одржаној дана 05.фебруара 2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважавањем жалбе браниоца сада пок. окривљеног АА1, адвоката АБ, ПРЕИНАЧАВА СЕ решење Посебног одељења, Апелационог суда у Београду Кж1 По1 бр. 24/14 од 21.01.2015. године, тако што се у истом додаје став II који гласи:

“Трошкови кривичног поступка у односу на сада пок. окривљеног АА1 падају на терет буџетских средстава суда”,

док у преосталом делу, односно у сада ставу I ожалбено решење остаје неизмењено.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Посебног одељења Апелационог суда у Београду Кж1 По1 бр. 24/14 од 21.01.2015. године обустављен је кривични поступак против окривљеног АА1 ЈМБГ _, рођеног дана _. године у Београду од оца _ и мајке _, девојачко _, услед његове смрти.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ у коме је предложио да Апелациони суд у Београду одреди да трошкови поступка у погледу сада покојног окривљеног АА1, падају на терет буџета.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са ожалбеним решењем и жалбом, које решење је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 Законика о кривичном поступку, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је основана.

Наиме, из списа предмета се утврђује да је неправоснажном пресудом Вишег суда у Београду, К.По1 бр. 21/12 од 31.03.2014. године између осталог окривљени АА1 оглашен кривим због извршења кривичног дела из члана 246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика за које дело му је утврђена казна затвора у трајању од 10 година и узета му је као утврђена казна затвора у трајању од 1 године која му је изречена правоснажном пресудом Првог основног суда у Београду К.бр. 2152/10 од 30.11.2012. године, па је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 10 година и 6 месеци, у коју казну му је урачунато време проведено на задржавању, у притвору и на издржавању казне по правноснажној пресуди, те да је бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ у току поступка по жалби пред другостепеним судом, доставио суду 14.01.2015. године поднесак којим је обавестио суд да је окривљени АА1 преиминуо дана 18.12.2014. године, а која чињеница је потврђена изводом из матичне књиге умрлих за окривљеног АА21, због чега је правилно суд применом одредбе члана 20 Законика о кривичном поступку обуставио кривични поступак у односу на окривљеног АА1.

Међутим основано се изјављеном жалбом браниоца окривљеног АА1 адвоката АБ истиче да суд у ожалбеном решењу није одлучио о трошковима кривичног поступка.

Одредбом члана 265 став 1 Законика о кривичном поступку прописано је да када се обустави кривични поступак или се оптужба одбије или се окривљени ослободи од оптужбе, изрећиће се у решењу, односно пресуди да трошкови кривичног поступка из члана 261 став 1 тачка 1 до 6 овог Законика, нужни издаци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца и пуномоћника (члан 103 став 3) као и награда вештака и стручног саветника, падају на терет буџетских средстава суда.

Имајући у виду стање у списима предмета, као и одредбу члана 265 став 1 Законика о кривичном поступку, то је Апелациони суд у Београду уважавањем жалбе браниоца окривљеног ожалбено решење преиначио тако што је у истом додао став II који гласи: “Трошкови кривичног поступка у односу на сада пок. окривљеног АА1 падају на терет буџетских средстава суда”.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар,      Председник већа-судија,
Зорица Аврамовић, с.р.     Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)