Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.07.2015.

Кж2 По1 244/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 244/15
Дана 01.07.2015. године
Б е о г р а д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Омера Хаџиомеровића и мр Сретка Јанковића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном предмету осуђеног АА, због продуженог кривичног дела кријумчарење из члана 230 став 2 КЗ, одлучујући о жалби браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Кв.По1 347/15 (К.По1 114/10) од 17.06.2015. године, у седници већа одржаној дана 01.07.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  УВАЖАВАЊЕМ ЖАЛБЕ браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Кв.По1 347/15 (К.По1 114/10) од 17.06.2015. године и списи предмета ВРАЋАЈУ првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

  Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Кв.По1 347/15 (К.По1 114/10) од 17.06.2015. године, одбачен је захтев браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, за понављање кривичног поступка оптуженом пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1 бр.114/10 од 23.05.2011. године, која је у односу на окривљеног АА осим у погледу одлуке о трошковима, потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 По1 12/12 од 03.12.2012. године.

  Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац осуђеног, адвокат Момчило Булатовић, због битне повреде одредаба кривичног поступка, с предлогом да се побијано решење укине и списи предмета врате на поновно одлучивање.
 
  Разматрајући списе предмета и побијано решење, поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је у седници већа одржаној дана 01.07.2015. године, у смислу члана 467 став 2 ЗКП, нашао:

  жалба је основана.

  Основано се изјављеном жалбом указује да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, будући да о одлучним чињеницама недостају јасни разлози.

  Наиме, првостепени суд је закључио да захтев за понављање поступка ваља одбацити, јер нема услова за примену одредбе члана 473 став 1 тачка 4 ЗКП којом је прописано да се кривични поступак завршен правоснажном пресудом може поновити само у корист осуђеног ако је за исто дело више пута суђен или ако је са више лица осуђен за исто дело које је могло учинити само једно лице или нека од њих, јер је окривљени АА у предмету Царинарнице Зрењанин 10-5-55/2007 оглашен одговорним због учињеног прекршаја, а не кривичног дела.

  Међутим, као што се основано указује изјављеном жалбом, не може се прихватити став првостепеног суда да, у смислу одредбе члана 473 став 1 тачка 4 ЗК, појам „суђен“ искључује прекршајни поступак као основ примене наведене законске одредбе, ако се има у виду да је прекршајни поступак такође поступак чији је предмет кажњиво дело – прекршај као противправно дело које је законом или другим прописом надлежног органа одређено као прекршај и за које је прописана прекршајна санкција, између осталог, казна и то казна затвора, новчана казна и рад у јавном интересу, због чега је побијано решење морало бити укинуто.

  Приликом поновног одлучивања првостепени суд ће, поступајући по примедбама из овог решења, поново размотрити све околности конкретног случаја које се тичу навода захтева браниоца осуђеног, те стање у списима предмета К.По1 114/10, утврдити да ли се чињенични опис прекршаја и последица истог исцрпљују у радњама које су од стране суда квалификоване као кривично дело кријумчарење из члана 230 став 2 КЗ за које кривично дело је окривљени правоснажно оглашен кривим, имајући у виду и да је у прекршајном поступку окривљени осуђен на новчану казну у износу од 3.700.000,00 динара, након чега ће бити у могућности да донесе закониту и правилну одлуку, за коју ће дати јасне и убедљиве разлоге.

  Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 ЗКП, одлучено је као у изреци.

Записничар,       Председник већа-судија,
Марина Барбир с.р.      Синиша Важић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)