Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.11.2017.

Кж2 По1 236/17

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж2 По1 236/17
09.11.2017. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Зорана Савића, председник већа, Вучка Мирчића и Мирјане Поповић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Росанде Џевердановић Савковић као записничара, у кривичном поступку против окр. ААА и др., због продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окр. АА1, адв. АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 76/2017 од 23.10.2017. године, у седници већа одржаној дана 09.11.2017. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окр. АА1, адв. АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 76/2017 од 23.10.2017. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 76/2017 од 23.10.2017. године, одбачена је као недозвољена жалба браниоца окр. АА1, адвоката АБ од 16.10.2017. године, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр. 76/17 од 11.10.2017. године.

Против напред наведеног решења, благовремено је жалбу изјавио бранилац окр. АА1, адв. АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 и 3 ЗКП, са предлогом да Апелациони суд у Београду жалбу браниоца окр. АА1 уважи и решење Вишег суда у Београду – Посебно одељење К.По1 бр. 76/2017 од 23.10.2017. године укине и врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је, по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалба је неоснована.

Према оцени већа Апелаицоног суда у Београду, Посебно одељење, правилно је поступио првостепени суд када је као недозвољену одбацио жалбу браниоца окр. АА1, адв. АБ, изјављену против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.76/2017 од 11.10.2017. године, којом су одбијени као неосновани предлози браниоца окривљених АА и АА2, адвоката АБ1 од 12.09.2017. године и браниоца окр. АА1, адвоката АБ од 18.09.2017. године, да се овај суд огласи стварно ненадлежним за поступање у кривичном предмету Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.76/2017.

Увидом у списе предмета утврђено је, и то из записника о главном претресу од 11.10.2017. године, да је првостепени суд донео решење да се одбијају као неосновани предлози напред наведених бранилаца окривљених да се тај суд огласи стварно ненадлежним.

Наиме, странке могу указивати суду на његову стварну или месну ненадлежност и предлагати да се огласи ненадлежним, али у ситуацији када суд тај предлог не усвоји, не доноси решење, већ ће такав став суда странке побијати жалбом, у конкретном случају, на коначну одлуку, те у ситуацији када суд ипак донесе решење којим приговор ненадлежности одбија, жалба против тог решења није дозвољена.

Имајући у виду изнето, те како је, у конкретном случају, првостепени суд донео решење, којим је одбио предлоге бранилаца окривљених да се огласи стварно ненадлежним, а против којег решења жалба није дозвољена, то је правилно поступио када је жалбу браниоца окр. АА1, адв. АБ, изјављену против оваквог решења одбацио као недозвољену.

С обзиром на изнето, жалбеним наводима браниоца окр. АА1, адв. АБ, према оцени већа Апелационог суда у Београду, не доводи се у питање законитост и правилност првостепеног решења, па је жалба одбијена као неоснована.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник       Председник већа-судија
Росанда Џевердановић-Савковић, с.р.    Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)