Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.07.2019.

Кж2 По1 117/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж2 По1 117/19
24.07.2019. године
Београд

 

АПЕЛАЦИOНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Вучка Мирчића, председника већа, Татјане Вуковић и Бојане Пауновић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Слађана Лазића, као записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА и др., због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ и др., одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К-По1.бр.61/2013 од 05.07.2019. године, у седници већа одржаној дана 24.07.2019. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К-По1.бр.61/2013 од 05.07.2019. године, као недозвољена.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К-По1.бр.61/2013 од 05.07.2019. године, одбијен је предлог браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ од 28.06.2019. године, за укидање јемства које је окривљеном АА1 одређено решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.61/2013 – Кв-По1.бр.542/13 од 15.07.2013. године, као неоснован.

Против наведеног решења, жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијано решење те донесе одлуку којом се усваја предлог одбране и укида мера јемства или да побијано решење преиначи и износ јемства од 1.000.000 еура умањи односно побијано решење укине, те предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Одлучујући у смислу одредбе члана 467 став 2 ЗКП, Апелациoни суд у Београду, Посебно одељење је одржало седницу већа на којој је размотрио списе заједно са побијаним решењем, па је претходном оценом жалбе, нашао:

Жалба је недозвољена.

Чланом 205 став 1 ЗКП прописано је да у току истраге образложено решење о одређивању, одузимању или укидању јемства доноси судија за претходни поступак, а после подигнуте оптужнице председник већа, а на главном претресу веће, а ставом 3 да је против решења којим је одбијен предлог за одређивање јемства или решења из става 1 овог члана жалбу могу изјавити лица из члана 204 став 1 овог Законика.

Како је у конкретном случају донета одлука којом је одбијен предлог за укидање јемства, а није донета одлука о одређивању, одузимању или укидању јемства из члана 205 став 1 ЗКП, нити одлука о одбијању предлога за одређивање јемства, против којих је једино могуће изјавити жалбу, жалба браниоца окривљеног АА1 је недозвољена, јер се погрешном поуком о правном леку којом је супротно одредбама ЗКП дато право на изјављивање правног лека као у конкретном случају, не може установити право на жалбу.

Наиме, Апелациони суд у Београду указује да ће суд, уколико је предлог за укидање јемства поднет, а сматра да предлог треба одбити, на главном претресу донети решење на записнику са кратким разлозима, без достављања писаног отправка решења.

Имајући у виду напред наведено, Апелациoни суд у Београду, Посебно одељење је на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП у вези члана 205 став 3 у вези става 1 ЗКП, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар         Председник већа-судија
Слађан Лазић,с.р.        Вучко Мирчић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)